המענק מצמצם הפסקת עבודה לגברים חרדים

ההשפעה החיובית הגבוהה ביותר למענק העבודה על צמצום הפסקת עבודה, היא על גברים חרדים • לאור השימוש במודל בו אין תלות בהכנסות בני הזוג לקביעת הזכאות במענק עבודה, אין לו השפעה שלילית על בני או בנות הזוג בשיקוליהם להפסקת עבודה

חרדים עובדים | צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90

מחקר חדש שמפרסם בבנק ישראל, עוסק בהשפעת מענק העבודה בישראל על התעסוקה של מקבלי המענק ושל בני הזוג. ממצאי המחקר בנוגע להיעדר קשר בין זכאות בני הזוג למענק, לבין התעסוקה, מדגישים את חשיבות העיצוב של תכניות מענקי עבודה, באופן שמאזן בין עידוד התעסוקה, לבין מיקוד מדויק של ההוצאה החברתית לצמצום העוני.

מהמחקר שערכו עדי ברנדר ומישל סטרבצ'ינסקי, עולה כי העובדה שבישראל הזכאות למענק העבודה וגובהו, אינם תלויים בזכאות של בן או בת הזוג – להבדיל מהנהוג בארה"ב ובבריטניה – מפחיתה מאוד מההשפעה השלילית של מענק העבודה, על תעסוקת בני הזוג. במדינות אלו, כן נמצאה השפעה בקרב נשים נשואות, על תעסוקת בן הזוג.

250/200 סייד בר + קובייה

תכנית מענק העבודה בישראל, מתבססת על הכנסות הפרט, בניגוד לתוכניות הקיימות בארצות הברית ובריטניה (Earned Income Tax Credit), אשר מתבססות על ההכנסה המשפחתית הכוללת. עיצוב התכנית בארה"ב ובבריטניה, ממקד את המענקים במשפחות העובדות, בעלות ההכנסה הנמוכה ביותר, אך מאידך הוא יוצר תמריץ שלילי להשתתפות בשוק העבודה, של בן או בת הזוג, עקב הפחתת המענק המשפחתי, כאשר ההכנסה המשותפת מעבודה, גדלה מעבר לסף מסוים. מציאות זו מוכרת בשתי המדינות.

בישראל, כאמור, עובדים במודל שונה. עורכי המחקר מצאו, כי המודל הישראלי עובד וכי הזכאות למענק מתואמת בממוצע, עם ירידה ביציאה מתעסוקה, בהיקף של 1–1.5 אחוזים, מסך העובדים הזכאים; תואם לכ-20–25 אחוזים משיעור היוצאים מתעסוקה, בקרב האוכלוסיות הרלוונטיות.

870/135 ליינר ארטקל

המחקר מתבסס על פאנל גדול של נתונים מנהליים, שמקורו ברשות המסים, המאפשר לעקוב אחר אנשים או נשים שעובדים באופן מתמשך, אך לעתים מפסיקים לעבוד. הבדיקה מתמקדת באירועי היציאה מתעסוקה, ולוקחת בחשבון את הגורמים הרלוונטיים, שמשפיעים על ההחלטה של הפרטים להפסיק לעבוד. הנתונים המנהליים, כוללים את ההכנסות משכר ואת תשלומי מס ההכנסה, את מענקי העבודה וחלק מהקצבאות.

כמו כן, המחקר משתמש בניסוי הטבעי שנוצר, באמצעות היישום ההדרגתי של התכנית, החל מאוקטובר 2007. בשלב הראשון התכנית הופעלה, רק עבור שכירים באזורי השילוב (ערים ויישובים שנכללו ברשימת יישום התכנית, על פי החלטת הממשלה), שנה לאחר מכן היא הורחבה גם לעצמאיים, וב-2011 היא הופעלה בפריסה ארצית.

בתוצאות המחקר, לא נמצאה השפעה שלילית של זכאות בן או בת הזוג למענק העבודה על תעסוקת הפרט – בין אם הפרט עצמו זכאי למענק או לא. לצד זאת נמצא כי גידול של 100 שקלים לחודש במענק העבודה, לו זכאית אישה, מתואם יפה מאוד עם ירידה של 0.4 נקודת אחוז, בהסתברות שתפסיק לעבוד, וגידול דומה במענק לגבר, מפחית את ההסתברות להפסקת תעסוקתו ב-0.8 נקודת אחוז. כלומר, המחקר אף ממליץ להגדיל את היקף המענק.

כאשר נבדקה הזכאות למענק, ללא התחשבות בסכומו, נמצא שהזכאות מתואמת בממוצע עם ירידה בהפסקות התעסוקה, בהיקף של 1.5-1.0 אחוזים מסך הזכאים; בין רבע לחמישית משיעור המפסיקים לעבוד בקרב האוכלוסיות הרלוונטיות, שהוא כ-6 עד 6.5 אחוזים.

בתרשים שצורף למחקר, ניתן לראות את ההשפעה של שינויים במענק העבודה, על ההסתברות להפסיק לעבוד עבור גברים ונשים. התרשים מראה את המכפלה של ההשפעה השולית של המענק, על הפסקת התעסוקה, כפי שנאמדה במחקר (כשכול שאר המשתנים קבועים) בסכום מענק העבודה. התרשים מראה בבירור, כי הגדלת סכום מענק העבודה לו הפרט זכאי, מקטינה באופן משמעותי את ההסתברות שיפסיק לעבוד, הן לגברים והן לנשים.

בנוסף, נמצא כי השפעת התכנית על צמצום היציאות מתעסוקה, מובהקת בקרב כל קבוצות האוכלוסיה, הן בקרב הנשים והן בקרב הגברים. בקרב הגברים ההשפעה החיובית הגדולה ביותר, היא על גברים חרדיים – אוכלוסייה שמאופיינת בשיעור תעסוקה נמוך. בקרב הנשים, ההשפעה הקטנה ביותר, היא על היציאות מתעסוקה של נשים מהחברה החרדית – והגדולה ביותר על נשים מעל גיל 55.

בבנק ישראל אומרים, כי ממצאי המחקר לגבי היעדר השפעה שלילית של זכאות בן או בת הזוג, על תעסוקת הפרט, מדגישים את חשיבות העיצוב של תכניות מענקי עבודה, תוך איזון בין עידוד התעסוקה לבין מיקוד מדויק של ההוצאה החברתית לצמצום העוני בקרב משפחות עובדות בעלות הכנסה נמוכה.

לסיכום, לתוכניות כמו אלו שמופעלות בארה"ב ובבריטניה, המתמקדות בצמצום העוני בקרב העובדים – ולכן מתבססות על הכנסת שני בני הזוג – יש השפעה שלילית על תעסוקת המפרנס המשני, בעוד שבתכניות המבוססות על הכנסת הפרט – כמו בישראל – אין השפעה כזאת, אך מיקודן בעניים עובדים מדוייק פחות. בכך מחמיא המחקר למודל הישראלי.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה