משרד השיכון: "עלולה להיווצר עליית מחירים"

משרד הבינוי והשיכון מפרסם סקירה אודות השפעת הקורונה על ענף הבנייה ושוק הדיור בישראל • בסקירה הכלכלית המציגה תמונת מצב עדכנית של ענף הבנייה, הנסמכת על הנתונים הממשלתיים, עולה כי המשקיעים בורחים, חלה ירידה בבנייה למגורים והיקפי כוח האדם בענף ירדו • עם זאת, היקפי השיווק נפגעו מינורית ועשויים להשתפר עד סוף 2020 • ומה חושבים הקבלנים?

יאיר פינס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון | צילום: משרד הבינוי והשיכון

למגיפת הקורונה השפעות רבות על המשק הישראלי, ובתוך כך גם על ענף הבנייה בישראל.

על פי תמונת המצב הנסקרת על ידי משרד הבינוי והשיכון עולה, כי צמצום הפעילות בענף הבנייה למגורים, אל מול הערכות הביקוש העולה, בשל גידול קבוע במשקי בית, ייתכן ותגרום בשנים הבאות לעודף ביקוש שעלול להוביל לעליית מחירים. כדי למנוע זאת, נדרש להמשיך את מגמת האצת השיווקים ושמירה על היקף התחלות הבנייה כפי שהיה בשנים האחרונות. הנקודות המרכזיות מעלות את הנתונים הבאים:

250/200 סייד בר + קובייה

ירידה חדה בפעילות ענף הבנייה למגורים: ירידה של 11% בסך התחלות הבנייה במחצית הראשונה של 2020, לעומת המחצית המקבילה אשתקד, וירידה של 27% בסך התחלות הבנייה ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.

ירידה בהשקעות הון לבניה למגורים: מתחילת השנה ישנו צמצום דרמטי בהשקעות ההון בענף הבנייה למגורים כאשר מתחילת השנה היקף צמצום ההשקעות עומד על כ-5 מיליארד ש"ח. מגמה זו החלה ברבעון הראשון עם ירידה של 1.2 מיליארד ש"ח (ירידה של 20% בשיעור שנתי) והתגברה ביתר שאת ברבעון השני.

צמצום בהיקפי כוח אדם בענף הבניה: צמצום של כ 18% בעובדי הענף ברבעון השני של שנת 2020. כמו כן, נרשמה ירידה של יותר מ 50% בביקוש לעובדים בענף.

היקפי שיווק הקרקעות למגורים: בחמש השנים האחרונות שיווקה המדינה בהצלחה (עסקות ושיווק בפטור ממכרז)  כ-28,000 בממוצע יח"ד בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה. בשנה זו, בעיקר בשל היעדר תקציב מאושר והגבלות החלות בשל מגיפת הקורונה, היקף העסקאות עומד כל כ-17,000 יח"ד, ירידה של 40%. פער אשר צפוי להצטמצם לקראת סוף שנת 2020.

ביקוש לדירות חדשות: ניתוח נתוני הדיווחים לממונה על חוק המכר מעלה כי החל מחודש יוני חלה התאוששות בביקוש לדירות חדשות. ממוצע העסקאות בדירות אלו בחודשים יוני-אוגוסט 2020 עמד על 3,900 דירות, גבוה ביחס לנתוני העסקאות החודשיים מינואר 2019. סך העסקאות בינואר-אוגוסט 2020 עמד על כ- 23,400 דירות, לעומת 25,600 בתקופה מקבילה אשתקד.

מחירי דירות: גם ברבעון השני – בתקופת משבר הקורונה  – המשיכה מגמת העלייה במדד מחירי הדירות בכל המחוזות, למעט בדירות החדשות, בהן חלה ירידה במחירי הדירות. אם כי, בחודשים יולי- אוגוסט חלה ירידה מזערית במדד מחירי הדירות, לצד עלייה במדד מחירי הדירות החדשות.

בסיכום הדברים כתבו הסוקרים, כי "ככל שתמונת המצב בדבר צמצום הפעילות בענף הבנייה למגורים תימשך, ומאידך תימשך העלייה בביקוש לדירות מגורים, עלול להיווצר עודף ביקוש שעשוי להוביל לעליית מחירים".

Inner article

המחירים יעלו בחדות

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו הגיב לנתונים שבסקירה ואמר: "הנתונים מאששים את ההערכה שענף הבנייה והתשתית נמצאים במיתון חמור בשל משבר הקורונה המשפיע הן על הביקושים, והן על התחלות הבניה. בעוד שסביר להניח שבתום הסגר והגל השני, יתאושש צד הביקוש לדירות והרוכשים יחזרו למשרדי המכירות, הרי שבצד ההיצע לא צפוי שינוי מהותי בשנה הקרובה.

"זאת, בשל קיפאון מוחלט בשיווק הקרקע על ידי רמ"י, תכנון שמדשדש בשנה האחרונה ולא מייצר עתודות קרקע לבניה, הקפאה של הבניה ושל ההתחדשות העירונית לאור התנהלות ראשי רשויות מקומיות באזורי הביקוש, מחסור חמור בעובדים ואי מימוש החלטה להביא לכאן עשרות אלפי עובדים זרים כפי שכבר הוחלט בממשלה, רגולציה שהולכת ומחמירה ומעכבת היתרי בנייה והכבדה של המערכת הבנקאית על תנאי הליווי הבנקאי, תוספת הון עצמי וייקור עמלות – כל אלה ימשיכו להקטין את התחלות הבנייה בשנתיים הקרובות כך שהמחסור החמור בדירות אל מול הביקושים שימשיכו לעלות בתום משבר הקורונה יגדל ומחירי הדירות יזנקו בשיעורים חדים".

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה