האוצר יסכים לסגר? מעל 35 מיליארד ₪ הכנסות ממיסים ביולי

במשרד האוצר מציגים את סיכום נתוני הכנסות המדינה ממסים ב-35.8 מיליארד שקל בחודש יולי האחרון, מדובר בנתון מעודד בהחלט לקופת המדינה, נתון שהתאפשר בצל המשק הפתוח ללא הגבלותיו של נגיף קורונה. שובם של הדיבורים על סגר לאור התחלואה הגואה, מעמידים למבחן חוזר את חוסנו של המשק הישראלי שלא בטוח עם יצליח להתמודד שוב עם ההאטה וההשבתה של הכלכלה | נגיף כלכלי

משרד האוצר. צילום: פרי תורג'מן | פלאש 90

בחודש יולי 2021 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-35.8 מיליארד ש"ח. נתונים אלו הם בצל העבודה שנתוני 2020 משקפים שנת משבר, בנוסף לניתוח הכנסות של שנת 2021 לעומת שנת 2020,  השוו ברשות המיסים בסקירה זו את ניתוח הנתונים בהשוואה לנתוני 2019 .

עוד יש לקחת בחשבון בניתוח הכנסות לחודש יולי את האירועים הבאים: בשנת 2021 אמורה להתחדש ההפרשה לקרן פיצויים בגובה של 25% מהכנסות ממס רכישה, בעוד שבשנת 2020 לא התבצעה הפרשה לקרן. סכום ההפרשה עומד על כ-0.2 מיליארד ש"ח בגין חודש יולי 2021 וכ-1.5 מיליארד ש"ח בגין החודשים ינואר-יולי 2021. בנוסף, נתוני הכנסות לחודש יולי 2020 ונתונים מצטברים מתחילת השנה מושפעים ממשבר הקורונה שפרץ בחודש מרץ 2020. כמו גם את עדכון נוסחת מיסוי ירוק שבוצע ב-1.4.2019 וכתוצאה מכך הוקדם יבוא כלי רכב לחודש מרץ 2019 על חשבון החודשים הבאים, כולל הקדמת גבייה של 0.2 מיליארד ש"ח על חשבון חודש יולי 2019.

וכעת לנתונים: בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות המדינה ממסים ביולי 2021, במונחים ריאליים,  ב-26% לעומת הרמה הנמוכה של יולי 2020 בשל משבר הקורונה, ובשיעור של 19% בהשוואה ליולי 2019. בהשוואה ליולי 2020, הגביה ממסים ישירים עלתה ב- 33%, הגביה ממסים עקיפים ב- 20% והגביה מאגרות ירדה ב-16%. בהשוואה ליולי 2019 עלו ההכנסות ממסים ישירים ב- 33% וממסים עקיפים ב- 6%. במסים ישירים נרשמה עליה חדה במקדמות מס הכנסה, בהכנסות מרווחי הון, בניכויים משכר ובמיסוי מקרקעין.

בחודשים ינואר-יולי 2021 הסתכמו ההכנסות ב-217.6 מיליארד ש"ח לעומת 176.0 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, זהו גידול של 23%. הכנסות ממסים ישירים עלו ב-26%, ההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-20% וההכנסות מאגרות עלו בכ-4%. בהשוואה לינואר – יולי 2019 עלו ההכנסות ממסים בשיעור של 17% – 24% בהכנסות ממסים ישירים ו-9% בהכנסות ממסים עקיפים.

נתוני המגמה הצביעו על גידול בגביית המסים בשיעור של 5% מתחילת שנת 2019 ועד חודש ינואר 2020. מגמת העלייה נקטעה בחודש מרץ 2020 עם פרוץ משבר הקורונה, אך חודשה כבר בסוף שנת 2020.

Inner article

הכנסות רשות המסים בישראל: הכנסות רשות המסים ביולי 2021 הסתכמו ב-35.1 מיליארד ש"ח לעומת 27.1 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים ב-26% לעומת יולי 2020 וב-19% לעומת יולי 2019. המסים הישירים עלו ב-33% בהשוואה ליולי 2020 וליולי 2019 והמסים העקיפים עלו ב-20% בהשוואה ליולי 2020 וב- 6% לעומת יולי 2019.

ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו ביולי 2021 ב-19.7 מיליארד ש"ח לעומת 14.6 מיליארד ש"ח ביולי 2020. בשיעורים אחידים, גדלה גביית המסים הישירים ביולי 2021 ב-33% לעומת יולי 2020 ולעומת יולי 2019.

מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – ביולי 2021 הסתכמה הגביה בסעיף זה ב-8.6 מיליארד ש"ח לעומת 6.0 מיליארד ש"ח ביולי 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 40%. הגבייה מעצמאים עלתה ב-59% לעומת יולי 2020 וב-53% לעומת יולי 2019. הגבייה מחברות עלתה ב-32% לעומת יולי 2020 וב-38% לעומת יולי 2019. עליות אלו נובעות מעליה משמעותית במקדמות מ"ה (הן בסכומי המקדמות והן במספר המשלמים) ובהכנסות מרווחי הון.

ניכויים

ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון: הגביה מניכויים הסתכמה ביולי 2021 בכ-11.2 מיליארד ש"ח, לעומת 9.7 מיליארד ש"ח ביולי 2020, עליה של 14%. בהשוואה ליולי 2019 זוהי עליה של 17%. עיקר העליה מוסבר ע"י גידול בניכויים משכר ובהכנסות משוק ההון.

שוק ההון: ביולי 2021 נרשמה גביה ברוטו של  כ-0.6 מיליארד ש"ח , עליה של 42% לעומת  יולי 2020 ולעומת יולי 2019. בגביה מריבית נרשמה עליה של 16%, ובגביה מניירות ערך נרשמה עלייה של 58% לעומת יולי 2020.

מיסוי מקרקעין: ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו ביולי 2021 ב-1.8 מיליארד ש"ח, לעומת 1.0 מיליארד ש"ח ביולי 2020, עליה של 87%. בגביה ממס שבח נרשמה עליה של 91% ובגביה ממס רכישה נרשמה עליה בשיעור של 81%. בהשוואה ליולי 2019 חלה עליה בשיעור של 84%. מגמת העליה בהכנסות ממס רכישה וממס שבח נמשכת מחודש מרץ 2021. במצטבר בחודשים ינואר – יולי 2021 נרשמה עליה של 51% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ושל 50% לעומת ינואר – יולי 2019. העליה נובעת מגידול במספר העסקאות ובמחירי הדירות. יצוין כי החל מ- 29.7.2020 הופחת מס הרכישה על רכישת דירת השקעה .

החזרים: ביולי 2021 הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב- 1.3 מיליארד ש"ח, לעומת 1.4 מיליארד ש"ח ביולי 2020, ירידה של 6%. במצטבר מתחילת השנה ירדו ההחזרים ב-21% לעומת התקופה המקבילה ב- 2020. לעומת ינואר – יולי 2019 חלה ירידה של כ-4%.

ההכנסות ממסים עקיפים

בחודש יולי 2021 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים ב- 15.4 מיליארד ש"ח לעומת 12.4 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות ממסים עקיפים ב-20%. במצטבר בינואר – יולי 2021 עלו ההכנסות בשיעור זהה של 20% לעומת ינואר-יולי 2020, וב-9% לעומת ינואר -יולי 2019.

מס ערך מוסף: סך ההכנסות נטו ממע"מ ביולי 2021 הגיעו ל-11.5 מיליארד ש"ח, לעומת 9.1 מיליארד ש"ח ביולי 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 24% לעומת יולי 2020 ושל 7% לעומת יולי 2019. העליה לעומת יולי 2019 נובעת בעיקר מהגידול בהכנסות ממע"מ ייצור מקומי במרבית הענפים, ובמיוחד בבינוי, בנדל"ן ובמסחר.

במצטבר מתחילת השנה, נרשמה עליה של 20% לעומת ינואר – יולי 2020. לעומת ינואר – יולי 2019 חלה עלייה של 11%, דהיינו 5.5% בקצב שנתי. העליה הגבוהה לעומת 2020 מוסברת ברובה ע"י התמתנות ביבוא ובצריכה בתקופות של הסגרים והגבלות על המשק בשנת 2020.

מס קניה יבוא – ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו ביולי 2021 ב-1.7 מיליארד ש"ח.  בשיעורי מס אחידים, חלה עליה של 18% לעומת יולי 2020. העליה נובעת מכמה סיבות עיקריות: יבוא רכב נמוך יחסית ביולי 2020. העלאת מס הקניה על רכב היברידי ופלאג-אין החל מה- 1.1.2021. ויבוא כלי רכב יקרים יותר, שבחלקו נובע מגידול ביבוא כלי רכב היברידיים וחשמליים.

בחודשים ינואר-יולי 2021 נרשמה עליה של 33% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. זאת כתוצאה מהקדמת היבוא בדצמבר 2019 וכתוצאה ממשבר הקורונה. בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019 מדובר בעליה של 24% שנובעת בעיקר מהעלאת מס הקניה על רכב היברידי ומגידול ברכישת סיגריות כחלופה לרכישות בחו"ל.

בלו דלק: הכנסות מבלו הסתכמו ביולי 2021 ב-1.7 מיליארד ש"ח, עליה מתונה של 1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בחודשים ינואר-יולי 2021, הכוללים את חודש ינואר ששייך לסגר השלישי, עלו הכנסות מבלו בשיעור של 5% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. בהשוואה לינואר – יולי 2019 ירדו הכנסות מבלו דלק ב- 9%, בין היתר, כתוצאה מהתייעלות של כלי רכב חדשים וירידה בנסועה במהלך הסגר השלישי ומבצע "שומר החומות".

לסיכום הובאו נתוני הכנסות מאגרות משרדי הממשלה, ועל פי הנתונים מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-4.1 מיליארד ש"ח.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה