director160x600jpg
1907102gif

קרן השביעית מתנגדת לתכנית החיסכון לחקלאים שומרי שמיטה

שר החקלאות אורי אריאל הציג תכנית פנסיה עבור חקלאים שומרי שמיטה וטען שהיא זכתה לברכתם של גדולי ישראל, הבוקר מפרסמת קרן השביעית בנשיאות הרב מנדלסון מקוממיות, התנגדות גורפת למהלך