המחיר לגז יהיה זהה? פורסמו המלצות הוועדה

ועדת הריכוזיות מתנה את המלצתה לאפשר לדלק ונובל להוליך גז טבעי למצרים, בתנאי שמחיר דומה יוצע ללקוחות בישראל בהתאם למתווה הגז

צנרת הולכת גז טבעי | צילום: Visionsi, שטארסטוק

הוועדה לצמצום הריכוזיות המליצה היום (ד') למשרד האנרגיה, להקצות רישיון להקמה והפעלה של מערכת הולכת גז טבעי ל-EMG, שתהא בבעלות דלק, נובל וגורמים מצריים, המחזיקה בצינור להולכת גז טבעי בין אשקלון לאל-עריש שבמצרים, כפוף להתחייבויות דלק ונובל להציע את מחירי הייצוא ללקוחות מקומיים כנדרש במתווה הגז .

דלק קידוחים ונובל אנרג'י שצפויות לרכוש יחידות השתתפות ב-EMG, מוגדרות גורמים ריכוזיים, בין השאר, משום שהם מחזיקות את מרבית עתודות הגז הטבעי בישראל.

לפי חוק הריכוזיות, מאסדרים נדרשים לשקול שיקולי ריכוזיות ולהתייעץ עם הוועדה לצמצום הריכוזיות כשהם שוקלים להקצות זכויות לגורמים ריכוזיים. הזכות המבוקשת היא רישיון הולכה שיאפשר אספקה של גז טבעי ממאגרי הגז הטבעי לוויתן ותמר למצרים, במסגרת הסכמים שחתמו עם לקוחות מצריים לתקופה בת כעשר שנים, עם אופציה להארכה בכשש שנים נוספות. הקצאת הרישיון תעניק למפעילות הצינור מעמד דומיננטי וייחודי בתחום הולכת גז טבעי למצרים.

הוועדה התייחסה בהמלצתה למסקנת רשות התחרות בבחינת המיזוג כי אין היתכנות של יבוא גז ממצרים לישראל בטווח הנראה לעין. מסקנה זאת מפחיתה את כוח המיקוח שטמון בהקצאה. הוועדה סברה גם שתנאי הרישיון והתנאים שנקבעו באישור המיזוג ברשות התחרות מפחיתים מכוח המיקוח שטמון בהקצאה.

הוועדה בחנה גם את התועלות בהקצאה שעולות על הפגיעה שעשויה להיגרם מהגידול בריכוזיות הכלל-משקית. בין היתר שקלה הוועדה את התועלות שנובעות מהכנסות ממיסים. תועלת נוספת עליה עמדה הוועדה קשורה להוראת מתווה הגז, לפיה, ייצוא הגז יחייב את דלק ונובל להציע את מחירי הייצוא ללקוחות מקומיים, הצעה שעשויה להוזיל את מחירי הגז שמשלמים לקוחותיהם.

 

הוועדה סברה גם כי קיים חשש שאלמלא יוקצה הרישיון ייפגע ייצוא הגז, ובעקבות זאת יפחתו התמריצים להמשך פיתוח מאגר לוויתן ומאגרי גז נוספים.

תוצאת האיזון בין החשש מגידול בריכוזיות הכלל-משקית כתוצאה מההקצאה, לעומת הפסד התועלות אלמלא ההקצאה, מובילה למסקנה כי אין מקום למנוע את ההקצאה משיקולים של ריכוזיות כלל-משקית. יחד עם זאת, הוועדה ראתה חשיבות רבה בקיום מלא של חובות דלק ונובל להציע ללקוחות בישראל גז במחיר שבו הוצע ללקוחות במצריים כנדרש מכח מתווה הגז, וסבורה כי ראוי להבטיח שהציבור ייהנה מהתועלות שגלומות בקיום המתווה. 

לכן, הוועדה המליצה להתנות את רישיון הולכת הגז, בחתימה של דלק ונובל על התחייבות לעמידה בהוראות מתווה הגז כמפורט לעיל לשביעות רצון משרד האנרגיה. נציין כי בראש ועדת הריכוזיות עומדת עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על התחרות, וחברים בה פרופ' אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה ומר שי באבד, מנכ"ל משרד האוצר.

כתיבת תגובה