אלקטרה נדל"ן גייסה מתחילת השנה מעל 430 מיליון דולר

אלקטרה נדל"ן מסכמת את תשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישי לשנת 2023: עיקר פעילות החברה ונכסיה הינם בארה"ב – ללא חשיפה להתרחשויות בישראל | הון המשקיעים המנוהל על ידי החברה עומד על כ-4.8 מיליארד דולר; שווי תיק הנכסים המנוהלים (100%) בארה"ב הינו כ-9.8 מיליארד דולר | היקף הגיוס לקרנות בניהול החברה מתחילת השנה עומד על כ- 433 מיליון דולר | ומדוע הסיכום של התקופה מתחילת השנה עדיין הפסדי?

אמיר יניב | צילום: אלדד רפאלי

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של אמיר יניב, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישי לשנת 2023. 

החברה מנהלת כיום 5 פלטפורמות השקעה: 3 קרנות להשקעה במקבצי דיור, 2 קרנות חוב למימון מקבצי דיור, 23 שותפויות להשקעה בבתים פרטיים להשכרה (SFR), ריט מלונות פרטית וכן קרן להשקעה במשרדים בבריטניה. במסגרת פעילותה זו, לאלקטרה נדל"ן ארבעה מקורות הכנסה: (1) דמי ניהול כ- GP; (2) דמי הצלחה כ- GP; (3) רווחים שוטפים כ- LP; (4) רווחי שערוך כ- LP.

> עיקר פעילות החברה ונכסיה הינם בארה"ב- כלכלה איתנה ומשוכללת ללא חשיפה להתרחשויות בישראל. 

> החברה מגבירה את מאמצי גיוס הכספים מחו"ל. כיום, משקיעים זרים מהווים כ-42% וכ-48% מסך ההתחייבויות בגין קרנות מקצבי הדיור השלישית והרביעית, בהתאמה. 

> ניכרת עלייה בשיעורי ההיוון אשר משפיעה על שווי חלק מהנכסים בטווח הקצר. המודל העסקי של החברה המבוסס השבחה, מאפשר יצירת ערך לאורך זמן גם בהינתן השפעת שיעורי ההיוון.

> תנאי השוק (Market Fundamentals) בשוק הדיור להשכרה בארה"ב, ממשיכים להפגין נתונים חיוביים.

> ניהול יעיל ומקצועי (Institutional Grade) מאפשר צמיחה עקבית בפרמטרים התפעוליים ובכללם ב-NOI (רווח תפעולי נקי).

> בחודשים האחרונים, לאור תנאי השוק, פחת מספר העסקאות בשוק מקבצי הדיור בארה"ב. עם זאת, לפי ההערכות, קיים צפי להתאוששות בקצב העסקאות בשנה הקרובה. 

> לקרנות הוותיקות בניהול החברה ישנה גמישות במועדי מימוש נכסי הבסיס, ולקרנות החדשות יתרות נזילות משמעותיות המאפשרות ביצוע עסקאות בתקופה המתאפיינת בתמחור נוח.  

החברה מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של 2023 עם הפסד של כ-35.9 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-174.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד בתקופה נובע בעיקר מעליית שיעור ההיוון של נכסי הקרנות ושותפויות ההשקעה בדיור להשכרה אשר גרמה לירידת ערך ולקיטון בתוצאות שנבעו מהתאמת ערך הנכסים ולהכנסות מדמי ההצלחה (Promote). זאת, בקיזוז חלקי עם עליית ערך, נטו משערוך חטיבות הקרקע, לרבות שטחי מסחר מניבים, במיאמי בסך של כ-17 מיליון דולר.

ברבעון השלישי של 2023, רשמה החברה הפסד של כ-27.5 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-36.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להפסד מיוחס לסיבות שצוינו בהתייחס לתשעת החודשים הראשונים של 2023. 

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום 30 בספטמבר 2023, הסתכם בכ-354 מיליון דולר, לעומת כ-404 מיליון דולר ב- 31 בדצמבר 2022. השינוי נובע בעיקר מהפסד לתקופה של כ-36 מיליון דולר וכן מדיבידנד ששולם בהיקף של כ- 16 מיליון דולר. 

אירועים מרכזיים בתקופת הדוח ולאחריו: 

מימושים – 

הקרן השניה להשקעות במקבצי דיור מימשה מקבץ דיור אחד בתשואה שנתית (IRR) ממוצעת של כ- 22.4% ומכפיל הון של X2.26.

פירעון מלא של 3 עסקאות  בקרן החוב הראשונה בתשואה שנתית ממוצעת (IRR) של כ- 15%-22%.

אוגוסט 2023 –  החברה דיווחה על גיוס נוסף בהיקף של כ-120 מיליון דולר לקרן הרביעית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב, מצד גופי השקעות ופנסיה בינלאומיים זרים ובכך חצתה החברה את יעד הגיוס שעמד על מיליארד דולר, והופך את הקרן הרביעית לגדולה ביותר שבניהול החברה עד כה. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, עומד היקף הגיוס לקרן על כ-1.04 מיליארד דולר. 

אפריל 2023 – הצפת ערך בקרקעות במיאמי. הרשות המקומית אישרה את תכנית המתאר למתחם לפיתוח של עד 5,000 יח"ד לצד שטח מסחרי. הערכת השווי משקפת לפרויקטים שווי כולל (100%) של כ-225 מיליון דולר. נציין כי עלות רכישת הקרקעות (100%) הסתכמה בכ-134 מיליון דולר. 

סטטוס קרנות: קרן שניה להשקעות במקבצי דיור (בתקופת מימוש) – היקף גיוס 462 מיליון דולר, היקף רכישות 2.3 מיליארד דולר, 22.2% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 2.29 מכפיל הון תיאורטי ברוטו; מחזיקה ב-26  מקבצי דיור הכוללים 9,178 יחידות דיור.

קרן שלישית להשקעות במקבצי דיור (בתקופת השבחה)  – היקף גיוס 980 מיליון דולר, היקף רכישות 2.5 מיליארד דולר, 21.6% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 1.64 מכפיל הון תיאורטי ברוטו; 47 מקבצי דיור הכוללים 13,369 יחידות דיור.

קרן רביעית להשקעות במקבצי דיור (בתקופת גיוס ורכישות) – היקף גיוס של כ-1.04 מיליארד דולר; היקף רכישות כ-1.8 מיליארד דולר; 27 מקבצי דיור, בהיקף של 8,181 יחידות דיור. לאחר תאריך המאזן, בחודש נובמבר 2023, הוארך מועד הסגירה הסופית של הקרן הרביעית להשקעות במקבצי דיור ליום 18 באפריל 2024. 

קרן החוב הראשונה למימון מקבצי דיור (בתקופת מימוש) – היקף גיוס 285 מיליון דולר, 12% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 35 עסקאות מימון פעילות. 

קרן החוב השנייה למימון מקבצי דיור (בתקופת גיוס והשקעות) – היקף גיוס – 393 מיליון דולר; היקף השקעות – 194 מיליון דולר; 9.7% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 20 עסקאות מימון פעילות. במהלך חודש ספטמבר 2023 הוארך מועד הסגירה הסופית של קרן החוב השניה ליום 31 בדצמבר 2023. 

ריט מלונות – גיוס בסך של 745 מיליון דולר ורכישת 7 מלונות ב-6 ערים מרכזיות בארה"ב הכוללים 1,340 חדרים.  

בתים פרטיים להשכרה (SFR) – שווי נדלן של כ-1.1 מיליארד דולר, רכישת 3,827 בתים במסגרת 23 שותפויות.

קרן להשקעה במשרדים בבריטניה (בהקמה) – מחזיקה בשני בנייני משרדים בהיקף השקעה כוללת של כ-15.4 מיליון ליש"ט (חלק הקרן). נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, טרם הודיעה החברה על סגירה ראשונה של הקרן. 

אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו, עוסקת בהקמה וניהול קרנות השקעה פרטיות. החברה מנהלת כיום 5 פלטפורמות השקעה: מקבצי דיור- כ- 34 אלף יחידות דיור (3 קרנות), חוב למקבצי דיור – 55 עסקאות חוב (2 קרנות), בתים פרטיים להשכרה 3,827 בתים צמודי קרקע (23 שותפויות), ריט מלונאות- 7 מלונות בארה"ב, וקרן להשקעות הזדמנותיות בבריטניה (שני בנייני משרדים). בנוסף מחזיקה החברה יחד עם שותפים, בשתי חטיבות קרקע סמוכות המיועדות בעיקר לפיתוח מתחמי מגורים להשכרה בדרום מיאמי. נכון לסוף הרבעון השלישי של 2023, שווי נכסי הנדל"ן תחת ניהול החברה עומד על כ-9.8 מיליארד דולר. הון המשקיעים המנוהל מסתכם בכ-4.8 מיליארד דולר.

אמיר יניב, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "עיקר פעילות החברה ונכסיה הינם בארה"ב- כלכלה איתנה ומשוכללת ללא חשיפה להתרחשויות בישראל. בתחום הדיור להשכרה בדרום מזרח ארה"ב, המהווה את עיקר פעילות החברה, ניכר כי ישנה עלייה בשיעורי ההיוון לנכסים אולם לצד זאת, תנאי שוק חזקים ומודל עסקי מבוסס השבחה, מאפשרים המשך יצירת ערך לאורך זמן. יצוין בנוסף כי אנו משקיעים מאמצים רבים בגיוס כספי ממשקיעי חו"ל. בהתאם לכך, כמחצית ממשקיעי קרן 4 להשקעות במקבצי דיור אשר חצתה השנה את רף המיליארד דולר, הינם זרים. אנו רואים בכך הבעת אמון ביכולות החברה בטווח הארוך. כמו כן, בימים קשים אלה, אנו מחזקים את ידיהם של חיילות וחיילי צה"ל וכוחות הביטחון הלוחמים בחזיתות השונות, מייחלים להשגת ניצחון מהיר במערכה ולשיבתם הביתה בהקדם האפשרי של החטופים".

כתיבת תגובה