משרד השיכון מזהיר את הרוכשים: שימו לב לייפוי הכוח

משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה |במקביל, ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון פנה לבנקים וחברות הביטוח – בחשבונות הליווי נדרשת הצמדה מלאה של כספי רוכשי דירות למדד תשומות הבנייה

חוזה | אילוסטרציה: שאטרסטוק

רוכשים דירה? חותמים על ייפוי כוח למוכר כדי שיבצע רישום הערת אזהרה? כדאי שתיזהרו.

במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה מהרוכש ייפוי כוח לצורך רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש בטאבו, המשמשת להבטחת כספי הרוכש עד למסירת הדירה לרוכש וכן לצורך רישום בעלות הרוכש בדירה או בקרקע ומחיקת הערת האזהרה לאחר מכן.

ייפוי הכוח הוא כלי חשוב לייעול עסקת המכר והעברת הזכויות לרוכש, וברוב המוחלט של המקרים, המוכרים עושים שימוש נאות בייפוי הכוח. עם זאת, ככל שייפוי הכוח בו מחזיק המוכר מאפשר לו ביצוע כל פעולה הנוגעת לרישומים בטאבו, באפשרותו גם למחוק את הערת האזהרה, לפני שהתקיימו הנסיבות המותרות בדין, ומבלי לקבל את רשותו של הרוכש. פעולה זו תעמיד את כספי רוכש הדירה בסיכון.

ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון מבהיר כי רוכשי הדירות זכאים לשאת ולתת בנוגע לנוסח ייפוי הכוח, לרבות באמצעות קביעת תנאים ונסיבות ספציפיות בהן ניתן יהיה להשתמש בו, וכמובן שגם זכאים להתייעץ בעורך דין לפני חתימת ייפוי כוח כאמור.

יודגש כי במקרה של מחיקת הערת אזהרה שלא כדין, המוכר חשוף להליכים מנהליים, לרבות הטלת עיצומים כספיים משמעותיים על ידי ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, וכן להליכים פליליים.

במקביל, ממונה חוק המכר פרסם נייר עמדה לפיו יש להצמיד את כלל כספי רוכשי דירות המופקדים בחשבונות ליווי בנקאי או המובטחים באמצעות פוליסת ביטוח.

נייר העמדה פורסם בהמשך לפניית איגוד הבנקים ורשות שוק ההון, כאשר מטרתו להבהיר את חובת הבנק המלווה, שהנפיק לרוכש דירה ערבות בנקאית, או חברת הביטוח, שהנפיקה פוליסת ביטוח לטובת הרוכש, להבטיח את שמירת ערך כספי הרוכש באמצעות הצמדה למדד, כך שבמקרה של כשל בפרויקט, שבגינו זכאי הרוכש לממש את הבטוחה ולקבל חזרה את כספיו, תהיה לו האפשרות לרכוש דירה אחרת במחיר השוק הנוכחי.

 

הוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 (להלן: "חוק המכר"), קובעות כי במקרה שכספי רוכשי דירות הובטחו באמצעות ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח, ובחוזה המכר לא נקבעה שיטת הצמדה לגבי מחיר הדירה, יש להצמיד את הכספים שהובטחו כאמור למדד תשומות הבנייה.

לאחר תיקון 9 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 (להלן: "תיקון 9"), שקבע כי ניתן יהיה להצמיד למדד תשומות הבנייה רק חלק מהכספים שהרוכש ישלם למוכר בעד הדירה, התעוררה השאלה האם הבנק המלווה וחברת הביטוח נדרשים להצמיד את הכספים שהובטחו בערבות בנקאית או בפוליסת ביטוח, לגביהם הרוכש לא שילם הצמדה למדד.

בהמשך לכך, פורסמה עמדת הממונה במשרד הבינוי והשיכון, ממנה עולה כי הוראות החוק בנוגע להצמדת כספים בחשבונות הליווי ובפוליסות, לא השתנו בעקבות תיקון 9, כך שיש להחיל מנגנון הצמדה על כלל כספי רוכשי הדירות, המופקדים בחשבונות הליווי או מובטחים בפוליסת ביטוח. כאמור, הדבר נכון לפני תיקון 9 לחוק המכר וגם לאחריו.

אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "משרד הבינוי והשיכון ממשיך לשמור על רוכשי הדירות בישראל בכל מקום בו הוא נדרש לעשות כן."

כתיבת תגובה