ההכנסות ממסים באוקטובר: מעל 37 מיליארד

בחודש אוקטובר 2021 הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-37.3 מיליארד ש"ח – זאת, כתוצאה מדחיית תשלומי המסים לאוקטובר | נתוני המגמה הצביעו על גידול בגביית המסים בשיעור של 5% מתחילת שנת 2019 ועד חודש ינואר 2020 | מגמת העלייה נקטעה בחודש מרץ 2020 עם פרוץ משבר הקורונה, אך חודשה כבר בסוף שנת 2020 ומאז הגבייה גדלה בקצב שנתי של 19%

רשות המיסים | צילום אוליביה פיטוסי, פלאש 90

במשרד האוצר פרסמו היום (שני) את נתוני ההכנסות של המדינה בחודש אוקטובר 2021, מה עולה כי בחודש אוקטובר הסתכמו הכנסות המדינה ממסים ב-37.3 מיליארד ש"ח. הכנסות אלה כוללות גבייה בסך של 8.2 מיליארד ש"ח אשר נדחתה מחודש ספטמבר בגלל החגים. כך שלולא הדחייה, היו ההכנסות מסתכמות בחודש אוקטובר בכ-29.1 מיליארד ש"ח.

בשיעורי מס אחידים, בנטרול הכנסות שנדחו מספטמבר, עלו הכנסות המדינה ממסים באוקטובר 2021, במונחים ריאליים,  ב-18% לעומת אוקטובר 2020. הגביה ממסים ישירים עלתה ב- 23%, הגביה ממסים עקיפים ב- 13% והגביה מאגרות ירדה ב-17%. בהשוואה לאוקטובר 2019 עלו ההכנסות ממסים ב- 19%: עליה של 30% בהכנסות ממסים הישירים ושל 8% בהכנסות ממסים העקיפים. חלק ניכר מהעליה, הן ביחס לאוקטובר 2020 והן ביחס לאוקטובר 2019, מוסבר ע"י עליה חדה בהכנסות ממיסי נדל"ן וממס חברות.

בחודשים ינואר-אוקטובר 2021 הסתכמו ההכנסות ב- 313.2 מיליארד ש"ח לעומת 254.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשיעורי מס אחידים, זהו גידול של כ-22%. הכנסות ממסים ישירים עלו ב-26%, ההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-18% וההכנסות מאגרות עלו ב-3%. בהשוואה לינואר – אוקטובר 2019 עלו ההכנסות ממסים בשיעור של 19% – ההכנסות ממסים ישירים עלו ב-26% וההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-12%.

נתוני המגמה הצביעו על גידול בגביית המסים בשיעור של 5% מתחילת שנת 2019 ועד חודש ינואר 2020. מגמת העלייה נקטעה בחודש מרץ 2020 עם פרוץ משבר הקורונה, אך חודשה כבר בסוף שנת 2020 ומאז הגבייה גדלה בקצב שנתי של 19%.

הכנסות רשות המסים בישראל

הכנסות רשות המסים באוקטובר 2021 הסתכמו ב-36.9 מיליארד ש"ח לעומת 23.6 מיליארד ש"ח באוקטובר 2020. לולא דחייה של חלק מהגבייה מחודש ספטמבר בשל החגים, היו ההכנסות מסתכמות בחודש אוקטובר בכ- 28.7 מיליארד ש"ח.

בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים ב-19% לעומת אוקטובר 2020. המסים הישירים עלו ב-23% והמסים העקיפים עלו ב-13%.

הכנסות ממסים ישירים

ההכנסות ממסים ישירים הסתכמו באוקטובר 2021 ב-18.0 מיליארד ₪ (כולל 1.2 מיליארד ₪ שנדחו מספטמבר 2021) לעומת 13.4 מיליארד ש"ח באוקטובר 2020. בשיעורים אחידים, גדלה גביית המסים הישירים באוקטובר 2021 ב-23% לעומת אוקטובר 2020.

מס הכנסה מעצמאים ומחברות (ברוטו) – באוקטובר 2021 הסתכמה הגביה בסעיף זה ב- 7.2  מיליארד ש"ח לעומת  5.2 מיליארד ש"ח באוקטובר 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 21%. הגבייה מעצמאים עלתה ב-25% לעומת אוקטובר 2020 וב- 28% לעומת אוקטובר 2019. העליה נובעת בחלקה מגידול ברווחי הון ובתמלוגים. הגבייה מחברות עלתה ב- 21% לעומת אוקטובר 2020 וב- 36% לעומת אוקטובר 2019. בעיקר חל גידול במקדמות מס הכנסה (הן בסכומי המקדמות והן במספר המשלמים) ובהכנסות מרווחי הון.

ניכויים (ניכויי מס הכנסה משכירים וניכויים במקור אחרים, כולל משוק ההון) – הגביה מניכויים הסתכמה באוקטובר 2021 בכ- 10.2 מיליארד ש"ח, לעומת 8.3 מיליארד ש"ח באוקטובר 2020, עליה של 13%. בהשוואה לאוקטובר 2019 זוהי עליה של כ- 15%.

שוק ההון

באוקטובר 2021 נרשמה גביה ברוטו של  כ-0.5 מיליארד ש"ח , עליה של 45% לעומת  אוקטובר 2020 ו- 7% לעומת אוקטובר 2019. בגביה מריבית נרשמה עליה של 42%, ובגביה מניירות ערך נרשמה עלייה של 48% לעומת אוקטובר 2020.

מיסוי מקרקעין

ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו באוקטובר 2021 ב-2.4 מיליארד ש"ח, לעומת 0.8 מיליארד ש"ח באוקטובר 2020, עליה חדה של 179%. בגביה ממס שבח נרשמה עליה של  199% ובגביה ממס רכישה נרשמה עליה בשיעור של 165%. מגמת העליה בהכנסות ממס רכישה וממס שבח נמשכת מחודש מרץ 2021. במצטבר בחודשים ינואר – אוקטובר 2021 נרשמה עליה של 72% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ושל 70% לעומת ינואר – אוקטובר 2019. העליה נובעת מגידול במספר העסקאות ובמחירי הדירות. יצוין כי החל מ- 29.7.2020 הופחת מס הרכישה על רכישת דירת השקעה .

החזרים

באוקטובר 2021 הסתכמו ההחזרים ממס הכנסה ומניכויים ב- 1.2 מיליארד ש"ח, לעומת 1.1 מיליארד ש"ח באוקטובר 2020, עליה של 9%. במצטבר מתחילת השנה ירדו ההחזרים ב-17% לעומת התקופה המקבילה ב- 2020. לעומת ינואר – אוקטובר 2019 חלה ירידה של 3%.

ההכנסות ממסים עקיפים

בחודש אוקטובר 2021 הסתכמו ההכנסות ממסים עקיפים בכ- 18.9 מיליארד ש"ח. כאמור, סכום זה כולל כ- 7.0 מיליארד ש"ח שנדחו מחודש ספטמבר בשל החגים. כך שלולא הדחייה, היו ההכנסות ממסים עקיפים בחודש אוקטובר מסתכמות בכ- 11.9 מיליארד ש"ח,  לעומת 10.2 מיליארד ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עליה של 13% בשיעורי מס אחידים. במצטבר בינואר – אוקטובר 2021 עלו ההכנסות ב- 18% לעומת ינואר-אוקטובר 2020, וב-12% לעומת ינואר – אוקטובר 2019.

מס ערך מוסף

סך ההכנסות נטו ממע"מ באוקטובר 2021, כולל גבייה של 7.0 מיליארד ש"ח שנדחתה מחודש ספטמבר, הגיעו ל-15.0 מיליארד ש"ח, לעומת 7.6 מיליארד ש"ח באוקטובר 2020. בשיעורי מס אחידים, זוהי עליה של 8% לעומת אוקטובר 2020. במצטבר מתחילת השנה, נרשמה עליה של 19% לעומת ינואר – אוקטובר 2020. לעומת ינואר – אוקטובר 2019 חלה עלייה של 15%, דהיינו כ-7.5% בקצב שנתי. העליה הגבוהה לעומת 2020 מוסברת ברובה ע"י התמתנות ביבוא ובצריכה בתקופות של הסגרים וההגבלות על המשק בשנת 2020.

מס קניה יבוא

ההכנסות ממס קניה יבוא הסתכמו באוקטובר 2021 ב-1.5 מיליארד ש"ח.  בשיעורי מס אחידים, חלה עליה של 22% לעומת אוקטובר 2020. העליה, כאמור, נובעת מהגבלות שהוטלו על המשק בחודשים ספטמבר  – אוקטובר 2020. בהשוואה לאוקטובר 2019, העליה הנה מתונה יותר, בשיעור של 18%, דהיינו כ-9% בקצב שנתי ומוסברת בחלקה הגדול ע"י מיעוט ימי עבודה באוקטובר 2019 כתוצאה מהחגים.

בחודשים ינואר-אוקטובר 2021 נרשמה עליה משמעותית של 28% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. זאת כתוצאה מהקדמת יבוא כלי רכב בדצמבר 2019 וכתוצאה ממשבר הקורונה. בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019 מדובר בעליה של 25% שנובעת בעיקר מיבוא נמוך של כלי רכב ב- 2019 ומגידול ברכישת סיגריות כחלופה לרכישות בחו"ל.

בלו דלק

הכנסות מבלו הסתכמו באוקטובר 2021 ב-1.9 מיליארד ש"ח, עליה של 41% לעומת התקופה המקבילה אשתקד עקב הירידה בניידות באוקטובר 2020 כתוצאה מהגבלות תנועה. בחודשים ינואר-אוקטובר 2021, הכוללים את חודש ינואר ששייך לסגר השלישי, עלו הכנסות מבלו בשיעור של 7% לעומת התקופה המקבילה ב-2020. בהשוואה לינואר – אוקטובר 2019 ירדו הכנסות מבלו דלק ב- 6%, בין היתר, כתוצאה מהתייעלות של כלי רכב חדשים וירידה בנסועה במהלך הסגר השלישי ומבצע "שומר החומות".

בסך הכל מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות מאגרות ב-5.6 מיליארד ₪.

עם זאת ציינו במשרד האוצר בניתוח ההכנסות לחודש אוקטובר יש לקחת בחשבון את האירועים הבאים: כי בשנת 2021 התחדשה ההפרשה לקרן פיצויים בגובה של 25% מהכנסות ממס רכישה, בעוד שבשנת 2020 לא התבצעה הפרשה לקרן. סכום ההפרשה עומד על כ- 0.4 מיליארד ש"ח בגין חודש אוקטובר 2021 וכ-2.5 מיליארד ש"ח בגין החודשים ינואר-אוקטובר 2021. כמו כן נתוני הכנסות בשנת 2020 הושפעו ממשבר הקורונה שפרץ בחודש מרץ 2020. בחודשים יולי – אוגוסט 2020 נצפתה התאוששות ניכרת אשר התמתנה בחודשים ספטמבר – אוקטובר לאחר הטלת הסגר השני על המשק. ובשנת 2019 לרגל החגים הוארך מועד תשלום המסים באוקטובר וחלק מההכנסות של חודש אוקטובר התקבל בפועל רק בתחילת חודש נובמבר. גבייה בהיקף של כ-2.2 מיליארד ש"ח (1.2 מיליארד ש"ח במסים ישירים ו-1 מיליארד ש"ח במסים עקיפים) שנרשמה בימים הראשונים של חודש נובמבר התקבלה בגין חודש אוקטובר.

כתיבת תגובה