אחרי ש'אבדו' כ-90 מיליון שקלים: רשות ני"ע בביקורת רוחב

עשרות מיליונים אבדו באורח פלא בחברות האשראי החוץ בנקאי כשעתה נבדקים חשדות לאי גביית ביטחונות כנדרש במתן ההלוואות | עתה הודיעה הודיעה רשות ניירות ערך כי תבצע ביקורת רוחב בחברות שעוסקות בתחום האשראי החוץ בנקאי | מהלך זה מצטרף לצעדים נוספים בהם נקטה הרשות

משרדי יונט קרדיט | צילום ארכיון: יח"צ

החודשיים האחרונים היו הקשים ביותר לחלק מחברות האשראי החוץ בנקאי. לפתע התברר מדיווחיהן לבורסה כי כתשעים מיליון שקלים 'אבדו', לכאורה בעקבות התנהלותם של נותני ההלוואות. עיקר הפוקוס ניתן על חברות 'יונט קרדיט' (שמשה כחלון נקרא לאייש את כס היו"ר בשכר עתק שהרים גבות) וחברת 'גיבוי אחזקות' שדיווחו על קושי בגביית אשראי בסך שהצטבר לעשרות מיליוני שקלים. החשד הוא למעילה או למתן אשראי ללא ביטחונות. מניות החברות הגיבו בהתאם. כחלון ובכירים אחרים בחברה נחקרו באזהרה ברשות לני"ע. כמו כן, מנהל בכיר לשעבר באגף שירותי מטבע במשרד האוצר ששימש קצין הציות של יונט קרדיט, נחקר אף הוא (ועורך הדין שלו טען כי הוא שדיווח על הפרשה). כך גם בחברות נוספות שבהן עלו דיווחים או חששות לאי ביטחון מלא בהחזרת כספים שהולוו בסיכון גבוה.

בעקבות חששות בשוק ההון כי חברות נוספות בענף האשראי החוץ בנקאי פועלות באופן בלתי מפוקח דיו – הודיעה רשות ניירות ערך כי תבצע ביקורת רוחב בחברות שעוסקות בתחום האשראי החוץ בנקאי. ביצוע הביקורת בענף זה תוכנן, לדברי הרשות לני"ע, מבעוד מועד, במסגרת תכנית העבודה של המחלקה לשנת 2022, לאור העובדה שבשנים האחרונות חל גידול משמעותי במספר החברות הפועלות בתחום האשראי החוץ בנקאי אשר גייסו כספים מציבור המשקיעים. אך יחד עם זאת, נוכח האירועים שאירעו לאחרונה בחברות האשראי החוץ בנקאי, השינויים בתנאי השוק ועליית הריבית שהינה גורם המשפיע באופן מהותי על פעילות חברות אלו ויכולת ההחזר של לקוחותיהם, הוחלט להקדים את ביצוע הביקורת ולבצעה כעת.

כחלון | צילום: ויקיפדיה. הזכויות שמורות לפי cc-by

מחלקת ביקורת והערכה ברשות ניירות ערך פתחה בביקורת רוחב בחברות מתחום האשראי החוץ בנקאי. הביקורת נועדה להבטיח כי הגילוי הניתן למשקיעים בחברות הפועלות בענף זה הינו אמין ונאות. במסגרת הביקורת יבחנו מספר סוגיות ביניהן: נאותות המדידה והגילוי של חברות הפועלות בענף ביחס להלוואות וליתרת אשראי ללקוחות בדוחות הכספיים ונאותות ההפרשות להפסדי אשראי.

מהלך זה מצטרף לצעדים נוספים בהם נקטה הרשות: הוראה שפרסם סגל הרשות לחברות נסחרות בתחום האשראי החוץ בנקאי אודות הגילוי הנדרש בכל הקשור לסיכונים המאפיינים את פעילות הענף ופעילות אכיפה שמתבצעת בימים אלה.

בשנת 2019 החליטה יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה, לאחד את פעילות יחידות הביקורת שפעלו במסגרת המחלקות ולהקים מחלקת ביקורת עצמאית שתהיה כפופה למנכ"ל הרשות, עו"ד עודד שפירר. בראש מחלקת ביקורת והערכה עומד עו"ד אמיר הלמר. הקמת מחלקת הביקורת נבעה מההכרה שהפעלת מערך ביקורת רשותי תאפשר שימוש מיטבי בכלי פיקוחי זה בהתאם לסדר עדיפויות שיקבע על ידי הנהלת הרשות.

פעילות הביקורת והערכה הינה כלי חשוב בארגז הכלים הפיקוחי והיא מאפשרת לבחון באופן מעמיק את אופן הציות של גופים מפוקחים להוראות הדין וכללי הרגולציה החלים עליהם, ובכך היא מגבירה את ההרתעה ורמת הציות של המפוקחים. בנוסף היא מאפשרת בחינה מעמיקה של התנהלות מפוקחים בתחום או בנושא מסוים ומאפשרת לרשות להוציא עמדות המכוונות את השוק לדרך הפעולה שמן הראוי, לעמדת הרשות, לנקוט בה.

המחלקת מבצעת ביקורות במרבית התחומים שהרשות מפקחת עליהם ובכללם ביקורות למנהלי קרנות, לנאמנים, לזירות סוחר, למנהלי תיקי השקעות, למערכי הייעוץ בבנקים ולתאגידים מדווחים. הביקורות מתמקדות בבחינת הציות של הגופים המפוקחים להוראות הדין. בביקורות ניתן דגש להיבטי ממשל תאגידי והיבטים שונים של טכנולוגיית המידע ויישום הוראות איסור הלבנת הון ומימון טרור, ככל שהדבר רלוונטי. במסגרת ביקורות בתאגידים מדווחים נבחנים גם היבטים חשבונאיים והערכות שווי.​

במקביל, לנוכח האירועים האחרונים, פרסם סגל רשות ניירות ערך הודעה לחברות באשר לדרישות הגילוי אשר חברות בענף האשראי החוץ בנקאי מחויבות לפרסם בדיווחיהן וזאת במטרה לשקף את כל המידע הרלוונטי לציבור המשקיעים.

המסמך מבהיר לחברות באופן ממוקד את הגילוי הנדרש, בסוגיות הבאות: סיכונים עיקריים, אופן ניהולם, הסיכוי להתממשותם והשפעתם על פעילות התאגיד.

לצורך מימוש סמכויותיה בתחום הגילוי, הרשות פועלת במקרים המתאימים בכלים של פיקוח, ביקורת ואכיפה, ככל שעולה חשד כי תאגיד לא עומד בדרישות הדין, תוך פגיעה בציבור המשקיעים. במקרים אלו הרשות בודקת ובמידת הצורך פועלת למצות את הדין, בהתאם לסמכויותיה, כפי שניתן לראות בפעולותיה השונות לאורך השנים וכן באירועי הימים האחרונים.

סגל הרשות הורה לתאגידים המדווחים ליישם את הגילוי במסגרת הדוח העתי (רבעוני/תקופתי) הקרוב.

ככל שבכוונת החברה להציע ניירות ערך לציבור באמצעות פרסום דוח הצעת מדף לפני פרסום המידע המתבקש בדוח העתי הקרוב, החברות נדרשות לכלול, לראשונה, מידע זה בהצעת המדף עצמה.

בנוסף, עמדת הסגל מרחיבה באשר לתוכן הגילוי הנדרש בדיווח מיידי אודות התרחשות אירועים בהם התממשו הסיכונים.

כתיבת תגובה