פשרה | הוט תפצה לקוחות ב-10 מיליון ₪

תובענה שהוגשה נגד חברת הוט טלקום והוט מערכות תקשורת בע"מ בגין אפליית היישובים הערביים באספקת שירותים שונים המסופקים על ידי רשת הבזק הציבורית, הובילה את הצדדים לגישור – במסגרתו נחתם הסדר פשרה | בשלב הראשון הוט תעניק לחברי הקבוצה הטבות – וככל שבמועד סיום השלב הראשון שווי הטבות שימומשו לא יגיע לסך כולל של 10 מיליון ש"ח, על הוט לתת את ההטבה במסגרת השלב השני

לוגו חברת הוט

היועץ המשפטי לממשלה הגיש היום לבית המשפט המחוזי-מרכז התנגדות להסדר הפשרה בתובענה ייצוגית נגד חברת הוט. התובענה הוגשה בשל טענות להפליה אסורה נגד תושבי ישובים ערביים, לנוכח הפרת חברות הוט טלקום והוט מערכות תקשורת בע"מ את הוראות הדין. המבקשים טענו כי המשיבות מפרות את הוראות הדין, ונוקטות בהפליה אסורה – ישירה ותוצאתית – נגד תושבי הישובים הערביים, בכך שהן לא מקיימות את חובותיהן לקיים ולהפעיל רשת כבלים ולספק באמצעותה שירותים שונים המסופקים על ידי רשת הבזק הציבורית.

בשלב מסוים בהליך פנו הצדדים לגישור ובמסגרתו נחתם הסדר הפשרה. בליבו של הסדר הפשרה עומדת הסכמת הצדדים לפיה, בשלב הראשון הוט תעניק לחברי הקבוצה הטבות כמפורט בהסדר הפשרה. עוד הוסכם כי ככל שבמועד סיום השלב הראשון שווי הטבות שימומשו לא יגיע לסך כולל של 10 מיליון ש"ח, על הוט ליתן את ההטבה במסגרת השלב השני. השלב השני עניינו בהענקת הטבת צפייה בטלוויזיה למשך חודש,  לכל מנויי המשיבות, במתכונת המפורטת בהסדר הפשרה.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא שהסדר הפשרה אינו עולה בקנה אחד עם החובות המוטלות על הוט בהתאם להחלטת שר התקשורת. כמפורט בעמדה זו, בהתאם להחלטת שר התקשורת מיום 28.7.2019, הוט רשאית לספק שירותים בישובים נעדרי תשתית באמצעים טכנולוגים אחרים, שאינם מחייבים בהכרח פריסת תשתית, אך זאת בתנאי איכות שירות כפי שאלה נקבעו בהחלטה, תוך עמידה בחובה לספק את שירותיה גם בישובים נעדרי תשתית, במסגרת חובת האוניברסליות המוטלת עליה.

בהסדר הפשרה נקבע, כי הוט תעניק שירות, (במסגרת הענקת ההטבות) באמצעות נתב סלולרי בלבד. אין בהסדר התייחסות למקרים בהם תידרש הוט לספק שירות לחברי הקבוצה באמצעות טכנולוגיה שאינה סלולארית, בפרט באזורים בהם לא ניתן לספק את השירות באמצעות נתב סלולרי, או באזורים בהם לא ניתן לספק את השירות ברמת השירות, קרי באיכות, כנדרש בהתאם להחלטת השר, באמצעות טכנולוגיה סלולארית. מההסדר עולה כי התחייבות הוט לאספקת השירות באמצעות נתב סלולרי בלבד, מהווה מיצוי של כל טענות הקבוצה, בעוד שעל פי החלטת השר על הוט לספק את השירות, לרבות בחלופות טכנולוגיות אחרות שאינן טכנולוגיה סלולארית, לכל הפחות באזורים בהם לא ניתן לספק את השירות באמצעות טכנולוגיה סלולארית. בנוסף, הסדר הפשרה אינו כולל התייחסות לרמת השירות והאיכות הנדרשת על פי החלטת השר.

בנוסף, הסדר הפשרה מקים מעשה בית דין גם כלפי חלק מחברי קבוצה אשר הלכה למעשה לא יקבלו פיצוי ו/או הטבה כלשהם, ואף אינם יכולים לקבל פיצוי או הטבה כלשהם מכוח ההסדר, כגון חברי קבוצה המתגוררים באזורים בהם לא ניתן לספק את השירות באמצעות טכנולוגיה סלולארית או חברי קבוצה אשר לא ירצו לרכוש שירות שאינו עומד בסטנדרט מינימאלי של טיב שירות. היועץ המשפטי לממשלה מתנגד לקביעות האמורות של הסדר הפשרה וסבור שככלל, אין מקום להחיל מעשה בית דין בהסדר פשרה בתביעה ייצוגית, ביחס לחברי קבוצה שלא מקבלים פיצוי.

היקף ההטבות על פי הסדר הפשרה נאמד על ידי הצדדים על סך של 10,000,000 ש"ח. מהות ושווי ההטבה אינם ברורים. עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא ככל שסכום ההטבה חושב בהתאם לשווי התשלום שיידרש לשלם חבר קבוצה, אילו היה רוכש את השירות, הרי שמדובר ב"ניפוח" מלאכותי של שווי ההטבות, אשר מפורסם לציבור, ובכלל זה לחברי הקבוצה, באופן שאינו משקף את היקף הפיצוי וההטבות לאשורו.

עוד נכתב כי ההסדר שנקבע לגבי היתרות אינו ראוי. משמעות ההסדר היא שיתרת כספי הפיצוי שתיוותר במועד סיום השלב הראשון תועבר ללקוחות הוט, ובכלל זה גם למי שאינו נמנה עם חברי הקבוצה, ואף בעיקר למי שאינו נמנה עם חברי הקבוצה, שהרי מספר המנויים בישובים מושא התובענה הוא זעום. הסדר זה מעצים את הפגיעה בעקרון החשוב של תשלום פיצוי ישיר לחברי הקבוצה, וחוטא לתכלית החוק. היועץ המשפטי לממשלה סבור כי קיימת עדיפות לחלק את היתרה, ככל שתיוותר, בין כל חברי הקבוצה, באופן יחסי, וככל שאלה לא יועברו לחברי הקבוצה על בית המשפט להורות כי הם יועברו לקרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקים כסעד.

כתיבת תגובה