הרבעון הראשון של רמי לוי בקופיקס: סימני התייצבות

קופיקס גרופ מציגה רבעון ראשון מלא תחת שליטת רשת רמי לוי • ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2018 הסתכמו בכ-68 מיליון שקל • ההפסד המיוחס לבעלי המניות ירד לכ-0.8 מיליון שקל • שיפור ברווח הגולמי ברבעון – הן למגזר בתי הקפה והן למגזר המרכולים

פתאום קופיקס מרוויחה | צילום: יח"צ

חברת קופיקס גרופ מסכמת את תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2018 – הרבעון הראשון המלא תחת שליטת רשת רמי לוי שיווק השיקמה עם השלמת העסקה במהלך הרבעון השלישי של שנת 2018.

ההכנסות של קופיקס גרופ ברבעון הרביעי של שנת 2018 הסתכמו בכ-67.8 מיליון שקל, לעומת כ-74.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות מיוחסת הן למגזר בתי הקפה בעקבות סגירת סניפים והן למגזר המרכולים בעקבות שינויים בתמחיר המוצרים ובמגוון המוצרים.

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

ההכנסות במגזר המרכולים הסתכמו ב-48.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-51.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ואילו ההכנסות במגזר בתי הקפה הסתכמו בכ-19.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-22.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2018 הסתכם בכ-16.7 מיליון שקל (24.6% מההכנסות), לעומת כ-15.5 מיליון שקל (כ-20.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השיפור בשיעור הרווח הגולמי מיוחס הן למגזר המרכולים והן למגזר בתי הקפה.

הרווח הגולמי במגזר המרכולים ברבעון עלה בכ-9% לכ-11.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-10.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי במגזר המרכולים עלה לכ-24.1%, בהשוואה לכ-20.6% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי של בתי הקפה ברבעון עלה בכ-4% לכ-5 מיליון שקל, לעומת כ-4.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי במגזר בתי הקפה עלה לכ-25.6%, בהשוואה לכ-21.7% ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון הרביעי של שנת 2018 צמצמה החברה את ההפסד התפעולי לסך של כ-3.2 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ-5.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהפסד התפעולי מיוחס לעלייה ברווח הגולמי עם תחילת השיפור בתנאי הסחר ולירידה בהוצאות הנהלה וכלליות שקוזזה חלקית עם גידול בהוצאות תפעול מכירה ושיווק.

צמצום בהפסד התפעולי במגזר המרכולים שהסתכם ברבעון בכ-1.9 מיליון שקל, בהשוואה להפסד בסך של כ-3.4 מיליון שקל לרבעון המקביל אשתקד; צמצום בהפסד התפעולי במגזר בתי הקפה ברבעון שהסתכם בכ-1.4 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות מימון, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2018 הסתכמו בכ-2.7 מיליון שקל, לעומת הוצאות מימון, נטו בסך של כ-0.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להכנסות מימון, נטו נבע בעיקר מהכרה בהכנסות מימון כתוצאה משערוך האחזקה במניות חברת רמי לוי.

חברת קופיקס גרופ סיימה את הרבעון הרביעי של 2018 עם הפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-0.8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-2.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ירידה בסיכום השנתי

ההכנסות בשנת 2018 הסתכמו בכ-287.5 מיליון שקל, לעומת כ-303.7 מיליון שקל בשנת 2017. השינוי בהכנסות נבע בעיקר מירידה בהכנסות ממגזר בתי קפה. ההכנסות במגזר המרכולים בשנת 2018 הסתכמו ב-200.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-203.7 מיליון שקל בשנת 2017.

ההכנסות במגזר בתי הקפה בשנת 2018 הסתכמו בכ-81.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-93.9 מיליון שקל בשנת 2017. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מסגירת 13 בתי קפה במהלך שנת 2018.

הרווח הגולמי בשנת 2018 הסתכם בכ-68.4 מיליון שקל (כ-23.8% מההכנסות), בהשוואה לכ-69.8 מיליון שקל (23.0% מההכנסות) בשנת 2017. העלייה בשיעור הרווח הגולמי מיוחסת להתחלת שיפור בשיעור הרווח הגולמי ברבעונים האחרונים של השנה במגזר המרכולים ומנגד קיטון בשיעור הרווח הגולמי במגזר בתי הקפה.

עלייה ברווח הגולמי במגזר המרכולים בשנת 2018 – הרווח הגולמי עלה בכ-10% לכ-50.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-46.1 מיליון שקל בשנת 2017. שיעור הרווח הגולמי במגזר המרכולים עלה לכ-25.2% בהשוואה לכ-22.6% בשנת 2017. הגידול ברווח הגולמי נבע מהגידול בכמות הסניפים הפעילים ומשיפור בשיעורי הרווחיות.

הרווח הגולמי של בתי הקפה בשנת 2018 הסתכם בכ-12.3 מיליון שקל, לעומת כ-17.6 מיליון שקל בשנת 2017. שיעור הרווח הגולמי במגזר בתי הקפה עמד על כ-20.5%, בהשוואה לכ-23.7% בשנת 2017. הירידה ברווח הגולמי נבעה מהקיטון האמור במכירות, לצד הכרה בהפסד המיוחס למפעל הייצור שעמד בשנת 2018 על כ-4.7 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-1 מיליון שקל בשנת 2017, כאשר הפסד מפעל הייצור הצטמצם משמעותית במהלך המחצית השנייה של שנת 2018.

בשנת 2018 רשמה החברה הפסד תפעולי בסך של כ-13.3 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ-5.8 מיליון שקל בשנת 2017. ההפסד התפעולי משוייך ברובו לתוצאות שני הרבעונים הראשונים של שנת 2018 בטרם רכשה רמי לוי את השליטה בחברה.

ההפסד התפעולי במגזר המרכולים בשנת 2018 הסתכם בכ-4.7 מיליון שקל, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ-7.4 מיליון שקל בשנת 2017. ההפסד התפעולי במגזר בתי הקפה בשנת 2018 הסתכם בכ-8.7 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-1.6 מיליון שקל בשנת 2017. הגידול בהפסד התפעולי נבע מעיקר מעלייה בהוצאות התפעול, מכירה ושיווק עם הגידול במספר הסניפים שבהפעלת הרשת, מקיטון בהכנסות מדמי ניהול ומגידול בהוצאות אחרות, נטו לסך של כ-1.6 מיליון שקל כתוצאה ממחיקת השקעות בסניפי בתי הקפה ומהשקעה בפיתוח מוצרים.

ההכנסות מימון, נטו בשנת 2018 הסתכמו בכ-2.4 מיליון שקל, לעומת הוצאות מימון, נטו בסך של כ-1.7 מיליון שקל בשנת 2017. המעבר להכנסות מימון, נטו נבע בעיקר מהכרה בהכנסות מימון כתוצאה משערוך האחזקה במניות חברת רמי לוי. בנוסף צומצמו הוצאות המימון כתוצאה בירידה בהתחייבות החברה עקב פרעון הלוואות שנטלה החברה.

ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה בשנת 2018 הסתכם בכ-6.8 מיליון שקל, בהשוואה להפסד בסך של כ-2.6 מיליון שקל בשנת 2017.

הונה העצמי של החברה הסתכם בכ-60.4 מיליון שקל (מתוכו כ-58 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), המהווה כ-46.9% מסך המאזן.

870/135 ליינר ארטקל 3

לחברה קופת מזומנים בשווי מזומנים בסך של כ-14.0 מיליון שקל. החוב הפיננסי, נטו של החברה בסוף שנת 2018 ירד לכ-0.6 מיליון שקל, בהשוואה לחוב פיננסי, נטו בסך של כ-22.5 מיליון שקל בסוף שנת 2017.

התכניות לעתיד

רשת קופיקס גרופ פועלת בשני מגזרים עיקריים: מגזר בתי הקפה – באמצעות חברת הבת אורבן קופיקס בע”מ – איתור ומכירת זיכיונות לזכיינים ומפעילה בעצמה ובאמצעות זכיינים רשת קמעונאית תחת המותג “קופיקס” למכירת קפה, מאפים כריכים ועוד. מגזר המרכולים – באמצעות חברת הבת סופר קופיקס בע”מ (חלק החברה -70%) – רשת מרכולים תחת המותג “סופר קופיקס” למכירת מוצרי מזון בסיסיים בתוך מרכזי ערים. רשת קופיקס גרופ מפעילה כיום 145 סניפים, מתוכם 114 בתי הקפה ו-31 מרכולים. רשת רמי לוי שיווק השקמה בעלת השליטה בחברת קופיקס גרופ החל מחודש ספטמבר האחרון.

רן אפרתי, יו”ר דירקטוריון קופיקס גרופ, מסר כי “הדוח התקופתי של שנת 2018 הוא שלב נוסף בהתבגרות של קופיקס גרופ, כאשר הרבעון הרביעי הוא הרבעון הראשון בו פעלה החברה בשליטה מלאה של קבוצת רמי לוי. עם רכישת השליטה התמקדה החברה בניצול תנאי הסחר של קבוצת רמי לוי על מנת לשפר את הרווחיות הגולמית במגזר הסופרים ובמגזר בתי הקפה של החברה. בנוסף פעלה החברה לשיפור הרווחיות של הזכיינים והממשק עם הזכיינים של בתי הקפה.

“בשנה הקרובה בכוונתנו לעשות שימוש בכוח הסחר ובערכי המותג של קופיקס ושל רמי לוי על מנת להעלות את שורת ההכנסות והרווחיות של החברה, הן באמצעות פתיחת מרכולים חדשים והן באמצעות שיפור מגוון המוצרים והאטרקטיביות בסופרים ובבתי הקפה הקיימים. בנוסף נרחיב את הפעילות הבינלאומית. בשנת 2018 עדיין לא הבאנו לידי מיצוי את כח הסחר והקניה של רמי לוי לטובת החברה ואני צופים שבשנת 2019 נוכל להמשיך ולשפר את תנאי הסחר של החברה”, אמר אפרתי.

אירם גרייבר, מנכ”ל קופיקס גרופ אמר: “אנו מסכמים את הרבעון הרביעי של שנת 2018 עם שיפור בשיעור הרווח הגולמי לכ-24.6%, בהשוואה לכ-20.9% ברבעון המקביל אשתקד – שיפור שניכר הן בפעילות בתחום בתי הקפה והן בפעילות בתחום המרכולים. השיפור ברווחיות ניתן לשייך לרכישת השליטה בחברה בידי רשת רמי לוי שיווק השיקמה – רכישה ששדרגה את מערך הרכש מול הספקים, הפחיתה הוצאות מימון ואפשרה לנו להחדיר מותג פרטי אל תוך סניפי החברה.

“כמו כן, במהלך שנת 2019 אנו נפעל להגדלת שורת ההכנסות באמצעות שדרוג מערך השיווק וההפצה, שיפור מגוון המוצרים, הוספת מוצרי פרמיום, שינוי תמחיר המוצרים, הגדלת כמות המרכולים ואופטימיזציה של שטח המסחר. בחודש שעבר, פתחנו בהרצליה את הסניף הראשון ברשת המרכולים כפיילוט תחת הפורמט “סופר רמי לוי בשכונה” ואנו כבר מזהים תנועה ערה של לקוחות ובכוונתנו להרחיב הפורמט במהלך שנת 2019 עם פתיחת 3 מרכולים נוספים, תוך שימוש במותגי קבוצת “רמי לוי”.

“פעילות קופיקס ברוסיה, באמצעות חברה מוחזקת, ממשיכה להתרחב כך שבמהלך שנת 2018 פתחנו 80 סניפים נוספים וגדלנו לכ-123 סניפים בכל רחבי רוסיה, זאת במקביל לדריסת רגל ראשונה בבלארוס עם 2 סניפי זכיינות – בכוונתנו להמשיך ולהרחיב את הפעילות הבינלאומית שתהווה לזרוע צמיחה משמעותית.

“אנו מתעתדים בשנים הקרובות להמשיך בהרחבת רשת המרכולים במרכזי הערים בישראל לכ-50 סניפים, בין היתר, בדרך של פתיחת מרכולים חדשים תחת הפורמט “סופר רמי לוי בשכונה”, במקביל לנקיטת שורת צעדים לשיפור הרווחיות כבר בעתיד הנראה לעין”, סיכם גרייבר.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה