בכ-330 מיליון ש': כלל רוכשת 20% מאפריקה התחדשות עירונית

כלל נכנסת בהשקעה משמעותית באפריקה ישראל מקבוצת לפידות: תשקיע 330 מיליון ₪ באפריקה התחדשות עירונית, ותרכוש 20% ממניותיה לפי שווי חברה של כ-1.3 מיליארד ₪ (לפני ההשקעה) | בנוסף, תוקם שותפות השקעות של 800 מיליון ש"ח | אפריקה תקצה לכלל אופציות לרכישת 4% נוספים מהון המניות של החברה

מיכה קליין | צילום: שירן כרמל

חברת אפריקה ישראל מגורים, מקבוצת לפידות קפיטל, הודיעה הבוקר כי חתמה על הסכמות עקרוניות להקצאה פרטית של מניות חברת הבת, אפריקה התחדשות עירונית ולהקמת תאגיד משותף עם כלל חברה לביטוח בע"מ.

כחלק מההסכם אפריקה התחדשות תקצה לכלל מניות אשר תהוונה 20% מהון המניות המונפק והנפרע של אפריקה התחדשות.

בתמורה תבצע כלל השקעה הונית באפריקה התחדשות בסך של כ- 330 מיליון ש"ח, על בסיס שווי חברה מוסכם (לפני הכסף) של כ- 1.3 מיליארד ש"ח, בכפוף להתאמות בגין הון חוזר כפי שיוסכם.

אפריקה ישראל וכלל תקמנה תאגיד משותף בניהולה הבלעדי של אפריקה, בו תרוכז לתקופה שתיקבע פעילות החברה לייזום ומכירה של פרויקטים של נדל"ן למגורים בישראל ("התאגיד המשותף"). היקף ההון שיושקע בתאגיד המשותף יעמוד על סך של עד 800 מיליון ש"ח, כאשר החברה תהא זכאית לדמי ניהול ולדמי הצלחה מהתאגיד המשותף.

אפריקה מגורים תקצה לכלל אופציות לרכישת 4% מהון המניות של החברה, ללא תמורה, אשר תהיינה ניתנות למימוש לתקופה של 42 חודשים ממועד ההקצאה במחיר מימוש של 240 ש"ח למניה, עם התאמות מקובלות לחלוקות דיבידנד, מניות הטבה וכיו"ב.

הצדדים יפעלו לחתימה על הסכמים מפורטים בתוך 60 יום ממועד החתימה על נייר העקרונות, על בסיס ההסכמות העקרוניות האמורות.

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: השותפות החדשה עם כלל מהווה הבעת אמון משמעותית בחברת אפריקה התחדשות עירונית, החברה המובילה בתחום ההתחדשות העירונית בישראל, הקיימת למעלה מעשור, אשר אכלסה ופעילה בעשרות פרויקטים בישראל וכן, העצמה של יכולות אפריקה מגורים להמשיך בפיתוח פרויקטים למגורים בישראל בהיקפים משמעותיים– במיוחד בתקופה זו בה קיימות הזדמנויות רבות לפיתוח החברה. אנו מברכים על שיתוף פעולה זה ובטוחים שתהווה מכפיל כח משמעותי לשני הגופים.

ברק בנסקי, מנכ״ל כנ״ף, מנהל חטיבת ההשקעות של כלל ביטוח ופיננסים: ״אנו רואים בשותפות העתידית עם אפריקה מגורים כשותפות אסטרטגית ליצירת חשיפה לעמיתי כלל לתחום הנדל״ן למגורים בישראל, עם חברת נדל״ן מובילה.

"תחום ההתחדשות העירונית,  הוא תחום מרכזי ומתפתח בשוק המגורים בישראל. השקעה בחברת התחדשות עירונית ושותפות היזום למגורים, ינצלו את מצב השוק הנוכחי ליזום פרויקטים למגורים, בתשואה אטרקטיבית עבור עמיתי כלל.

"שותפות זו עתידה להצטרף להשקעות נוספות שכלל ביטוח ופיננסים ביצעה ומתכוונת לבצע התקופה הקרובה בתחום הנדל״ן למגורים בישראל".

כתיבת תגובה