נחשף: תשואה עודפת של 300 מיליון שקל בקרנות הפנסיה

במדינה מבטחת כ-25 מיליארד ש"ח של כספי החוסכים | מאז תחילת יישום הרפורמה באגרות החוב המיועדות: תשואה עודפת של 300 מיליון ש"ח עבור החוסכים בקרנות הפנסיה | בהתאם למנגנון, אם לאחר חמש שנים התשואה של קרנות הפנסיה תהיה נמוכה מתשואת היעד, המדינה תשלים את הפער לטובת החוסכים | במידה והתשואות יהיו גבוהות מהיעד, הסכום העודף יועבר לחשבון ייעודי שמנוהל על ידי החשכ"ל

יהלי רוטנברג | צילום: יח''צ

החשב הכללי במשרד האוצר, יהלי רוטנברג, הגיש לממשלה ולוועדת הכספים, בהתאם לחוק, את הדיווח השנתי בנושא מנגנון הבטחת השלמת התשואה ליום 31 בדצמבר 2023.

בהתאם לדיווח, נכון לסוף שנת 2023, סך הנכסים להם מדינת ישראל העניקה רשת ביטחון תחת מנגנון הבטחת השלמת התשואה, בהתחשב בהבטחת השלמת התשואה הריאלית השנתית לה זכאים נכסים אלו, עומד על 24.97 מיליארד ש״ח. שווי הנכסים בפועל, בהתחשב בתשואות אותן השיאו קרנות הפנסיה בשוק ההון, נכון לסוף שנת 2023, עמד על 25.28 מיליארד ש״ח, כך שהחוסכים בקרנות הפנסיה צברו תשואה עודפת של כ-300 מיליון ש״ח מעל התשואה המובטחת במסגרת מנגנון הבטחת השלמת התשואה. זאת בחלוף שנה ושלושה חודשים מתחילת יישום הרפורמה.

בהתאם לרפורמה, החשב הכללי הפסיק בחודש אוקטובר 2022 את הנפקתן של אגרות חוב מיועדות אשר הונפקו לתקופה של 15 שנים בתשואה של 4.86% צמודה למדד, והחל ביישום מנגנון הבטחת השלמת תשואה. במסגרת מנגנון זה, המדינה תספק רשת ביטחון בגין 30% מנכסיהם של החוסכים בקרנות הפנסיה, ותבטיח תשואה ריאלית שנתית של 5.15%. בהתאם למנגנון, אם לאחר חמש שנים התשואה אותה ישיאו קרנות הפנסיה תהיה נמוכה מתשואת היעד, המדינה תשלים את הפער לטובת החוסכים. במידה והתשואות יהיו גבוהות מהיעד שנקבע, קרנות הפנסיה יעבירו את הסכום העודף לחשבון ייעודי שמנוהל על ידי החשב הכללי במטרה לאפשר מימון השלמת תשואה עתידית, ככל ויעלה הצורך.

כמו כן, במסגרת הרפורמה נקבע כי המדינה תבצע הפרשה תקציבית שוטפת לטובת מימון השלמת תשואה עתידית עם קרנות הפנסיה, היה והתחשבנות כזו תידרש. שיעור ההפרשה השנתי לו המדינה מחויבת עמד בשנת 2023 על 3.15% והוא יורד באופן הדרגתי ומתייצב על 1.95% מהנכסים הזכאים משנת 2029 ואילך. בהמשך לאמור, בשנת 2023 בוצעה הפרשה מתקציב המדינה בסכום כולל של 421 מיליון ש״ח.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "הרפורמה באגרות החוב המיועדות היוותה נקודת מפנה היסטורית בניהול החוב הממשלתי של מדינת ישראל. אגרות החוב המיועדות, שהנפקנו בהתאם לחוק עד חודש אוקטובר 2022, תפסו נפח הולך ועולה מכלל החוב הממשלתי (כ-30%). הדבר גרם לעלייה משמעותית בתקציב הריבית ולקושי מהותי בניהול החוב הממשלתי לאור הצורך במתן מענה לביקוש בלתי צפוי ופרו-מחזורי מצד קרנות הפנסיה. הרפורמה היטיבה הן עם החוסכים, הנהנים מתשואה גבוהה יותר, הן עם חברות הפנסיה, שיכולות להשקיע את מלוא תיק הנכסים שלהן בשוק החופשי והן עם המדינה, שכן אנו יכולים להתחיל בצמצום הדרגתי של החוב הצמוד, בצמצום הוצאות הריבית בגין אג"ח מיועדות וחשוב לא פחות – להבטיח ניהול אקטיבי, יעיל ומלא של כלל תיק החוב הממשלתי".

כתיבת תגובה