דירה ב-800 אלף שקל || זו תכנית הנדל"ן החדשה שאושרה ל-2024

מה כוללת תכנית הנדל"ן לשנת 2024 בהיקף של 2.5 מיליארד שקלים שאותה אישרה הממשלה היום? | במסגרת התכנית החדשה: תכנית 'דירה ב 800,000 ש"ח', הגדלת מכסת העובדים הזרים, הכנסת חברות ביצוע חדשות, קיצור הלכי ביורוקרטיה, השקעה של 1.1 מיליארד שקלים במכרזים, עדכוני חקיקה ועוד

יצחק גולדקנופף ובצלאל סמוטריץ' | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

בישיבת הממשלה שהתקיימה היום הוצגה על ידי שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף ושר האוצר בצלאל סמוטריץ, את תכנית הנדל״ן של ישראל בשקעה של מיליארדי שקלים, התכנית גובשה ע״י משרדי הבינוי והשיכון, האוצר וגורמים רלוונטיים נוספים, במטרה לשמור על הרציפות התפקודית בענף, לעודד בנייה באזורי עדיפות לאומית ומתוך הבנה כי תחום הנדל״ן הינו גורם משמעותי בכלכלת ישראל ויש להשקיע בו משאבים רבים למען אזרחים המדינה.

עיקרי התכנית כוללים מספר תכניות עיקריות. הראשונה שבהן היא תכנית דירה ב 800,000 ש"ח באמצעות סבסוד פיתוח ועידוד שיווק מכרזי מקרקעין. במסגרת זו, יתבצע העמקת סבסוד הפיתוח במטרה להגדיל את הצלחת שיווקי המקרקעין באזורי פריפריה, באמצעות הפחתת עלויות הפיתוח במכרז כך שדירת ארבעה חדרים (100 מ"ר) במכרזי מחיר מטרה באזורי עדיפות לאומית לא יעלו על 800,000 ש"ח לדירה. מעל 20% מיח"ד שישווקו בהנחה על פי התכנית יוקצו למשרתי מילואים. בתכנית זו יושקעו 1.1 מיליארד שקלים.

סבסוד עלויות הפיתוח ברשויות מקומית בסך של עד כ 50,000 ש"ח ליחידות דיור, בכפוף לכך שצפי השיווקיים המצטבר באותה רשות, בשלוש השנים הקרובות יעמוד על לפחות 1,500 יח"ד. בנוסף, יינתן סבסוד עלויות הפיתוח באתרים; בהם שיעור השיפוע של הקרקע המפותחת עולה על 20%, מאחר ומכרזים אלו מתאפיינים בעלויות פיתוח גבוהות מהממוצע וכן באתרים ששיווקם נכשל במהלך 2023 או 2024.

עובדים זרים: כדי להיענות למצוקת ענף הנדל"ן בטווח הקצר, נדרשים פתרונות ייבוא מגוונים להבטחת הגעתם לישראל של כמות עובדים זרים לצורכי הענף בהקדם – תוגדל מכסת העובדים הזרים שניתן להעסיק בישראל, ל- 65,000 עובדים.
בנוסף, יפורסם קול קורא במטרה להרחיב את היקף חברות הביצוע הזרות שעובדות בענף הבנייה למגורים בישראל ומכסת העובדים תגדל ב10,000 עובדים נוספים.

כמו כן, בשיתוף רשות האוכלוסין וההגירה יקודם נוהל לפיו יצומצמו שעות המינימום הנדרשות במשכורת לעובד זר, על מנת שגם קבלנים בינוניים וקטנים יוכלו להעסיק עובדים זרים להשלמת כוח האדם החסר להמשך עבודה. בנוסף על פי התכנית, הממשלה תפעל להרחבת שעות העבודה באתרי הבנייה.

קידום תיעוש הבנייה והטמעת טכנולוגיות בענף הבנייה למגורים: מתן מענקים בהיקף של כ-19 מיליון שקלים, להקמת מפעלי ייצור לשיטות בנייה מתועשות מתקדמות בדגש על בנייה מודולרית. בנוסף יוקצה מענק הוצאות פיתוח קרקע בהתאם לתקנות ולנהליו, לשני מפעלים בתחום הבנייה המתקדמת בדגש על בנייה מודולרית שיוגדרו.

עידוד העסקת עובדים ישראלים בענף הבניין: במקביל למאמץ לייבוא עובדים זרים, הממשלה מאמינה כי יש להמשיך ולעודד אוכלוסיות מקומיות להצטרף לענף הבנייה, ולכן תקודם תכנית מענקים לעידוד תעסוקה בענף בהשקעה של 60 מיליון שקלים.

תיקונים בחוק התכנון והבנייה: התכנית מבקשת לתקן את חוק התכנית הכלכלית (התשפ"ג – 2023) ואת חוק התכנון והבנייה (התשכ"ב – 1965), כך שתכניות מגורים גדולות, הכוללות 80 יחידות דיור ומעלה, ומיזמי תשתית חיוניים, יוכלו להגיש בקשה להיתר או להרשאה לרשות הרישוי הארצית או לחלופין לות"ל ללא צורך בזמן ההמתנה הקבוע כיום בחוק.

גיבוש מתווה למתן ערבות מדינה במכרזי מכירה מוקדמת: על פי התכנית, בתוך 45 יום הממשלה תגבש מנגנון למתן ערבות מדינה לפרויקטי בינוי דירות למגורים בבנייה רוויה (בהיקף העולה על 50 יחידות דיור לפרויקט). המנגנון יכלול מתן ערבות מדינה לגורמים המממנים פרויקטים בשוק הנדל"ן על חלק ממרכיב המכירה המוקדמת, בשלב הקודם להתחלת הבנייה (Pre-Sale). הדרישה להעמדת הערבות תתמקד בהפחתת אחוז המכירה המוקדמת הנדרשת על ידי הגורם המממן, זאת באמצעות מתן ערבות מדינה בגובה הגידול בסיכון האשראי אשר נובע מהפחתת שיעור המכירה המוקדמת הנדרשת. הערבות תמומש במקרה בו הפרויקט מגיע לחדלות פירעון.

תמרוץ למתן היתרים: במטרה לקדם אישור היתרי בנייה להתחדשות עירונית ב 2024-2025 יוארך המנגנון שנקבע לתמרוץ היתרים, באמצעות פרסום קול קורא חדש עבור שנים אלו, לפיו יתוגמלו רשויות מקומיות במענק חד פעמי לפיתוח העירוני המשרת את הליך ההתחדשות העירונית.

דחיית תשלומים במכרזי קרקע: תקבע הוראת שעה, שתאפשר ליזמים במכרזי קרקע לדחות את ביצוע התשלומים על הקרקע עד ליום 30 ביוני 2024 במקום 90 ימים כיום. בנוסף, בנושא הוצאות הפיתוח, מלוא התשלום יועבר לרמ"י עד ל-90 יום ממועד סגירת המכרז, פרט למקרים חריגים.

תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה): ביטול בהדרגתיות של הפטור הלינארי הקיים ביחס לדירות שנרכשו לפני שנת 2014. המנגנון החדש יהיה העלאה הדרגתית של 5% בכל שנה, החל משנת 2026 עד לשיעור המס החל על השבח הריאלי בשיעור של 25% או בשיעור מס במכירת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים מזכה כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, לפי העניין.

הסכמי גג מותאמים לרשות: חתימה על הסכמי גג עם רשויות מקומיות בהן פוטנציאל משמעותי להגדלת כמות השיווקים, וקידום של השקעה תקציבית המותאמת לצרכים היחודיים לפיתוח העירוני ברשות, המיועדים לתת מענה משלים ולעודד בצורה משמעותית את השיווקים של יחידות הדיור למגורים.

עידוד התחדשות עירונית בפריפריה: התחדשות עירונית הינה פתרון בעל יתרונות רבים, שכן היא תורמת להתחדשות השכונות הוותיקות, לחיזוק העירוניות תוך שיפור משמעותי בחיי התושבים, לצד תוספת מרחבים מוגנים דירתיים.
לכן, תקודם החלטת הממשלה 852, "תכנית לחיזוק העיר אשקלון ותיקון החלטת ממשלה", לערים נוספות, יוקצו משאבים תקציביים בהיקף של מאות מיליוני שקלים, שיהווה חלף למחויבות בהסכם הגג שנחתם עם העירייה להקצאת קרקע משלימה, לצורך סבסוד מיזמי התחדשות עירונית חסרי כדאיות כלכלית.

קידום שוק השכירות בישראל: לצורך קידום שוק השכירות המוסדי בישראל מציעה התכנית לקדפ מסלול נוסף לחבות במע"מ לפרויקטים הנבנים לשכירות ארוכת טווח. במסגרת זו, יהיה באפשרות היזמים בתחום לקזז מע"מ תשומות בשלב הבנייה ולדחות את חבות המע"מ למועד מכירת הדירות או תום תקופת השימוש בנכס לצרכי שכירות ארוכת טווח, וזאת בהתאם לשווי במועד זה.

צעדים במיסוי מקרקעין: חוק מיסוי מקרקעין יתוקן כהוראת קבע לפיו הסדר המס לעניין מס רכישה החל כיום בהתייחס לדירה שאינה דירה יחידה, יחול כהוראת קבע. בנוסף, תוגדל ההטבה במס רכישה לה זכאים יזמים אשר פועלים בתחום ההתחדשות העירונית בפרויקטים הנבנים בפריפריה, כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, כך ששיעור המס האפקטיבי אשר צפוי לחול עליהם יופחת בשיעור של 2% נוספים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ: "לצד צעדי ההתכנסות שהכנסנו בתקציב 2024, החלטנו על שלושה נושאים להם נגדיל את התקציב: דיור, הייטק ותעסוקת חרדים. תכנית הדיור 2024 נוגעת בתכליות בסיסיות וחשובות – התכלית הכלכלית היא להאיץ את שוק הנדל״ן, התכלית הלאומית – ציונית היא יהוד הנגב והגליל והתכלית החברתית נוגעת לכך שמדובר בתכנית שתביא לדיור בר השגה באיזורים נרחבים מאד בפריפריה, תוך דגש לעדיפות משמעותית למשרתי מילואים.

"אנחנו שמים דגש על משרתי המילואים כי הם אלו שעזבו הכל ונלחמים בשם ועבור כולנו. הם נמצאים בראש סדרי העדיפויות ואני גאה להוביל את התפיסה הזו. מחזקים את ענף הבניה ואת הכלכלה הישראלית, מחזקים את משרתי המילואים, מחזקים את אזרחי ישראל. מדינת ישראל תמשיך לצמוח ולשגשג".

שר הבינוי והשיכון, יצחק גולדקנופף: "התכנית שגיבשנו היא נקודת מפנה מכרעת עבור ענף הנדל"ן ועתיד הדיור בישראל. היא פורצת דרך בפתרונות יצירתיים וחדשניים הן בהיבטי כוח האדם, הטכנולוגיה והרגולציה והן במישור הכלכלי-עסקי. אני רואה בה שלב משמעותי במימוש ההבנה כי תחום הנדל"ן הוא מרכזי וחשוב בכלכלה הישראלית אשר ראוי להשקעה ניכרת למען כלל אזרחי המדינה. זוהי בשורה חדשה, המבטיחה עידן של פריחה וצמיחה מתמדת. אנו נמשיך לפעול במרץ ובנחישות בכדי להבטיח לאזרחינו פתרונות דיור ראויים וברי השגה".

שר הפנים, משה ארבל: ״אני מברך על ההחלטה ומאמין שבכוחות משותפים נקדם את התכנית. נקצץ ביורוקרטיה, נקל על הליכי התכנון ונאבק במחירי הנדל"ן. זהו צעד ראשון ויהיה על כולנו להמשיך ולעקוב אחר ביצוע התכנית להתפתח ולבנות בקצב מהיר למען כלל אזרחי ישראל״.

מנכ"ל משרד האוצר, שלומי הייזלר: ״תכנית האצת הנדל"ן שעברה היום מביאה בשורה חסרת תקדים עבור ענף הנדל"ן ושוק הדיור בישראל. מדובר בתכנית כוללת הנותנת מענה לטווח קצר וארוך ובראייה כוללת של האתגרים בענף הנדל"ן, בתחום הדיור ואף מתמודדת עם אתגרי המלחמה ונותנת מענה והטבות למשרתי למשרתי המילואים ומעודדת בנייה ודיור באזורי עדיפות לאומית בצפון ובדרום. בכלל זה, התכנית כוללת את תכנית דירה ב 800,000 ש"ח אשר תאפשר לזכאים לרכוש דירת ארבעה חדרים/ 100 מ"ר במסגרת מכרזי מחיר מטרה פריפריה ואזורי עדיפות לאומית. אני בטוח שהתכנית תעניק פתרונות בירוקרטיים ומיסויים לאתגרים השונים איתם מתמודד שוק הנדל"ן ובכך תביא להאצת הבנייה וייעולה ותעודד צמיחה כלכלית בטווח הארוך. אני מבקש להודות לשר האוצר ועובדי המשרד, רשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים על העבודה המקצועית הפורה.

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, יהודה מורגנשטרן: "בגיבוש התכנית התמקדנו בפתרונות לטווח קצר וארוך ובראייה כוללת של האתגרים בענף הנדל"ן ובתחום הדיור. התכנית גובשה בעבודה משותפת עם משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, משרד הפנים וגופים נוספים, ואנו מאמינים ששיתוף הפעולה הפורה יוביל ליישום יעיל ומהיר. התכנית בה יושקעו מיליארדי שקלים כוללת רפורמות לקיצור הליכי ביורוקרטיה וחסמים רגולטוריים, מרחיבה באופן משמעותי את מכסות העובדים הזרים ומקדמת טכנולוגיות וחדשנות בבנייה. אני מאמין כי היוזמות שאנו מקדמים יובילו להסרת חסמים ולצמיחה מתמדת ובריאה של שוק הנדל"ן בישראל בשנים הקרובות".

כתיבת תגובה