בריאות, משפחה, עבודה, דיור ועוד – הסדרי התקציב החדש

במסגרת תקציב 2019 שעבר בסוף השבוע האחרון אושרו מספר הצעות חוק בנושאי כלכלה ומשפחה, כלכה ובריאות, כלכה ושוק העבודה, הסדרים ציבוריים, הגדלת היצע הדיור וצמצום ההון השחור.

תקציב shutterstock

במסגרת תקציב 2019 שעבר בסוף השבוע האחרון אושרו מספר הצעות חוק כחלק מהתוכנית הכלכלית שמתמקדות בכמה עקרונות מרכזיים:

כלכלה ומשפחה:

הראשונה היא תכנית נטו חופשות לקיצור החופשות בבתי הספר- התוכנית נועדה לצמצם את הפער בין ימי חופשת ההורים לבין ימי חופשות התלמידים. במסגרת התכנית בימי חופשות חנוכה ופסח ייהנו התלמידים מחמישה ימי פעילות חינוכית. התכנית החדשה היא תוכנית משלימה למהלך כולל שמובילים משרדי האוצר והחינוך במטרה להקל על נטל תשלומי ההורים, וכדי להרחיב את הסל החינוכי שמעניק המשרד גם בשעות הבלתי פורמליות.

הצעת חוק נוספת שאושרה היא סבסוד צהרונים- במסגרת תכנית נטו משפחה – הוחלט על סבסוד צהרונים ברחבי הארץ. הממשלה אישרה את הארכת התכנית עד סוף שנת הלימודים התשע”ט. המסגרות מספקות העשרה לימודית ופעילות העשרה חברתית וחינוכית, מתן סיוע בהכנת שיעורי בית וארוחה חמה ומזינה.

כפי שדווח כאן הוסכם על קיצור שבוע העבודה במשק הישראלי והצעת החוק לגביו עברה גם היא במסגרת התקציב. שבוע העבודה יקוצר ל-42 שעות, זאת בכדי לשפר את האיזון בין עבודה לשעות הפנאי של העובד בחיק משפחתו. על פי ההסכמות, קיצור שבוע העבודה יבוצע ללא הפחתה בשכר, וממועד כניסת השינוי לתוקף, שכר השעה יחושב על בסיס של 182 שעות לחודש עבודה, במקום 186 כיום. משמעות המהלך היא העלאת התעריף השעתי לעובדים, והגדלת ערך השעה לעובדים המשתכרים משכר המינימום.

כלכלה ובריאות:

גם תכנית הסיעוד הלאומית אושרה במסגרת התקציב – במטרה להרחיב, לשפר ולייעל את שירותי הסיעוד הניתנים לקשישים אישרה הממשלה את תכנית הסיעוד הלאומית. התכנית תיכנס לתוקף כבר במהלך שנת 2018 ותכלול הגדלה משמעותית של שעות הסיעוד הניתנות לקשישים בביתם, הכנסת טיפולי שיניים לקשישים במסגרת סל הבריאות, הגברת המעורבות של קופות החולים בשיקום וטיפול הקשישים הסיעודיים בביתם והקלת נטל הבירוקרטיה.

רפורמה כלכלית בריאותית נוספת שאושרה היא הרפורמה להוזלת מחירי הניתוחים הפרטיים- על מנת לצמצם את ההוצאה של משקי הבית על ניתוחים, להקל על יוקר המחיה ולחזק את מערכת הבריאות הציבורית, אישרה הממשלה החלת פיקוח על מחירי ניתוחים במערכת הבריאות הפרטית, כך שבשלב הראשון יתבקשו דיווחים על מחירים ורווחיות של הניתוחים בתחום, ולאחר מכן, ייבחן הצורך בקביעת מחירים מקסימליים לניתוחים פרטיים.

כלכלה ושוק העבודה:

הצעת חוק כלכלית שעברה היא מעבר בין בנק לבנק בלחיצת כפתור- במטרה לקדם את התחרות בשוק הבנקאות בישראל הוחלט על הסרת חסמי מעבר של לקוחות בין בנקים בלחיצת כפתור בלבד. זאת, באמצעות ביטול הבירוקרטיה המתישה הנדרשת בתהליך של מעבר לבנק חדש.

הרחבת מענק העבודה- במסגרת התכנית, יגדל המענק לאב עובד ב-50%. בנוסף, לצורך עידוד תעסוקה מלאה של בני הזוג ככלי מרכזי לצמצום העוני, להגדיל את המענק של בני זוג עובדים ב-30%, במידה ובן הזוג הועסק בשכר של לפחות 3,540 ש”ח. לבסוף, כיום גובה השכר החודשי שמזכה במענק עבודה המקסימלי עומד על 4,780 שקלים. מוצע להגדיל את גובה השכר המזכה במענק המקסימלי ל-5,000 שקלים על מנת להגדיל את מספר הזכאים למענק עבודה מלא.

הסדרים ציבוריים:

הקמת רשויות תחבורה ציבורית מטרופוליניות ירושלים ובבאר שבע- רשויות מטרופוליניות לתחבורה יוקמו בחוק ויהיו אחראיות על ניהול התחבורה הציבורית ועידוד השימוש בה בתחומי המטרופולין. הפעלת התחבורה הציבורית באמצעות רשות מטרופוליניות הינה המודל הנפוץ ביותר בקרב מטרופולינים במדינות ה- OECD, והיא מאפשרת לתת מענה איכותי ובר קיימא לקשיים העומדים לפתחה של מדינת ישראל בהרחבת השימוש בתחבורה הציבורית ופיתוח תשתיות ואמצעים משלימים נדרשים.

צמצום מספר משרדי הממשלה- במטרה לתמוך במאמצי הממשלה בביצוע התאמות לשם התכנסות למסגרות התקציב לשנת 2019 ולשם עמידה במסגרות הפיסקאליות, מיום כינונה של הממשלה הבאה יצומצם מספר משרדי הממשלה ל- 17 משרדים.

הגדלת היצע הדיור:

אושרה מדיניות עירוב שימושים- מתן אפשרות לבניית דיור להשכרה, מעונות יום ומעונות סטודנטים במתחמי תעסוקה לצורך המשך יישום מדיניות הממשלה לייעול התהליכים בתחום התכנון והבנייה, מוצע לאפשר עירוב שימושים של מבני ציבור באזורי תעסוקה ומגורים, לקצר את הליכי הוצאת היתרי בנייה ושינוי מערך התמריצים בעבודות הפיתוח לתכניות למגורים. בנוסף תינתן אפשרות לשלב מוסדות ציבור וגני ילדים בבנייני מגורים ומסחר בדומה לנהוג בערים מובילות בעולם.

הוחלט על ייעול הליכי הוצאת היתרי בנייה לתשתיות לאומיות- במטרה לקצר את משך זמן הבנייה בנדרש ולצמצם ככל הניתן את הביורוקרטיה הקיימת.

 צמצום ההון השחור:

צמצום השימוש במזומן ועידוד אמצעי תשלום דיגיטליים- במטרה לצמצם את היקף הכלכלה השחורה בישראל, המוערך בכ-22% מתוצר המקומי הגולמי, מוצע להגביל את תקרת השימוש במזומן. התכנית תחולק לשני שלבים כשבשלב הראשון במגזר העסקי יהיה ניתן לבצע עסקאות בהיקף של-8,000 ₪ במקום 10,000 ₪ ובמגזר הפרטי ב-25,000 ₪ במקום ב-50,000 ₪. בשלב השני במגזר העסקי יהיה ניתן לבצע עסקאות ב-5,000 ₪ ובמגזר הפרטי ב-12,500 ₪ במקום ב-15,000 ₪.

רוגע160

כתיבת תגובה