בגלל היקף המשכנתאות: עלייה ביתרת החוב של משקי הבית

התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השני של 2021: לפי הנתונים שפורסמו ע"י בנק ישראל, ברביע השני נרשמה עלייה ביתרת החוב של המגזר העסקי של כ-34 מיליארדי ש"ח (3.4%) שמקורה בעיקר מגיוסים נטו בחוב לבנקים ובחוב בחו"ל | יתרת החוב לדיור של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-16 מיליארדים (3.7%) ובכך נרשמה האצה בשיעור הגידול ברביע זה לעומת שיעור הגידול ברביע הקודם (2.2%); העלייה ביתרה זו נבעה בעיקר מעלייה בהיקף המשכנתאות החדשות שנטלו משקי הבית מהבנקים | יתרת החוב לא-לדיור גדלה בשיעור גבוה של כ-2.3% בהמשך לשיעור גידול של כ-1.1% ברביע הקודם, והגיעה לרמה של כ-201 מיליארדים. זאת לאחר ירידה ביתרה בשנת 2020 על רקע משבר הקורונה

החוב של המגזר העסקי הלא-פיננסי 

רצים לבנקים למשכנתאות | צילום אילוסטרציה: מרים אלסטר, פלאש 90

בנק ישראל מפרסם את תמצית ההתפתחויות בנתוני החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השני של שנת 2021. 

מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע השני של שנת 2021 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-34 מיליארדי ש"ח (3.4%) לרמה של כטריליון ש"ח. העלייה ביתרת החוב נבעה מגיוסי חוב נטו שהסתכמו בכ-39 מיליארדי ש"ח, מהם כ-19 מיליארדים בהלוואות בנקאיות שהתרכזו במגזר העסקים הגדולים, וכ-18 מיליארדים בחוב שגויס בחו"ל באמצעות אג"ח והלוואות. כתוצאה מכך, ברביע זה נרשם שיעור גידול שנתי גבוה ביתרת החוב של המגזר העסקי (9%, לעומת שיעור של כ-4% ברביע הקודם), שהתבטא הן בחוב הבנקאי והן בחוב החוץ בנקאי.

ברביע השני של השנה הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-11 מיליארדי ש"ח, גבוה במקצת מממוצע הגיוסים בארבעת הרביעים הקודמים (כ-10 מיליארדים בממוצע לרביע). חברות מענף הנדל"ן והבינוי ממשיכות להוביל בגיוסים ומהוות כמחצית מהגיוסים ברביע זה. בחודש יולי 2021 הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-11 מיליארדי ש"ח, סכום גבוה משמעותית מממוצע הגיוסים החודשי ב-12 החודשים הקודמים שעמד על כ-3.3 מיליארדים בממוצע לחודש. .

ברביע השני של השנה המרווח בין תשואת האג"ח הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות המשיך להצטמצם בכ-0.1 נק' האחוז, והגיע לרמה של כ-1.06 נק' האחוז; זאת לאחר ההתרחבות המשמעותית שנרשמה ברביע הראשון של שנת 2020, על רקע משבר הקורונה. בחודשים יולי ואוגוסט 2021 מרווח זה התרחב במקצת והגיע לרמה של כ-1.15 נק' האחוז, בדומה לרמתו בסוף הרביע הראשון של השנה. 

החוב של משקי הבית

ברביע השני של שנת 2021 יתרת החוב של משקי הבית גדלה משמעותית, הן בחוב לדיור והן בחוב לא לדיור, לרמה של כ-643 מיליארדי ש"ח – עלייה של כ-20 מיליארדים (3.3%): נמשכת העלייה ביתרת החוב לדיור (כ-16 מיליארדי ש"ח), ואף ברביע זה נרשמה האצה בשיעור הגידול והוא עומד על כ-3.7% (לעומת שיעור של כ-2.2% ברביע הקודם); יתרת החוב לא-לדיור גדלה ברביע זה בשיעור גבוה של כ-2.3% (לעומת שיעור גידול של 1.1% ברביע הקודם) לרמה של כ-201 מיליארדים, לאחר ירידה בה בשנת 2020 על רקע משבר הקורונה.

ברביע השני של שנת 2021 נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-29 מיליארדי ש"ח, גבוה משמעותית מהרביע הקודם (כ-22 מיליארדים). נמשכה העלייה בנטילת משכנתאות חדשות וביולי 2021 הן הסתכמו בכ-12 מיליארדי ש"ח.

כתיבת תגובה