חוק החל”ת החדש: מי בפנים ומי בחוץ?

בשת”פ נדיר של הקואליציה והאופוזיציה ולאחר אלפי הסתייגויות שהגישה האופוזיציה – אישרה ועדת הכספים פה אחד את חוק החל”ת החדש לקריאה שנייה ושלישית • הסעיפים שנוספו עוסקים בבני 67 ומעלה, בנשים הזכאיות לדמי לידה, בנשים לאחר לידה שחוזרות למעגל העבודה, באנשים עם מוגבלויות ובעובדים החוזרים לשוק העבודה 

ועדת הכספים | צילום: דוברות הכנסת

שיתוף פעולה נדיר וביטול מדיניות הטרפודים של האופוזיציה לכל הצעה של הקואליציה, הובילה את ועדת הכספים של הכנסת לאשר פה אחד את חוק החל”ת לקריאה שנייה ושלישית. לפי דרישת חברי הוועדה – גם מהאופוזיציה, כמו ח”כ משה גפני והח”כ ינון אזולאי שהגיש מעל 6,000 הסתייגויות לחוק – נרשמו שיפורים רבים בסעיפי החוק ובהסדרים חיצוניים, בהם שינויים לטובת בני 67 ומעלה, זכאיות לדמי לידה, נשים לאחר לידה שחוזרות למעגל העבודה, אנשים עם מוגבלויות, ועובדים החוזרים לשוק העבודה.

במסגרת החוק החדש, נקבעו הוראות שעה לעניין דמי לידה ולעניין דמי אבטלה, רק על סיום התקופה שנקבעה במסגרת משבר הקורונה. התיקון קובע כי נוכח כך שעדיין קיים קושי לחלק מהמובטלים לצבור תקופת אכשרה מספקת לצורך קבלת דמי אבטלה, אדם שהופסקה העסקתו בחודשים יולי עד ספטמבר של שנת 2021, יזדקק ל-6 חודשי אכשרה בלבד (מתוך 18 החודשים האחרונים) במקום 12 חודשים שקובע חוק הביטוח הלאומי, ובהתאמה יהיה זכאי למחצית מימי האבטלה הקבועים בחוק לאדם במצב משפחתי זהה שצבר תקופת אכשרה מלאה.

עוד קובע החוק כי מי שהופסקה עבודתו ב-3 החודשים האחרונים של 2021, יהיה זכאי ל83% מימי האבטלה הקבועים בחוק, אם צבר 10 חודשי אכשרה. בנוסף קובע החוק כי אדם שמלאו לו 45 שנים ושולמו לו דמי אבטלה במהלך תקופת הקורונה, יהיה זכאי לימי אבטלה נוספים שמספרם מחצית מימי האבטלה להם היה זכאי לפי החוק המקורי ושאותם מימש בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה.

במקביל, מובטלים מעל גיל 45 יוכלו לממש את ימי האבטלה הנוספים וכן ימי אבטלה לפי החוק המקורי שלא מימשו עד לסוף חודש יוני, עד תום 2021 או עד 12 חודשים מהתאריך שנקבע להם אישית, לפי הגבוה בניהם. נקבע כי דמי האבטלה שישולמו במסגרת הוראות אלה, יהיו בגובה 85% משיעורם בחוק, זאת נוכח הקביעה בתיקון הקודם, כי עם ירידת שיעור המובטלים ב-10% יופחתו דמי האבטלה בשיעור זהה (בנוכח הוספת המענק לגילאי 67, נקבע השיעור על 85% במקום 90%).

כמו כן, מאריך החוק את הוראת השעה, במסגרתה מי שנמצא בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לדמי אבטלה מלאים, במקום 70% בלבד בנוסח החוק המקורי. כמו-כן, מוצע לקבוע כהוראה קבועה כי אדם לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בתקופת חל”ת בעד ימי חופשה שהוא זכאי להם, בין ששולמו לו ובין שלא שולמו לו. לדרישת ועדת הכספים התווסף לחוק גם סעיף הקובע את המשך מענקי ההסתגלות לאנשים מגיל 67 פלוס שהיו זכאים למענק בחודש יוני – מתן מענקים אלה ימשך לתקופה של שלושה חודשים נוספים, עם מתווה פוחת של 90, 80, 70 אחוזים בהתאמה.

החוק מתייחס גם לעניין אישה שילדה בחודשים יולי 2020 עד 31 בדצמבר 2021 והייתה זכאית לדמי אבטלה ב-30 ביוני או לפניו, אך לא הייתה בהריון בעת הפסקת עבודתה, החוק החדש קובע, לאור בקשת הח”כים, כי זו תהיה זכאית לדמי לידה בגובה דמי השכר האחרון שקיבלה (במקום בגובה דמי האבטלה שקיבלה, כלשון הצעת החוק המקורית, מה שיביא עתה לדמי לידה גבוהים משמעותית).

Inner article

בנוסף, קובע החוק לעניין יולדות עצמאיות, הארכה של הוראת השעה, לפיה ההכנסה לצורך חישוב דמי הלידה תוכל להיקבע גם על בסיס רבע שנה בשנת 2019, לפי הגבוה מבניהם ולהחיל את ההסדר האמור גם לגבי מבוטחת שילדה עד לסוף שנת 2021. בנוסף, נקבעה לדרישת הוועדה הארכה עד לסוף השנה, לתיקון הקובע כי תקופת חל”ת לא תובא במניין הימים בהם עובדת מוגנת מפני פיטורים לפי חוק עבודת נשים, התיקון היה אמור להסתיים בסוף החודש.

כמו כן, קבעה הוועדה התאמות בסעיפים שונים על מנת שהארכות יחולו גם על זכאים לדמי אבטלה מתוקף התנאים המקלים שנקבעו בתקופה הקורונה, ולא רק על הזכאים לפי תנאי החוק המקורי. עניין נוסף עליו הוסכם לדרישת הוועדה נוגע לעידוד תעסוקת אנשים עם מוגבלויות – סוכם על סבסוד שכר באמצעות זרוע העבודה, בגובה של 20 אחוזים ל-10 חודשים לאדם עם מוגבלות, כאשר ברגע שיכנס אדם עם מוגבלות למעגל העבודה, יוכל המעסיק להגיש בקשה לסבסוד שכר. ניתן יהיה להגיש בקשות מחודש אוגוסט והתשלום יהיו רטרואקטיבית מחודש יולי. הנושא צפוי להיות מעוגן בנוהל נפרד מהחוק. במסגרת כך ולדרישת חברי הוועדה, סוכם כי להטבה זו של סבסוד השכר, יהיו זכאים גם בני 40 ומעלה עם 3 תלויים. נציין כי על סעיף אחרון זה, עמל רבות ח”כ ינון אזולאי.

מחוץ למסגרת החוק ייכלל גם נושא נוסף שנוגע למענק החזרה לעבודה. הוועדה סיכמה כי מענק חזרה לעבודה למקבלי דמי אבטלה בתקופת הקורונה שחזרו לעבוד, שאמור היה להסתיים בתום חודש יוני, יוארך בחודש ועובדים יוכלו להיקלט לתוכו עד 31 ביולי, ולקבל את מענק 3 פעימות. בנוסף אנשים שכבר נכללו במענק העבודה יהיו זכאים לתשלום בגין חודש נוסף במסגרת מענק זה.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה