לאומי גבה 147 ש’ על התראה: ייקנס בכמיליון שקלים

בנק לאומי שיגר ללקוחות, בין יולי 2015 לינואר 2016, מכתב התראה בחתימת עורך דין, ובניגוד לצו הפיקוח על הבנקים שמגביל את הגבייה לחמישה שקלים, גבה הבנק סך של 147 שקלים על ה’שירות’ • עכשיו הפיקוח על הבנקים מתכוון להטיל עיצום כספי על הבנק של כמיליון שקלים – מלבד ההחזר הכספי ללקוחות – בתוספת ריבית והצמדה

המפקח על הבנקים יאיר אבידן | צילום: דוברות בנק ישראל

הפיקוח על הבנקים הודיע כי בכוונתו להטיל על בנק לאומי לישראל עיצום כספי בשל גביית עמלות בניגוד לקבוע בצו הבנקאות. בעקבות בירור של תלונת ציבור שהתקבלה בפיקוח על הבנקים בשנת 2019 שעסקה בהסדרת חוב של לקוחה לבנק, עלה כי במסגרת הליכי הגבייה גבה הבנק סך של 147 ש”ח בגין מכתב שמהותו מכתב התראה. גבייה – שכאמור הִנה בניגוד לצו שקבע הנגיד במסגרתו הורה כי סכום העמלה המרבי שהבנקים רשאים לגבות בעד שירות מכתב התראה יהיה עד 5 ₪ להודעה או להתראה.

ממצאי הבירור העלו כי גבייה כאמור נעשתה על ידי הבנק ממועד כניסת צו הפיקוח לתוקף בחודש יולי 2015 והופסקה בחודש ינואר 2016.

עמדת הפיקוח על הבנקים אשר נמסרה לבנק היא, כי בנסיבות בהן מדובר במכתב שנשלח באופן אוטומטי על בסיס קריטריונים כלליים, וללא שבוצע הליך בדיקה פרטני ביחס ללקוח, אין די בחתימתו של עורך דין כדי להצדיק את סיווג השירות כשירות “מכתב התראה של עורך דין”. העמלה שניתן לגבות בגין שירות “מכתב התראה של עורך דין” צריכה לשקף את עבודת עורך הדין, לרבות בדיקת החוב הספציפי טרם הגבייה, ולא רק את חתימתו.

התנהלות הבנק מעקרת מתוכן את הרציונל העומד בבסיס קביעת שני שירותים שונים בכללי העמלות, ואת התכלית העומדת ביסוד צו הפיקוח, אשר נועדו ליצור הלימה בין ההוצאות התפעוליות של הבנק בגין הפקת ומשלוח ההודעה ובין גובה העמלה הנגבית מהלקוח עבור שירות זה.

לאור האמור, הפיקוח על הבנקים מצא, כי הבנק פעל בניגוד לצו הבנקאות והטיל על הבנק עיצום כספי לפי חוק הבנקאות בסך של 975,000 ₪. סכום זה הינו לאחר הפחתה של 35% לאור העובדה כי הבנק הפסיק את ההפרה עוד בשנת 2016 ובטרם פניית הפיקוח על הבנקים אליו באותו העניין.

Inner article

בנוסף, בימים אלה פועל הבנק לזכות את כלל הלקוחות מהם גבה עמלה ביתר, בתוספת ריבית והצמדה.

מר יאיר אבידן, המפקח על הבנקים: “הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה להוגנות היחסים שבין הבנקים ללקוחותיהם. דגש ניכר ניתן להיבטים צרכניים המעניקים הגנות ללקוחות ובפרט בעת גביית עמלות מלקוחות המצויים בקשיים כלכליים. בכוונת הפיקוח להמשיך ולפעול לאכיפתן של ההוראות החלות בנושא”.

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה