870x135gif

הצ'קים חזרו ובכל זאת הצליח הלקוח לנצח את בנק הפועלים

עורך דין שצ'קים שנתן לעובדיו חזרו בהעדר יתרה מתאימה בחשבון, טען כי היה לו יסוד סביר להניח שהבנק יכבד את הצ'קים למרות החריגה ממסגרת האשראי ודרש מהבנק לגרוע אותם ממניין הצ'קים החוזרים בחשבונו
870x135gif