מדד הידידותיות: אלה הבנקים שהעסקים הקטנים פחות אוהבים

סקר שערך משרד הכלכלה מעלה נתונים מרתקים על הקשר בין בעלי העסקים הקטנים והבינוניים עם הבנקים בישראל | הבינלאומי והפועלים בתחתית הדירוג כידידותיים לעסקים קטנים ובינוניים | מי בראש הרשימה החיובית, מי התקדם בדירוג מהשנה שעברה ומי התדרדר – ואיך נקבע הדירוג?

תחרות בין הבנקים. אילוסטרציה | צילום: לארה סבג, פלאש 90

מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים למחצית הראשונה של שנת 2022: מזרחי טפחות ומרכנתיל הם הבנקים הידידותיים ביותר לעסקים הקטנים והבינוניים. הבינלאומי והפועלים נמצאים בתחתית הדירוג. מדי שנה בוחן המדד חמישה מדדים משמעותיים לעסקים: היקף האשראי של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי; יחס הריבית לסיכון של האשראי שעסקים קטנים ובינוניים מקבלים מהבנק; שיעור הרווחיות של הבנק מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות); סקר שביעות רצון של עסקים מהבנקים; סקר משוב יועצים פיננסיים על הבנקים ובדיקת הנגישות של שירותי הבנק כאשר חלק מהמדדים מתבססים על הציון של המדדים שקודמים להם ברשימה זו.

מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים, המתפרסם מאז מאי 2018, על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, נועד לעודד את המודעות והתחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. המדד מסתמך על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים, על סקר שביעות רצון של העסקים ועל סקר משוב שערכה הסוכנות בקרב יועצים פיננסיים שמסייעים לעסקים לקבל שירותים שונים מהבנקים. נתוני האשראי לקוחים מדוחות הבנקים, ומגזר העסקים הקטנים כולל עסקים עם מחזור של עד 50 מיליון ₪.

הנתונים על נתוני האשראי לקוחים מדוחות הבנקים, ומגזר העסקים הקטנים כולל עסקים עם מחזור של עד 50 מיליון ₪.

 מדד למחצית 2022 לעומת המדד לשנת 2021

דירוג בנק ציון המדד מדד קודם* דירוג  קודם
1 מזרחי טפחות 87 89 2
2 מרכנתיל 87 91 1
3 דיסקונט 82 83 5
4 לאומי 81 86 3
5 הפועלים 79 85 4
6 הבינלאומי 78 80 6

* ציון גבוה משמעו ידידותיות גדולה יותר של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים.

שיעור האשראי בירידה

ממצאים עיקריים (שינוי במחצית שנת 2022 לעומת מחצית שנת 2021):

סך שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור שנתי של עד 50 מיליון ₪) בששת הבנקים הגדולים ירד ב-2.1 נקודות אחוז מ- 36.0% ל-33.9% לעומת מחצית שנת 2021, מתוכם ירידה של 1.6 נקודות אחוז בששת החודשים האחרונים של שנת 2022.

שיעור הכנסות מריבית ביחס ליתרת האשראי בקרב עסקים קטנים ובינוניים עומד על 1.82%, לעומת 1.80% במחצית 2021. נציין, כי לאחר יוני 2022 התבצעו העלאות ריבית משמעותיות על ידי בנק ישראל[1].

במחצית שנת 2022 חלה ירידה חדה באשראי בסיכון בקרב עסקים קטנים ובינוניים (הפסדי אשראי, חובות בפיגור וחובות לא צוברים[2] ביחס ליתרת האשראי) מ 2.3% במחצית שנת 2021 ל-1.8% בסוף שנת 2021 ועד ל-1.5% במחצית שנת 2022.

יחס הריבית לאשראי בסיכון, שנועד לבחון את המחיר שגובים הבנקים על האשראי ביחס לסיכון בפועל,  עלה בחדות מ-81.7% ל-125.2%.

הנטל התפעולי על עסקים קטנים ובינוניים ירד מ- 0.32% במחצית שנת 2021 ל-0.31% במחצית שנת 2022, בקרב הבנקים הנכללים במדד.

נעמי היינמן ריש, סגנית ומ"מ מנהל הסוכנות לעסקים: "תחרות היא הגורם המשמעותי ביותר לשיפור היצע מוצרים ושירותים עבור הלקוחות, שהם העסקים. רוב האשראי של העסקים הקטנים והבינוניים מגיע מהמערכת הבנקאית, ולכן אנחנו בודקים באופן עקבי, השוואתי ופומבי את נתח האשראי ואת התנאים שלו ובכך מעודדים את הבנקים להתחרות זה בזה על לקוחות עסקיים אלו".

מרכיבי המדד

  1. היקף האשראי לעסקים קטנים

נמשכת מגמת הירידה של שיעור האשראי הבנקאי לעסקים קטנים. בכל הבנקים, ללא יוצאים מן הכלל, נרשמה ירידה בשיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים במחצית 2022. הבנק הבינלאומי רשם את הירידה החדה ביותר בשנה האחרונה (ירידה של 4.7 נקודות אחוז) ובנק הפועלים רשם את הירידה החדה ביותר בשנתיים האחרונות (ירידה של 4.8 נקודות אחוז). בנק דיסקונט רשם את הירידה המתונה ביותר בשנה האחרונה (0.4 נקודות אחוז). בנק מזרחי הינו היחיד ששיעור האשראי שלו לעסקים קטנים עדיין גבוה מרמתו בשיא תקופה משבר הקורונה (מחצית 2020). גם בנק לאומי ובנק מרכנתיל רשמו ירידות עקביות בשנה וחצי האחרונות.

  1. הסיכון בתיק האשראי – פער הריבית להיקף הסיכון בפועל

הסיכון מבוסס על הפסדי אשראי (ממוצע 3 שנים) + חובות פגומים+ חובות מעל 90 יום. יחס גדול יותר משמעותו דירוג נמוך יותר במדד.

מחיר האשראי ביחס לסיכון במערכת הבנקאית עלה בחדות בשנה האחרונה בשל ירידה משמעותית בשיעור האשראי בסיכון[3] ועלייה בשיעור ההכנסות מריבית. בנק דיסקונט רשם עלייה קלה בלבד שנבעה מירידה קלה של 4.7% בשיעור האשראי בסיכון ועלייה בהכנסות מריבית וממשיך להיות מדורג ראשון במרכיב עלות האשראי ביחס לסיכון. לעומת זאת, בנק הפועלים רשם את העלייה הגבוהה ביותר ביחס שנבעה מירידה של 40.7% באשראי בסיכון ועלייה של 14.7% בריבית.

  1. יחס העלויות הנלוות לאשראי של העסקים קטנים

רכיב זה בודק את סך ההכנסות שאינן מריבית ביחס לסך הנכסים (אשראי ופיקדונות) והוא נועד לבחון את העלויות הנוספות הנגבות על ידי הבנקים ביחס להיקף הפעילות.

ממשיכה מגמת ירידה קלה בנטל התפעולי בשל עלייה בהיקפי האשראי והפיקדונות לעסקים קטנים (לעומת עלייה מתונה יותר בהיקף ההכנסות שאינן מריבית). הבנקים לאומי, הבינלאומי, מרכנתיל ופועלים רשמו ירידה בנטל התפעולי. לעומת זאת, בבנקים מזרחי ודיסקונט חלה עלייה בנטל התפעולי (כאשר בבנק מזרחי חל גידול משמעותי בהכנסות שאינן מריבית ביחס למחצית 2021).

שרת הכלכלה אורנה ברביבאי: "פרסום המדד הינו בעל חשיבות רבה לעידוד התחרות בין הבנקים על מגזר משמעותי למשק – העסקים הקטנים והבינוניים, ועל איכות השירות שהם מקבלים. כל עוד הבנקים יטיבו בגישתם וביחסם לעסקים, כך יוכלו אלה להמשיך ולהוות את מנוע הצמיחה המרכזי של הכלכלה הישראלית"

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה