בחמישה חודשים: מינואר 2023 ירדו ההכנסות ממסים ב-8%

בחודש מאי 2023 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-34.9 מיליארד ש"ח ירידה של 10% לעומת מאי 2022 | בין ינואר-מאי 2023 הסתכמו ההכנסות ב-184.1 מיליארד ש"ח לעומת 193.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – ירידה של 8% | ההכנסות ממסים ישירים ירדו ב-11% וממסים עקיפים ב-4% לעומת ינואר-מאי 2022 | ההכנסות מאגרות עלו ב-5% | הירידה בהכנסות ממסים מוסברת בעיקר בשל הכנסות גבוהות שנרשמו בראשית 2022

משרד האוצר | צילום: פרי תורג'מן, פלאש 90

בחודש מאי 2023 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב- 34.9 מיליארד ש"ח. בניתוח ההכנסות ממסים יש לקחת בחשבון כי בגביה מניכויים נגבה תשלום בסכום חריג של 1.2 מיליארד ש"ח במאי 2022 ושל כ- 0.6 מיליארד ש"ח במאי 2023. כמו כן, בחודש ינואר 2023 צומצמה ההטבה לכלי רכב חשמליים ופלאג-אין ועודכנה נוסחת מיסוי ירוק. כתוצאה מכך הוקדם יבוא כלי רכב בחודש דצמבר 2022 על חשבון יבוא בתחילת שנת 2023. על יבוא זה שולמו מסים עקיפים בהיקף של 2.1 מיליארד ש"ח בחודש דצמבר 2022, מתוכה כ-0.3 מיליארד ש"ח על חשבון חודש מאי 2023.

בשיעורי מס אחידים, ירדו הכנסות המדינה ממסים במאי 2023, במונחים ריאליים, ב-10% לעומת מאי 2022. הגביה ממסים ישירים ירדה ב-11% לעומת אשתקד, הגביה ממסים עקיפים ירדה ב- 9% והגביה מאגרות עלתה ב-20%. הירידה בהכנסות ממסים הישירים נבעה מירידה בכל סעיפי ההכנסות, אך בעיקר בהכנסות ממיסי מקרקעין ומעליה בהחזרי המס. הירידה בהכנסות ממסים עקיפים מוסברת בחלקה גם היא ע"י צמצום בפעילות בשוק הנדל"ן. יש לציין כי הכנסות במאי 2022 היו גבוהות יחסית.

250/200 סייד בר + קובייה

בחודשים ינואר-מאי 2023 הסתכמו ההכנסות ב-184.1 מיליארד ש"ח לעומת 193.9 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, ירדו ההכנסות ממסים ב-8%. הכנסות ממסים ישירים ירדו ב-11% וההכנסות ממסים עקיפים ירדו ב-4% לעומת ינואר-מאי 2022. הכנסות מאגרות עלו ב-5%. הירידה בינואר – מאי 2023 מוסברת בעיקר ע"י הכנסות גבוהות בינואר – מאי 2022. בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2021 נרשמה עליה בקצב שנתי של 7% בסך ההכנסות ממסים.

נתוני המגמה הצביעו על גידול בגביית המסים בשיעור של 5% משנת 2012 עד שנת 2019. מגמת העלייה נקטעה בשנת 2020 עם פרוץ משבר הקורונה, אך חודשה כבר בסוף שנת 2020 ומאז ועד השיא של המחצית הראשונה של שנת 2022 הגבייה גדלה בקצב מהיר מהרגיל. נתוני הגבייה מאמצע שנת 2022 מצביעים על מגמת ירידה בקצב שנתי של 7% לעומת השיא של המחצית הראשונה של שנת 2022. יחד עם זאת, הגבייה היום נמצאת עדיין מעל לקו המגמה טרום משבר הקורונה. אולם אם במחצית השנייה של שנת 2021 ובמחצית הראשונה של שנת 2022 הגבייה בפועל הייתה מעל קו מגמה זו בכ-4 מיליארד ש"ח בממוצע מדי חודש, הפער הצטמק ל-0.4 מיליארד ש"ח בחודש מאי 2023.

הכנסות רשות המסים

הכנסות רשות המסים במאי 2023 הסתכמו ב-34.1 מיליארד ש"ח לעומת 37.3 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, ירדו הכנסות רשות המסים ב-10%. המסים הישירים ירדו ב-11% והמסים העקיפים ירדו ב- 9% לעומת מאי 2022.

ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו במאי 2023 ב-19.9 מיליארד ש"ח לעומת 22.1 מיליארד ש"ח במאי 2022. בשיעורים אחידים, ירדה גביית המסים הישירים במאי 2023 ב-11%. הירידה המשמעותית ביותר הייתה בהכנסות ממיסי מקרקעין.

מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – במאי 2023 הסתכמה הגביה בסעיף זה ב-8.7 מיליארד ש"ח לעומת 8.9 מיליארד ש"ח במאי 2022. בשיעורים אחידים, הגבייה מעצמאים (כולל בעלי מניות בחברות) עלתה ב-2% והגביה מחברות ירדה בכ-11%. בחודשים ינואר – מאי 2023 ירדו ההכנסות בסעיף זה בשיעור של 9%.

ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) – הגביה מניכויים הסתכמה במאי 2023 ב- 12.2 מיליארד ש"ח, לעומת 13.1 מיליארד ש"ח במאי 2022. במונחים ריאליים, בנטרול התשלומים החריגים, מדובר בירידה של 7% .

שוק ההון – במאי 2023 נרשמה גביה ברוטו של כ-0.4 מיליארד ש"ח, בדומה למאי 2022.

מיסוי מקרקעין – ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו במאי 2023 ב-1.3 מיליארד ש"ח, לעומת  6 מיליארד ש"ח במאי 2022, ירידה  ריאלית של 52%. הגביה ממס שבח ירדה בשיעור של 42% והגביה ממס רכישה ירדה בשיעור של 57%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במצטבר מתחילת השנה ירדו ההכנסות ממיסי מקרקעין ב- 39%.

החזרים – במאי 2023 הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב-2.1 מיליארד ש"ח, לעומת 1.5 מיליארד ש"ח במאי 2022, עליה של 31% במונחים ריאליים. מתחילת השנה עלו ההחזרים ב- 9%. עיקר העליה נרשמה בהחזרים בענף מידע ותקשורת ופעילות מקצועית.

בחודש מאי 2023 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב- 14.1 מיליארד ש"ח לעומת 15.2 לתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, ירדו ההכנסות ב- 9%. במצטבר בינואר – מאי 2023 ירדו ההכנסות ב- 4% לעומת ינואר-מאי 2022.

מס ערך מוסף – סך ההכנסות נטו ממע"מ במאי 2023 הגיעו ל-9.7 מיליארד ש"ח, לעומת 11.7 מיליארד ש"ח במאי 2022. בשיעורי מס אחידים, זוהי ירידה של 20%. חלק מהירידה מוסבר ע"י תשלום מע"מ יבוא חריג בהיקף של כ- 0.5 מיליארד ש"ח במאי 2022.

מתחילת השנה ירדו ההכנסות ממע"מ נטו ב- 11%. הירידה נובעת בחלקה מצמצום הפעילות בנדל"ן שבאה לידי ביטוי בהכנסות ממע"מ ייצור מקומי במכירת קרקעות ודירות חדשות.

מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו במאי 2023 בכ-2.3 מיליארד ש"ח. בנטרול הקדמת יבוא כלי רכב, זוהי עליה ריאלית של 39% לעומת מאי 2022. העליה מוסברת בעיקר על ידי יבוא גבוה של כלי רכב במאי 2023 ויבוא נמוך של כלי רכב במאי 2022.

מתחילת השנה, בנטרול הקדמת כלי רכב בדצמבר 2022, עלו הכנסות ממס קניה יבוא ב-22%.

בלו דלק – הכנסות מבלו, לפני ההחזרים בגין הסדר הסולר, הסתכמו במאי 2023 ב- 2.0 מיליארד ש"ח לעומת 1.7 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. זוהי עליה ריאלית של 10%. במצטבר בתקופה ינואר – מאי 2023 היתה עליה מתונה של כ- 1%. יצוין כי עד חודש אפריל ירדו ההכנסות מבלו כתוצאה מהפחתה בבלו על בנזין – בגלל הרצון לשמור על מדד המחירים לצרכן. ההפחתה בבלו הורגשה בהכנסות ממסים החל ממאי 2022 (בעקבות 10 ימי אשראי). במאי 2023 מדובר בתנאי מיסוי דומים לשנה קודמת.

 מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות מאגרות שגובים משרדי הממשלה השונים, ב-3.4 מיליארד ש"ח.

Inner 620/130

כתיבת תגובה