דיור ומסחר || שורת מכרזים חדשים ליזמים בירוחם ודימונה

246 יח"ד בדימונה במסלול 'מחיר מטרה' כחלק משכונה בת למעלה מ-2,700 יח"ד שמתוכננת בתמהיל מגוון של דירות | בירוחם פורסם מכרז למגרש בייעוד מסחרי ו5 מתחמים נוספים במכרז שיכלול בניית 382 יח"ד בבנייה רוויה למגורים ומסחר

ירוחם | צילום: אלעד מלכה

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון משווקים מתחם לבניית 246 יח"ד במסלול "דיור במחיר מטרה" בבנייה רוויה בדימונה.

המגרשים המשווקים במכרז זה מיועדים למגורים בבניה רוויה כחלק מתוכנית 'דימונה צפון מזרח-שלב ב' על כ-1,290 דונם בחלק הצפון מזרחי של העיר, על שלוחה מעל נחל 'דימונה'.

המגרשים הינם חלק משכונת מגורים בת כ-2,725 יח"ד בתמהיל דיור מגוון של דירות קטנות (עד 80 מ"ר), צמודי קרקע וקוטג'ים. ממבני המגורים בדפנות השכונה נשקף נוף פתוח למרחב וממרכז השכונה נשקף הנוף לגינות, פארק מרכזי  ושטחים ירוקים.  

עוד בשכונה מבני ציבור ובהם קריית חינוך כלל עירונית עם ביה"ס מקיף ויסודי (כ-208 דונם), מסחר ומשרדים (כ-3 דונם) ותשתית דרכים הכוללת מערכת תחבורתית וכבישים המתוכננים כך שבעתיד ניתן יהיה להמשיך את פיתוחם בהתאם לצורכי פיתוח וגידול באוכלוסיית העיר (כ-236 דונם). בנוסף, כ-583 דונם שטחים פתוחים עם פארק מרכזי בלב השכונה לרווחת התושבים. 

התחרות במכרז תהיה על ההצעה הגבוהה ביותר עבור הקרקע או לפי שיטת מקסום רווחים הכל בהתאם להוראות שיפורטו בתנאי המכרז.

השיווק הינו בהתאם לפרק משנה 4.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל על פיו ניתנת הנחה ממחיר הדירה עבור יח"ד המיועדות להימכר לזכאים, והכול בכפוף לתנאי המכרז.

על המגרשים חלה תוכנית 607-0359828 יעוד המגרשים הינו מגורים ב' ומגורים ג', יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות למשרד כמפורט בחוברת המכרז.

המכרז מיועד ליזמים/קבלנים/חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור. באשר לזכאים (רוכשי דירות): מידע בדבר ההגרלות מתפרסם באתר משרד הבינוי והשיכון.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו 01/07/2023 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

המגרשים המוצעים במכרז זה:

מתחםמגרשגושחלקהשטח במ"ר בערךמספר יח"ד מתב"ע במחיר מטרהמספר יח"ד מתב"ע בשוק חופשיתשלום הוצאות פיתוח כללי והוצאות פיתוח נוספות למשרד בש"ח
75189107-108 , 125-126, 2141000881525,5931231232,189,167

ירוחם

במקביל פורסמו שני מכרזים בירוחם. האחד מכרז פומבי למגרש למסחר בירוחם והשני ליח"ד ב-5 מתחמים.

המגרש מיועד לשימוש מסחרי והינו חלק מתכנית 'שכונת אירוסים מערב-ירוחם' המתפרשת על כ-754 דונם בחלק הצפון-מזרחי של ירוחם, ממערב לדרך "הרב עובדיה יוסף" ומדרום לכביש 204.

המגרש הינו חלק משכונת מגורים בת כ-591 יח"ד למגורים הכוללת שדרה עם חזיתות מסחריות/תעסוקתיות  המתחברת עם רשת שבילי הליכה ואופניים למערכת השבילים בישוב. השכונה כוללת שטחי מסחר ומשרדים (כ-1 דונם), מוסדות ומבני ציבור (כ-19 דונם), תשתית דרכים ובה חיבור נוסף של השכונה לדרך "הרב עובדיה יוסף" (כ-122 דונם) ושטחים פתוחים (כ-337 דונם).

מחיר המינימום וגובה הערבות לקיום הצעה יפורסמו בחוברת המכרז.

על המגרש חלה תוכנית 612-0581678, יעוד המגרש הינו מסחר, יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות (הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת) הינו 05/08/2024 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

פרטי המגרש המשווק במכרז:

מתחםמגרשגושחלקהשטח במ"ר בערךהוצאות פיתוח כללי למשרד כולל הוצאות פיתוח נוספות בגין הקמת מוסדות ציבור  בש"ח כולל מע"מ
7370030213997710, 2, 12, 11, 371,1671,458,560

במקביל כאמור, רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז פומבי ל-5 מתחמים לבניית 382 יח"ד בבנייה רוויה למגורים ומסחר בירוחם. המגרשים מיועדים למגורים ומסחר כחלק מתוכניות לשכונת האירוסים בירוחם בחלקה הצפון מזרחי של העיר. 

המגרשים הינו חלק משכונת מגורים בת כ-591 יח"ד למגורים בתמהיל דיור מגוון לקבוצות אוכלוסייה שונות לצד אזורי מסחר ומשרדים, מוסדות ומבני ציבור, תשתית דרכים לרבות חיבור נוסף של השכונה לדרך "הרב עובדיה יוסף" ושטחים פתוחים לפנאי ונופש. השכונה כוללת שדרה עם חזיתות מסחריות/תעסוקתיות המתחברת עם רשת שבילי הליכה ואופניים למערכת השבילים בישוב לצד שטחים לצרכים כלל עירוניים המעשירים את הפעילות הכלל עירונית בשכונה לרווחת תושביה. 

לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

על המגרשים חלות תוכניות 612-0434084, 612-0581678 יעוד המגרשים הינו בנייה רוויה למגורים ומסחר, יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח כללי והוצאות פיתוח נוספות למשרד הכל כמפורט בחוברת המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות (הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת) הינו 01/07/2024 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

פרטי המגרשים המשווקים במכרז:


מספר מתחם
מגרששטח במ"ר בערך מס יח"דתשלום הוצאות פיתוח כללי למשרד כולל הוצאות פיתוח נוספות בש"ח
512342011-2014,65714,536958,768,518
713852052-2053,206112,242989,441,929
7138820545,716524,380,504
713892051,206210,155806,614,838
742362001-20056005575,439,613

לפרטים נוספים:

כתיבת תגובה