דין אחד לאזרח ולמתיישב: גם ביו"ש לא ייגבו 'כספים אסורים'

סוכל ניסיון לגבות 'כספים אסורים' בטענה שכללי רשות מקרקעי ישראל, אינם חלים ביהודה ושומרון • כל רכישה והעברת קרקע בהתיישבות, תותנה בתצהיר המועצות והרוכשים, כי לא נגבו דמי המלצה וכדו' • על רוכשים להכיר את עלויות הפיתוח המקסימליות שניתן לדרוש מהם

התיישבות ביו"ש | צילום: גרשון אליסון, פלאש 90

בשורה טובה לבונים בהתיישבות מעבר לקו הירוק. בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, תיפסק גביית ה'כספים האסורים', שנגבו ממתיישבים ביישובים כפריים, בעיקר במרחב יהודה ושומרון, מעבר לעלויות הפיתוח המאושרות לגבייה על ידי משרד הבינוי והשיכון.

הבשורה היותר טובה היא שגם הממשלה תתערב בנושא באופן עמוק ותפעל למניעת גביית 'כספים אסורים' ממתיישבים בהתיישבות הכפרית.

פרשיית 'הכספים האסורים' כבר נדונה בעבר בבג"ץ בהקשר לגביות דומות בקיבוצים ובמושבים בתוך תחומי הקו הירוק, אז חודדו החלטות רשות מקרקעי ישראל, כמו גם הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, כי במסגרת הקצאת קרקע לבנייה במרחב הכפרי, ניתן לגבות מהרוכש, תשלום בגין עלויות הפיתוח הציבורי המשרתות את הקרקע (או בשמן המוכר – הוצאות פיתוח) בהיקף שלא עולה על הסכום שקבע משרד הבינוי והשיכון כהוצאות פיתוח מאושרות, סכום המשקף את העלות הנורמטיבית של הפיתוח הנדרש במקום.

כאשר מדובר ביישוב אשר בו – מכוח החלטות הממשלה – מעניק משרד הבינוי והשיכון סבסוד של הוצאות הפיתוח, אשר מטרתו להוזיל את העלות לרוכש, ובכך להוות מנוף למשיכה של משפחות צעירות, לישובים שהוגדרו על ידי הממשלה כיישובים בעדיפות לאומית, גביית כספים אסורים אלו, מסכלת גם את מטרת הסבסוד, ומביאה לכך שכספי הסבסוד אינם מוזילים את המחיר למתיישב, כי אם מנוצלים להגדלת הרווח של יזם הפרויקט או של הרשות.

על רקע זה, הוגשה עתירה לבג"ץ על ידי 26 משפחות שביקשו לקבל הקצאת קרקע לבנייה ביישוב אשכולות במועצה האזורית הר חברון, אולם הוצאות הפיתוח שנגבו מהם חרגו מעלויות הפיתוח המאושרות על ידי משרד הבינוי והשיכון  בהיקף של מאות אלפי שקלים.

כך, נדרשו המתיישבים על ידי האגודה השיתופית של היישוב – אשר המלצתה נדרשת לצורך קבלת הזכויות בקרקע – לשלם הוצאות פיתוח בסך של למעלה 450,000 ש"ח, כאשר סך הוצאות הפיתוח המאושרות על ידי משרד הבינוי והשיכון עומד על 230,400 ש"ח ליחידת דיור, בלבד. בהתאם, סך היקף הדרישה, מכלל המתיישבים, עומד על 5.3 מיליון ₪ מעבר למותר.

בתגובה לעתירה, טענו המועצה האזורית והאגודה השיתופית, כי כללי רשות מקרקעי ישראל, אינם חלים ביהודה ושומרון. על כן הם רשאים לגבות הוצאות פיתוח גבוהות מאלו שאושרו על ידי משרד הבינוי והשיכון.

בתגובת המדינה לעתירה צוין, כי על פי בדיקת המינהל לענייני הכפר במשרד הבינוי והשיכון, עלויות הפיתוח שאושרו על ידי המשרד בישוב הן כאמור בסך 230,400 ש"ח, ועל כן המשרד מצא כי הטענה לגביית יתר במקרה המדובר – נכונה.

 

במישור העקרוני הובהר, כי האיסור על גביית הוצאות פיתוח, מעבר לעלויות הפיתוח שאושרו על ידי משרד הבינוי והשיכון, תקף גם לגבי קרקעות בתחומי יהודה ושומרון, וכי הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש יפעל לעניין זה, באופן זהה לכללים החלים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ובדין הישראלי.

בעקבות זאת, משרד הבינוי והשיכון הוציא הודעה למועצות האזוריות, המחדדת את האיסור המפורש החל עליהן או על אגודות שיתופיות אחרות להתנות את מתן ההמלצה מטעמן, בגבייה של כספים נוספים בשיעור העולה על סכום הוצאות הפיתוח שאושר על ידי משרד הבינוי והשיכון.

הודעת משרד השיכון והבינוי מכילה מספר כללים שמומלץ לרוכשים ביו"ש לשננם, לבל יאלצו לשלם כספים אסורים.

עלויות הפיתוח המאושרות לגבי כלל היישובים הכפריים המוגדרים כאזורי עדיפות לאומית יקבעו על ידי המינהל לענייני הכפר במשרד הבינוי והשיכון. לגבי יישובים המצויים ביהודה ושומרון יקבע המשרד  עלויות הפיתוח ביחס לכלל הישובים – בין אם הוגדרו כאזור עדיפות לאומית, ובין אם לאו.

עלויות הפיתוח המאושרות יפורסמו לידיעת הציבור באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון, וכן יופצו לממונה, למועצה האזורית ולמזכירות הישוב.

הממונה יפנה את הציבור לפרסום עלויות הפיתוח המאושרות של משרד הבינוי והשיכון, וינחה את ההסתדרות הציונית לפרסם את עלויות הפיתוח המאושרות, לגבי ישובים בהם מוקצית קרקע על ידה לגורמים שלישיים.

ההסתדרות הציונית תתנה העברת הזכויות למתיישב, בהגשת תצהיר ערוך כדין מטעם האגודה השיתופית שבשטחה המגרש ומטעם המתיישב, לפיו כל אחד מהצדדים מצהיר כי במסגרת רכישת הקרקע, לא נגבו כספים מעבר לעלויות הפיתוח שאושרו על ידי משרד הבינוי והשיכון.

לממונה הסמכות להנחות את ההסתדרות הציונית, שלא להקצות מקרקעין בתחומי אגודה שיתופית שבה נעשה ניסיון לגבות כספים אסורים, וזאת עד להסדרת הנושא מול הממונה והסתדרות הציונית.

במקרים שבהם נגבים כספים אסורים, או במידה שהאגודה ו/או המועצה האזורית עוברות על הכללים ומתנות את קבלת המלצתן להקצאת קרקע למתיישב, בתשלום 'כספים אסורים', ינחה הממונה את הסתדרות הציונית לעקוף את האגודה הסוררת ולהקצות את הקרקע ישירות למתיישב ללא תלות בהמלצת האגודה. זאת כמובן כנגד תשלום הוצאות פיתוח בסכום שלא עולה על עלויות הפיתוח המאושרות.

נוסף על כללים אלו, שהתחדדו אגב הדיון המשפטי האמור, ראוי לחזור ולהזכיר את הכללים המרכזיים בעניין כספי סבסוד הפיתוח שמעביר המשרד למועצות האזוריות.

כתיבת תגובה