בעלי חברה? בקרוב תצטרכו לדווח גם על מען דיגיטלי

בעלי חברה – שימו לב: החל מיום 27.6.2024, כלל החברות בישראל יחויבו בהגשת בקשות ודיווחים ליחידת החברות באופן מקוון | זאת, בנוסף לחובת עדכון מען דיגיטלי של חברה | חברות שהתאגדו בישראל לפני 27.6.2022 רשאיות להודיע כי אינן מעוניינות בקבלת דיוורים מגופים ציבוריים למעניהן הדיגיטליים למשך שנתיים ועד ליום 27.1.2025

משרד המשפטים | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

לפי הוראות חוק החברות, בקשה לרישום חברה תוגש באופן מקוון, וכן מסירה ורישום של בקשות ודיווחים לרשמת החברות תיעשה באופן מקוון, והחל מיום 27.06.2024 כלל החברות הרשומות בישראל יחויבו לעשות כן.

החוק כולל מספר תיקונים לגבי חברות, וביניהם חובת קיום ועדכון מען דיגיטלי של חברה וקביעת ברירת מחדל להגשת בקשות לרישום, מסמכים ודיווחים על ידי חברה לרשות התאגידים – יחידת החברות באופן מקוון.

מען דיגיטלי של חברה

לפי הוראות חוק החברות, החל מה-27.1.2023 כל חברה, בין אם מדובר בחברה חדשה שהתאגדה ובין אם מדובר בחברה ותיקה, מחויבת לקיים מען דיגיטלי ולעדכן את פרטיו.

המען הדיגיטלי מורכב משני פריטים: הפריט הראשון הוא כתובת דואר אלקטרוני, הפריט השני הוא כתובת דואר אלקטרוני נוספת או מספר טלפון נייד.המען הדיגיטלי ישמש לצורך התקשרות קבלת דיוורים באופן דיגיטלי מגופים ציבוריים שהוגדרו בחוק, ובמקרים מסוימים עשויה לחול על הדיוור "חזקת מסירה", כאילו נשלח בדואר רשום.

על כל חברה קיימת לעדכן ביחידת החברות את פרטי המען הדיגיטלי שלה עד למועד הגשת הדוח השנתי באותה חברה.

כאשר מדובר בחברה שהיא תאגיד מדווח לרשות ניירות ערך היה עליה לעדכן ביחידת החברות את פרטי המען הדיגיטלי שלה עד ליום 27.7.2023.

אופן עדכון המען הדיגיטלי:
עדכון המען הדיגיטלי מתבצע באופן מקוון באמצעות אתר "תאגידים ברשת". יש לדווח לרשמת החברות על כל שינוי בפרטי המען הדיגיטלי תוך 14 יום מיום השינוי. ניתן לרשום ולעדכן את המען הדיגיטלי של חברה במסגרת הפעולות הבאות:

הגשת בקשה לרישום חברה, הגשת בקשה לעדכון המען הדיגיטלי או במסגרת עדכון דוח שנתי.

המענים הדיגיטליים שהוקלדו עוברים תהליך אימות ווידוא שהמען תקין ופעיל בהתאם להוראות החוק באמצעות מנגנון אימות חדשני שפותח משלוח קוד לאמצעי הדיגיטלי שהוקלד.

העדכון מתבצע באופן מקוון, יעיל, מהיר וודאי ובכך נמנעות טעויות הקלדה.

דגשים חשובים לצורך עדכון המען הדיגיטלי:

אימות המען הדיגיטלי יתבצע באמצעות משלוח קוד אימות לכל אחד מהפריטים שעודכנו במערכת ולכן מומלץ לוודא כי במהלך העדכון המענים יהיו זמינים מיידית לביצוע האימות וגישה לקוד האימות לצורך השלמת התהליך.

העדכון יתבצע על ידי מי שעודכן ביחידת החברות כדירקטור, מנכ"ל או כ"מוסמך לדווח" בחברה לצורך דיווח מקוון. להנחיות בנושא עדכון פרטי המוסמך לדווח לחצו כאן.

חברות שהתאגדו בישראל לפני 27.6.2022 רשאיות להודיע כי אינן מעוניינות בקבלת דיוורים מגופים ציבוריים למעניהן הדיגיטליים למשך שנתיים ועד ליום 27.1.2025. בתקופת ביניים זו גופים ציבוריים יהיו רשאים לדוור לחברה ולעמותה מסרי אזהרה בלבד (למשל בעניין שעשוי לסכן את שלומו או בטחונו של הנמען או לגרום לפגיעה ברכושו).

גם אם חברה בחרה שלא לקבל דיוורים מגופים ציבוריים, על מנת לאפשר לחברות לוודא קבלת דיוורים ועדכונים מיחידת החברות באופן מיידי המערכת מאפשרת לסמן כי החברה מעוניינת בקבלת מסרים ספציפית מיחידת החברות בפרק זמן זה ומומלץ לחברות לסמן זאת.

אם טרם עודכן מען דיגיטלי בחברה מומלץ לעשות כן באופן מיידי ולהימנע מהשלכות אי הדיווח הקבועות בחוק החברות.

חובת רישום והגשה מקוונת: 

לפי הוראות חוק החברות בקשה לרישום חברה תוגש באופן מקוון, וכן מסירה ורישום של בקשות ודיווחים לרשמת החברות תיעשה באופן מקוון.

חברות שהתאגדו לפני ה-27.06.2022 יחויבו בקרוב, כאמור, בהגשה מקוונת, וזאת החל מיום 27.06.2024.

עוד נקבע בחוק כי רשמת החברות רשאית לאפשר הגשה או דיווח שלא באופן זה אם התקיימו נסיבות המצדיקות זאת.

היערכות ואופן הרישום וההגשה:

הגשת דיווחים וביצוע עדכונים מקוונים בחברה ייעשו באמצעות אתר "תאגידים ברשת", המאפשר ביצוע כלל הפעולות בחברות באופן מקוון, בקלות ותוך קבלת חיווי מיידי על ביצוע הפעולה.

באתר "תאגידים ברשת" ניתן להגיש ולעדכן מיידית דו"ח שנתי, פעולות במניות, שינויים בהרכב דירקטוריון, עדכון בעלי תפקידים, עדכון כתובת ומען דיגיטלי באופן מקוון ומבלי להמתין לבדיקה ואישור הבקשה ביחידת החברות.

כמו כן האתר מאפשר להגיש בקשות ודיווחים בנושאים נוספים (למשל: בקשות מיזוג חברות, בקשות לפירוק חברה, צווים והחלטות) ולקבל מיידית מספר בקשה למעקב אחר הטיפול בבקשות אלה ביחידת החברות.

הגשת הדיווחים באופן מקוון באתר תיעשה באמצעות מי שעודכן ביחידת החברות כדירקטור, מנכ"ל או כמוסמך לדווח בחברה לצורך דיווח מקוון. ככל שהחברה טרם מינתה מוסמך לדווח בחברה מומלץ להיערך ולעשות כן.

יש לוודא כי בעלי תפקידים אלה רשומים במערכת ההזדהות הלאומית או שהם בעלי כרטיס חכם שהונפק על ידי גורם מאשר.

כתיבת תגובה