מחקר של בנק ישראל קובע: ירידה בהיקף השיקים החוזרים

הקורונה אולי כאן והשיקים הילך פחות סחיר בימים שרוב הקניות הן אונליין ומהבית, באשראי, אבל ממחקר של בנק ישראל שסקר נתונים ומגמות במהלך משבר הקורונה עולה כי מספר השיקים ללא כיסוי והלקוחות שהוטלה עליהם הגבלה – בירידה • האם יתר הזהירות שנקטו מקבלי השיקים בתקופה זו הוא שהביא לירידה? והאם המצב המיוחד ביחס הבנקים והרגולטור וסדרת ההקלות – הם שהביאו פחות חשבונות לכדי מוגבלות?

צ'קים | אילוסטרציה. צילום: S1001, שטארסטוק

רמת הסיכון בעסקאות שיקים במשק הישראלי ירדה משמעותית בחודשים האחרונים, כך ניתן לקבוע לפי מחקר של בנק ישראל, שגם חשף נתונים ותיאור מגמות התומכות בקביעה זו.

ירידה זו, באה לידי ביטוי בירידה בשיעור והיקף שיקים ללא כיסוי, אפילו ביחס לשגרה. מצב זה משקף גם ירידה מתמדת ועקבית במספר החשבונות שהוטלה עליהם הגבלה "בנקאית" (דהיינו, הגבלה שהוטלה בעקבות סירוב שיקים ללא כיסוי, בניגוד להגבלה "חוץ בנקאית" שמוטלת בעקבות חוב לרשות האכיפה או הליך פשיטת רגל), ירידה הנמשכת עד לסוף שנת 2020, משמע , גם לאחר סיום ההקלות שפרסם משרד המשפטים בנוגע להטלת הגבלות בגין שיקים ללא כיסוי.

לצד זאת, ככל הנראה, הירידה בפעילות המשקית לנוכח התפשטות המגפה, הסגרים והמגבלות הבריאותיות, לצד גל ביטולי השיקים והשהיית ההגבלות בתחילת המשבר הביאו להפחתה בהיקף השימוש בשיקים, ובמקביל להעלאת רמת הזהירות בעסקאות שהמשיכו להתבצע לאורך התקופה הנמדדת.

על פי הנתונים במחקר, האינדיקטורים העיקריים המעידים על הסיכון, עומדים על ערכים נמוכים, אפילו ביחס לשגרה

שיקים ללא כיסוי

נתוני שיקים ללא כיסוי מהווים תמרור אזהרה מרכזי באיתור כשלים בשימוש בשיקים. החלק של שיקים שאין להם כיסוי מתוך סך השיקים שהוצגו לפירעון – לאחר עלייה משמעותית יחסית בשבועות הראשונים של המשבר (עם שיא של העדר כיסוי ב-2.4% מהשיקים המוצגים לתקופה) – שיעור השיקים ללא כיסוי מסך השיקים המוצגים הלך וירד באופן עקבי (כמו גם מספרם האבסולוטי של שיקים ללא כיסוי ומספר החשבונות שהוטלה עליהם הגבלה "בנקאית" (בגין סירוב של שקים מסיבת אין כיסוי מספיק)) עד לרמות נמוכות מהממוצע בשנים שלפני המשבר (שפל של 0.49% באמצע דצמבר 2020). כאמור, גם לאחר סיום ההקלות (הסתיימו ב – 10 באוגוסט 2020), המשיכה מגמת הירידה בשיעור שיקים ללא כיסוי.

בדומה לשיעור שיקים ללא כיסוי, שיעור השיקים שחזרו מחמת ביטול השיק על ידי משלם השיק (המושך) גדל באופן משמעותי בתחילת המשבר (בשיא עמד על 2.3% מסך השיקים שהוצגו), בעיקר בעקבות ביטולי עסקאות וחוסר הוודאות ששרר במשק. כפי שניתן לראות בגרף שלהלן, שיעור זה הלך והתמתן לאורך הזמן, וחזר לרמות דומות לשגרה. שיעור זה עומד היום על ממוצע של 0.4%, כפול מהמצב טרום המשבר, ואולם, לפער זה השפעה זניחה על רמת האמינות של עסקאות שיקים במשק, הן מפני שמספר העסקאות שבוטלו מסיבה לגיטימית גדל (עסקאות של אירועי שמחה, תיירות, כנסים מקצועיים וכד'), והן בגלל ששיעור זה מייצג מספר זניח ביחס לכלל השיקים הנסלקים (פער של כ – 4,000 שיקים מתוך מחזור של 1.5 מיליון שיקים בשבוע).

מגמה דומה נצפתה גם במספר ביטולי השיקים הכללי (כולל גם ביטולים של שיקים לפירעון עתידי).

שיקים שחזרו בשל אי כיסוי מספק

ככלל, הנתונים מלמדים שהציבור הפחית את השימוש בשיקים לאורך המשבר, הירידה בהיקף הסליקה נעה בין 25% ל – 35%. ירידה זו נובעת בחלקה ככל הנראה מזהירות רבה יותר של מקבלי תשלומים בעסקאות עם שיקים, ובדיקות אמינות קפדניות יותר, מה שיכול להסביר חלק מן הירידה בשיעור השיקים ללא כיסוי לאורך התקופה. חשוב לציין עם זאת, שהירידה בשיעור שיקים ללא כיסוי אינה תלויה באופן ישיר בהיקף העסקאות, והיא מייצגת את איכותן היחסית.

בהתאם למגמת הירידה המשמעותית בהיקף ובשיעור שיקים ללא כיסוי, ניתן לראות שמספר הלקוחות שהוטלה עליהם הגבלה בגין שיקים ללא כיסוי ("מוגבלים בנקאיים"), ירד באופן מתמיד מתחילת המשבר ועד היום. בניגוד לחשש שלאחר סיום הסייגים הזמניים בחוק שיקים ללא כיסוי (בהתאם לתקנות שפרסם משרד המשפטים), תירשם עלייה גדולה במספר ההגבלות "הבנקאיות", הרי שלמעשה כתוצאה מהירידה המשמעותית בהיקף ובשיעור שיקים ללא כיסוי במשק, ירד גם מספר המוגבלים "הבנקאיים" באופן משמעותי לאורך כל התקופה ועד היום.

לעומת זאת, מספר הלקוחות המוגבלים "המיוחדים", דהיינו, לקוחות שהטלת ההגבלה עליהם לא נבעה באופן ישיר משימוש בשיקים (אלא בעקבות תיקי הוצאה לפועל, פשיטת רגל וקנסות), גדל באופן מתון אך עקבי החל מחודש יוני 2020 (לאחר שהסתיימה ההשהיה באכיפה של ההוצאה לפועל עליה הוחלט בתחילת המשבר), ועד היום.

חשבונות מוגבלים בגלל שיקים שחזרו

כתיבת תגובה