הסמינרים על הכוונת: תקציבי ההוראה לקראת קיצוץ?

דו"ח מבקר המדינה קובע: יש לקצץ את המלגות הניתנות לנשים חרדיות הלומדות הוראה • עוד בדו"ח: לתעדף תקציבית את לימודי הגברים החרדיים באקדמיה, ולהגביר את הפיקוח המקצועי על מוסדות ההוראה • בקרן קמ"ח מגיבים: העצירה במגמת העלייה של מספר הסטודנטים החרדים, תוצר מובהק של ניסיונות חוזרים ושונים לכפות התערבות ושינוי הזהות החרדית מחוץ

יוסף שפירא | צילום: יהונתן סינדל, פלאש 90

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2019 שהתפרסם היום, כולל בתוכו פרק מיוחד המתייחס ל"הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי".

במסגרת הדו"ח, מתייחס מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, למספר כשלים עיקריים, שלדעתו הם הסיבה לכך שנרשמה ירידה חדה במספר החרדים שלמדו באקדמיה בשנת ה'תשע"ז, וכן לכך שרק 80% מהיעדים שקבעה המדינה בנושא מומשו.

בין הסיבות העיקריות אותם מונה המבקר בדו"ח: תעדוף הנשים החרדיות הלומדות לימודי הוראה בקבלת מלגות, צמצום העדיפות שניתנה לגברים בקבלת המלגות – בדגש על לימודי הוראת מקצועות הליבה, חוסר מעקב וצבירת נתונים על מוסדות הלימוד, ושיתוף פעולה לקוי בין המשרדים הרלוונטיים.

למה דווקא הוראה?!

בדו"ח מקדיש המבקר התייחסות ארוכה, לכך שלימודי ההוראה לנשים זכו לעדיפות בקבלת המלגות, בו בזמן שלמעלה מ75% מהן כלל אינן עסוקות בתחום. מנגד, קובל המבקר על כך "שבהחלטת מל"ג (המועצה להשכלה גבוהה, ח.ר.) ממאי 2017 צומצמה העדיפות שניתנה לגברים בקבלת מלגה, ובוטלה העדיפות הייחודית בקבלת מלגות שניתנה לגברים הלומדים חינוך והוראה של מקצועות הליבה", כאשר לדבריו "אין מחסור במורות חרדיות בשום מקצוע. לעומת זאת, יש מחסור במורים חרדים (גברים) למקצועות הליבה. היות שבמגזר החרדי בדרך כלל מורים גברים מלמדים בנים ומורות נשים מלמדות בנות, אין בעודף המורות כדי להשלים את החסר במורים גברים".

המבקר מוסיף וכותב, "לפי נתוני הלמ"ס וכמפורט בתרשים הבא, רובם המוחלט של החרדים שלמדו במוסדות להכשרת עובדי הוראה בשנים התשע"ג-התשע"ו (2012 – 2016) לא עסקו במקצוע ההוראה (כ-63% מהגברים וכ-88% מהנשים). למרות זאת, שיעור החרדים לומדי ההוראה – ובייחוד שיעור הנשים – ממשיך לעלות בהתמדה בכל שנה".

עוד מוסיף המבקר: "הדבר הביא לעליית שיעורן של הנשים שקיבלו מלגה מ-48% מכלל מקבלי המלגות בשנת התשע"ז (2016 – 2017) ל-78% בשנת התשע"ח (2017 – 2018) (85% מהן למדו הוראה), ושיעורם של הגברים שקיבלו מלגות ירד מ-52% ל-22%".

חוסר בפיקוח ואיסוף נתונים

המבקר אף מתייחס לכך שהות"ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב של המל"ג, ח.ר.) והמל"ג והאוצר כשלו בניהול ובקרת המוסדות והחומרים הלימודיים. לדבריו, הם גם לא סייעו לתלמידים להשתלב בשוק התעסוקה.

בדו"ח נאמר על כך: "מסגרות ייחודיות להפעלת תוכניות לימוד עבור חרדים החלו לפעול עוד בשנת 2000, אך במשך למעלה מתריסר שנים (עד שהחלה לפעול התוכנית הראשונה) לא בדקה מל"ג את איכותן, ואף לא השוותה את רמת הלימוד בהן לזו שבמוסד האם האקדמי שהפעיל אותן. בבדיקת איכותן של ארבע מתוכניות הלימוד אשר הוגשו למל"ג לאישור בשנים 2014 – 2017 נמצאו ליקויים מהותיים בנוגע לתחומי הלימוד בחלק מן המוסדות.

"גם במחקר המלווה שהוצג למל"ג בתחילת 2016 צוין כי רמתן האקדמית של חלק מהתוכניות אינה מספקת. למרות זאת, מל"ג לא השלימה את בדיקת איכותן של תוכניות הלימוד במרבית התחומים הנלמדים, ולא וידאה כי רמת הלימוד ואיכות ההכשרה זהות לאלו שבמוסדות האם. יש לכך השפעה רבה גם בהיבט הלאומי, שכן ייתכן כי המשאבים המרובים שהושקעו לא יניבו את התוצאה המצופה – הגדלת הפריון במשק.

ות"ת לא ביצעה בתוכנית השנייה את כל המשימות שהיה עליה לבצע לפי ההסכם הרב-שנתי: היא לא אספה נתונים לגבי שיעורי הנשירה של הסטודנטים החרדים, ולא בחנה שינוי במודל התקצוב של התוכנית שיביא לצמצום נשירתם; ות"ת והאוצר לא הקימו צוות עבודה קבוע שילווה את התוכנית כפי שנקבע בהסכם. בפרוטוקולים של דיוני ועדת ההיגוי ושל דיוני ות"ת ומל"ג הנוגעים לאישור התוכנית לא עלה הצורך לכלול בה את המשימות שנקבעו בהסכם.

לוות"ת אין בסיס נתונים מלא על הלומדים במסגרת התוכניות, לרבות הלומדים במכינות. יש לכך השפעה על תקצוב התוכניות והמוסדות המשתתפים, וכן על גיבוש תוכניות והחלטות.

התוכניות אינן כוללות סיוע בשילוב הבוגרים בתעסוקה ושיתוף פעולה עם תוכניות מקבילות אחרות שגם תכליתן היא שילוב חרדים במעגל התעסוקה. המלצות המחקר המלווה בנושא זה לא יושמו, לרבות ההמלצות בדבר הכשרת גברים חרדים לעבודה כבר במהלך הלימודים".

המלצות המבקר

סיכום המלצות המבקר בנידון הן: "על ות"ת ומל"ג לקבוע יעדים מדידים של הגדלת שיעור הבוגרים החרדים ושל מספר הגברים החרדים הלומדים – ולנקוט פעולות להשגתו, לרבות מעקב שוטף. על ות"ת ומל"ג גם לתת את הדעת על כך שצמצום העדיפות אשר ניתנה לגברים בקבלת המלגות עלול לגרום לקיטון נוסף בשיעורם של הגברים בקרב הסטודנטים החרדים, וזאת בניגוד למטרת התוכנית.

"עליהן להקטין את התמריץ ללימודי ההוראה והחינוך של נשים, שכן היצע התעסוקה בתחומי ההוראה קטן באופן משמעותי ממספר הנשים החרדיות הלומדות הוראה. על מל"ג וות"ת לתעדף מקצועות שיש בהם צורך משקי מוכח, כפי שנקבע בהסכם האמור מספטמבר 2016 עם משרד האוצר.

כדי לצמצם את תופעת הנשירה על ות"ת ומל"ג לספק כלים שיאפשרו לסטודנטים להתמודד בהצלחה עם אתגר הלימודים – אם באמצעות הכנה מוקדמת יעילה המותאמת לצורכיהם, ואם באמצעות ליווי ותמיכה מתאימים במהלך הלימודים. בד בבד, מן הראוי שהן ישקלו מתן הכוונה מתאימה למבקשים ללמוד עוד בטרם החלו בלימודיהם לתואר אקדמי – אם בבחירת תחום הלימודים המתאים להם, ואם בבחינת אפשרויות חלופיות להשתלב בהכשרה מקצועית מתאימה במסגרת שאינה אקדמית.

"היות שבדרך כלל גברים חרדים אינם לומדים מקצועות ליבה ומגיעים לאקדמיה עם פערי ידע עמוקים, יש לשוב ולבחון את ההמלצה – שנכללה במחקר המלווה – להפעיל מכינות להשלמת בחינות הבגרות.

על ות"ת לקדם לאלתר הקמת מסד נתונים שלם ואמין על כל התוכניות ולבסס עליו את החלטותיה. על ות"ת ומשרד האוצר להקים צוות עבודה לצורך ליווי ביצוען של התוכניות. על מל"ג להשלים את בדיקות האיכות הנחוצות כדי להבטיח שרמת הלימודים של התוכניות לחרדים תהיה זהה לרמת התוכניות הרגילות".

"שינויי עומק במגזר החרדי"

את הדו"ח מסכם המבקר: "ממשלות ישראל קבעו בהחלטותיהן יעד: להגדיל את שיעור השתתפותם של חרדים בשוק העבודה, וכך גם להגביר את הפריון במשק. המדינה הקצתה לשם כך משאבים עצומים. שילוב מוצלח של חרדים במעגל העבודה – בייחוד של גברים, שחלקם במעגל זה עדיין נמוך מדי – הינו אינטרס כלכלי-לאומי המצריך שינוי עמוק בחלקים שונים של החברה הישראלית, ובתוכם במגזר החרדי.

"מטבעם של שינויי עומק, שהם נעשים צעד אחר צעד ורק במבט לאחור ניתן לראות את כברת הדרך שנעברה. אומנם דוח זה מצביע על ליקויים ביישום התוכניות להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים, אך אין ספק שצעדים בדרך לשינוי כבר נעשו. על כל הגורמים המעורבים בתהליכים אלו לבצע מעקב שוטף בדבר התקדמות התוכניות, לקבוע יעדים מדידים של שיפור בביצועים ובהישגים ולתקן את הליקויים שפורטו בדוח זה, ליקויים המקשים את השגת היעד שקבעה הממשלה".

"ניסיונות התערבות ושינוי זהות"

בקרן קמ"ח, העוסקת בשילוב חרדים בהשכלה ובתעסוקה, הגיבו, כי "דו"ח המבקר שמתריע על טיפול לקוי בבעיית הנשירה של סטודנטים חרדים ממערכת ההשכלה הגבוהה, הוא נורת אזהרה וקריאה לפעולה מיידית, לכל העוסקים בשילוב חרדים בהשכלה ותעסוקה.

"לצערנו, גורמים שונים – חלקם מתוך האקדמיה, במקום לשלב כוחות לביצוע תכנית אופרטיבית למניעת נשירה, עסוקים מבוקר עד ערב בהוספת חסמים תרבותיים לחרדים כמו הדרישה למניעת הפרדה מגדרית, שהפועל היוצא שלה יהיה מכשול נוסף לאלו המעוניינים לפנות ללימודים ובהמשך להשתלבות בהצלחה בשוק התעסוקה.

"העצירה במגמת העלייה של מספר הסטודנטים החרדים, היא לא רק תוצאה של התנגדות גוברת והולכת ללימודים אקדמיים מבית, אלא גם תוצר מובהק של ניסיונות חוזרים ושונים לכפות התערבות ושינוי הזהות החרדית מחוץ.

"כפי שקובע המבקר: להשכלה יש השפעה חיובית על התעסוקה ועל ההכנסה השנתית הממוצעת. ולכן, קרן ק.מ.ח תמשיך להנגיש את ההשכלה ושוק התעסוקה לציבור החרדי, תוך הקפדה על שמירת הזהות החרדית, וחיפוש פתרונות לבעיות אלמנטריות היוצרות נשירה".

כתיבת תגובה