בנק ישראל במדיניות מקלה להקמת בנק חדש

המדיניות החדשה מאפשרת ליזם לקבל תוך פרק זמן קצר יחסית ועוד לפני שהסתיימה ההיערכות התפעולית, הניהולית והרגולטורית הנדרשת, רישיון בנק מוגבל

בנק ישראל | צילום: shutterstock

האם לאחר 50 שנה יפתח בנק חדש בישראל? בנק ישראל מפרסם היום מדיניות שמסדירה, מבהירה ומפשטת את התהליך של הקמת בנק, ויוצרת ליזם המעוניין להקים בנק וודאות רגולטורית עוד בשלב מוקדם של תהליך הרישוי. המדיניות נקבעה תוך בחינת מודלים ופרסומים של רשויות פיקוח בעולם, לרבות אנגליה ואוסטרליה, וביצוע התאמות למשק הישראלי.

המדיניות החדשה מאפשרת ליזם לקבל – תוך פרק זמן קצר יחסית ועוד לפני שהסתיימה ההיערכות התפעולית, הניהולית והרגולטורית הנדרשת – רישיון בנק מוגבל, תחתיו ניתן יהיה לנהל פעילות מצומצמת של קבלת פיקדונות ומתן אשראי. מודל רישוי זה מאפשר ליזם להשלים תהליכים מורכבים כמו גיוס הון, גיוס כח אדם, השקעה בתשתיות ובמערכות מיחשוב, התקשרויות עם ספקי שירות שונים וסגירת פערים רגולטוריים, לאחר שהבנק כבר הוקם והחל לפעול ברישיון מוגבל. את הרישיון המוגבל היזם יוכל לקבל תוך שישה חודשים ממועד הגשת הבקשה לבנק ישראל.

במהלך התקופה לאחר קבלת הרישיון המוגבל, יהיה על היזם להשלים את כלל התהליכים הנדרשים בהתאם למתווה של אבני דרך ולוחות זמנים שיקבעו עימו ויאושרו על ידי הפיקוח על הבנקים. עם השלמת המתווה כנדרש, הרישיון המוגבל מוחלף ברישיון קבע.

המדיניות קובעת רגולציה מופחתת על בנקים חדשים שמנהלים פעילות שאינה מורכבת, כגון פעילות קמעונאית, ובכלל זה הוראות ניהול בנקאי תקין והוראות הדיווח לפיקוח. במסגרת זו וכפי שהוצהר בעבר – בנק חדש שינהל פעילות שאינה מורכבת יידרש להון התחלתי בהיקף של 50 מיליון ש"ח בלבד, והיזם יוכל לגייס סכום זה במתווה מדורג במהלך תקופת הרישיון המוגבל. בהמשך, כשנכסי סיכון האשראי של הבנק יגיעו ל-600 מיליון ש"ח, הוא יידרש לעמוד ביחס הון עצמי רובד 1 של 8.0% וביחס הון כולל של 11.5% בלבד – שיעורי הלימות הון נמוכים מאלה הקיימים היום לבנקים. כדי לתמוך בבנק החדש וכדי להגן על ציבור המפקידים שלו, תקבע לו הגנת ינוקא במבנה שיגובש בשיתוף בין בנק ישראל והחשב הכללי באוצר.

על מנת ליישם את המדיניות שנקבעה, הוקמה בפיקוח על הבנקים יחידת "רישוי ובנקים חדשים", שנועדה –  בין יתר תפקידיה – ללוות ולהנחות את היזם בכל שלבי תהליך הרישוי, לבדוק את הבקשות לרישיון בנק ולהיתר שליטה בתאגיד בנקאי, ולפקח על הבנק החדש לאחר קבלת הרישיון.

המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר הסבירה כי "המדיניות שפרסמנו מהווה צעד נוסף בדרך להקמת בנק חדש בישראל ולהגברת התחרות בענף הבנקאות. כבר היום ישנם יזמים שמקיימים דיאלוג עם הפיקוח על הבנקים ונמצאים בתהליך להגשת בקשה לרישיון בנק. מדיניות זו מצטרפת לסדרה של פעולות נוספות שנועדו להפחתת חסמי כניסה ובוצעו על ידי הפיקוח על הבנקים במטרה להגביר את התחרות, כגון פרסום הוראות שתומכות בהפרדת חברות כרטיסי האשראי והתבססותן, הקלות בתחום הטכנולוגיה והחדשנות – המאפשרות להקים בנק דיגיטלי ולבצע מגוון פעילויות בנקאיות מרחוק ללא צורך בסניפים – ליווי משרד האוצר בהליך הקמת לשכת שירות למתן שירותים טכנולוגיים לבנקים חדשים, מתן שני רישיונות לסולקים חדשים, קידום מערכת בנקאות פתוחה (Open API), קידום פרויקט מעבר מבנק לבנק ועוד".

כתיבת תגובה