ההון העצמי של קרן ריט 1 חצה את רף ה-4 מיליארד ש"ח

ריט 1 פותחת את שנת 2024 עם יציבות בתפוסות ועלייה בהכנסות: ה-NOI מנכסים זהים צמח בכ-4.8% | ה-FFO הריאלי ברבעון הסתכם בכ-76 מיליון שקל, 39 אג' למניה, המשקף תשואת FFO של למעלה מ-10% | ההון העצמי של הקרן חצה את רף ה-4 מיליארד ש"ח (כ-20.6 ש"ח למניה) | תשואת הדיבידנד של הקרן עומדת על כ-5.4% 

שמוליק רופא, מנכ"ל ריט 1 | צילום: נטי לוי

ריט 1, קרן ההשקעות בנדל"ן מניב, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון לשנת 2024. עיקרי התוצאות ברבעון הראשון מלמדים על כך שה-NOI מנכסים זהים ברבעון הראשון של שנת 2024 צמח בכ-4.8% לכ-105 מיליון ש"ח, לעומת כ-100.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מגידול בהנבה של שטחים שהושכרו בתקופה ומהשפעת עליית המדד על דמי השכירות. 

ה-NOI ברבעון הראשון של השנה, עלה בכ-2% לכ-110.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-108.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הצמיחה ב-NOI נבעה מגידול בהכנסות מנכסים זהים ומהנבה של נכסים חדשים שנרכשו וכאלו שהקמתם הושלמה בתקופה ולמרות ירידה של כ-6 מיליון ש"ח כתוצאה מפינוי שטחים המצויים בתהליך שיפוץ והשבחה במתחם אינפיניטי פארק ברעננה. 

ה-FFO הריאלי ברבעון הראשון של 2024 הסתכם בכ-76 מיליון ש"ח (כ-0.39 ש"ח למניה), לעומת כ-78 מיליון ש"ח (כ-0.4 ש"ח למניה) ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ב-FFO הריאלי נבע בעיקר מהשפעת פינוי השטחים המצויים בתהליך שיפוץ והשבחה ברעננה ומעלייה בהוצאות המימון. 

ריט 1 מאשררת את תחזיותיה, לפיהן ה- NOIלשנת 2024 יעמוד על 452-462 מיליון ש"ח, וה-FFO הריאלי על 303-313 מיליון ש"ח (כ-1.56-1.61 ש"ח למניה). מעבר לתחזית לשנת 2024, צופה הקרן  NOI שנתי עתידי בסך של 502-517 מיליון ש"ח, גידול שנובע מהנבה מלאה באינפיניטי פארק רעננה, מתוספת NOI חזויה מחלק החברה בהנבה מלאה של נכסים שרכישתם ו/או הקמתם הושלמה ב-12 החודשים האחרונים, ו/או צפויה ב-18 החודשים הבאים. על פי אומדני החברה,  ה- FFO השנתי העתידי יסתכם בכ 353-368 מיליון ש"ח.   

הרווח לבעלי המניות ברבעון הראשון של 2024 עלה בכ-91% לכ-52.8 מיליון ש"ח (כ-0.27 ש"ח למניה), לעומת כ-27.7 מיליון ש"ח (כ-0.14 ש"ח למניה) ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה ברווח נובעת מירידה בהוצאות המימון, נטו, שנבעה מירידה בהוצאות בגין הפרשי הצמדה של אג"ח והלוואות לזמן ארוך, וזאת בשל עליית המדד בכ-0.3% בתקופת הדוח, לעומת עלייה של 1.1% ברבעון המקביל אשתקד. 

דגשים נוספים: 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה חצה את רף ה- 4 מיליארד ש"ח והסתכם ליום 31.3.24 לכ- 4,006 מיליון ש"ח (משקף מחיר של כ- 20.6 ש"ח למניה), והוא מהווה כ 49% מהיקף המאזן המאוחד.

לקרן רמת נזילות גבוהה, כאשר למועד פרסום הדוח עומדים לרשותה יתרות מזומנים, נכסים פיננסים ומסגרות אשראי חתומות ובלתי מנוצלות בהיקף כולל של כ-605 מיליון ש"ח. רוב נכסיה המניבים של הקרן אינם משועבדים.

שיעור התפוסה בנכסי הקרן יציב וגבוה ועומד על כ-95.8% (כ-97.7% בנטרול נכסים שהקמתם הושלמה במהלך הרבעון השלישי של 2023 ושנרכשו ברבעון הרביעי של שנת 2023). 

הקרן ממשיכה לשמר מדיניות דיבידנד צומח, כאשר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בגין 2024 תעמוד על סך מינימלי של כ-163 מיליון ש"ח, 84 אג' למניה, המשקף תשואת דיבידנד של כ-5.4%, ביחס למחיר המניה ליום 12 במאי 2024.

אירועים עיקריים בתקופת הדו"ח:

איניפיניטי פארק: הקרן מאשררת את תחזיותיה לגבי המתחם, לפיה בשנת 2024 יעמוד ה-NOI של המתחם על כ-33 מיליון ש"ח לעומת כ-13 מיליון ש"ח בשנת 2023, ואומדן ה-NOI השנתי הצפוי לה מחלקה במתחם, לאחר תום השיפוץ וההשבחה, יסתכם בסך של 75-80 מיליון ש"ח (בתפוסה מלאה).

למועד פרסום דוח זה, נחתמו הסכמי שכירות ביחס לכ-67% משטחי מגדל אינפיניטי )כ-69% משטחי המשרדים( המוחזק בשיעור של 50% על ידי הקרן. הקרן ממשיכה לקדם שדרוג מאסיבי של המבנים הקיימים במתחם (אינפיניטי קמפוס ואינפיניטי פלאזה המוחזקים בשיעור של כ- 66% על ידי הקרן), כאשר עלותו הכוללת של השדרוג נאמדת למועד זה בכ-240-260 מיליון ש"ח (כ- 140 מיליון ש"ח מתוכה הושקעו בפועל עד לתאריך הדוח). להערכת הקרן, סיום השדרוג צפוי במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2024. למועד פרסום הדוח, נחתמו הסכמי שכירות ביחס לכ-33% משטחיהם של הנכסים אינפיניטי קמפוס ופלאזה. 

בחודש אוגוסט האחרון הושלמה הקמתו של מגדל אינפיניטי שנבנה בסטנדרטים גבוהים ובתקני בנייה בינלאומיים (תקן LEED GOLD האמריקאי) בשטח עילי של כ-61 אלף מ"ר ב-30 קומות, ובהשקעה כוללת של כ-465 מיליון שקל. 

ריט 1 היא קרן השקעות סחירה בנדל"ן, הגדולה בישראל, המאפשרת למשקיעים להיחשף לנדל"ן מניב, תוך חלוקת מרבית התזרים כדיבידנד, ללא שכבת מס נוספת. השקעה בריט נהנית מניהול מקצועי ומיתרון של פיזור תיק הנכסים, סחירות ונזילות ביחס להחזקה ישירה בנדל"ן מניב. לקרן תיק נכסים מניבים בהיקף של כ-8.3 מיליארד ש"ח, בשימושי משרדים, מסחר, תעשייה, לוגיסטיקה, בתי חולים סיעודיים, חניונים ומלונאות, ובפיזור גאוגרפי רחב. מנכ"ל ריט 1 הוא מר שמוליק רופא ויו"ר הקרן הוא מר דרור גד.

שמוליק רופא, מנכ"ל ריט 1: "פתחנו את שנת 2024 עם צמיחה ב-NOI מנכסים זהים ושמירה על שיעורי תפוסה גבוהים, וזאת על אף סביבת שוק מורכבת, דבר המעיד על עוצמת תיק הנכסים שלנו, המתאפיין בפיזור רחב ומגוון של שוכרים. במקביל, אנו ממשיכים בהשבחת הפורטפוליו. בהקשר זה, ראוי לציין את נכס הלוגיסטיקה בהר טוב, שהקמתו הושלמה באוגוסט האחרון ונמצא כבר עתה בתפוסה כמעט מלאה, וכן את מגדל אינפיניטי ברעננה שנבנה בסטנדרטים בינלאומיים מתקדמים של בניה ירוקה, לרבות עמידתו בתקן הבינלאומי LEED GOLD ורובו כבר מאוכלס (כ-67%). במבט קדימה ל-2024 אנו ממשיכים בתוכניותינו העסקיות כמתוכנן, תוך שמירה על תיק נכסים איכותי וצומח ואיתנות פיננסית."

כתיבת תגובה