inner

בנק ישראל דורש לא להקשות על לקוחות שבקשיים כלכליים

הפיקוח על הבנקים מפרסם עדכון להוראות על ניהול חשבון ביתרת זכות ללקוחות שנקלעו לקשיים כלכליים מתוך כוונה לאפשר לאדם שנקלע לקשיים פיננסים בעבר ובהווה, לנהל את חשבונו באמצעות כלים ושירותים מגוונים

עלות החודשית הממוצעת לחשבון בנק למשק בית 25.1 ש"ח

כך לפי הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית שהגישה המפקחת על הבנקים לוועדת הכלכלה. הדו"ח מצביע על ירידה בעמלות הבנקים במיוחד בשימוש באמצעים דיגיטליים.