קווים תשלם 135 אלף שקל על אי פרסום דוח זיהום אוויר

בית המשפט העליון אישר את החלטת המשרד להגנת הסביבה להטיל עיצום כספי בגובה של כ-136 אלף שקל על חברת קווים תחבורה ציבורית מכוח חוק אוויר נקי וכן את עלויות הוצאות העתירה • הסיבה: אי פרסום לציבור של נתוני זיהום האוויר שלה

אוטובוסים של חברת קווים | צילום: דוברות המשטרה

בית המשפט העליון אישר באחרונה עיצום כספי שהטיל המשרד להגנת הסביבה, בגובה של 135.9 אלף שקל על חברת קווים תחבורה ציבורית. העיצום הוטל על החברה בגין אי פרסום לציבור של דוח שנתי, המכיל את נתוני זיהום האוויר של האוטובוסים בחברה.

בית המשפט הורה על תשלום העיצום וביטול ההוצאות שהוטלו לחובת המשרד, וקבע כי החברה תישא בהוצאות העתירה, בסך 25 אלף שקל.

בעקבות העיצום הכספי שהטיל המשרד להגנת הסביבה על חברת קווים, היא הגישה לביהמ"ש המחוזי עתירה מנהלית בבקשה לבטל את העיצום הכספי. בית המשפט המחוזי קבע כי יש לבטל את העיצום הכספי באופן חלקי, והותיר על כנו רק את העיצום כספי שהטיל המשרד על החברה על אי טיפול בתלונות ציבור שהתקבלו על פליטת עשן הנראה לעין מאוטובוסי החברה.

המשרד להגנת הסביבה, באמצעות מחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה, הגיש ערעור על קביעה זו ועל נימוקיה לבית המשפט העליון. השופט עוזי פוגלמן, אשר דן בעתירה יחד עם השופטת יעל וילנר והשופט אלכס שטיין, חלק על קביעתו של בית המשפט המחוזי וקיבל את ערעור המשרד להגנת הסביבה.

בית המשפט העליון קבע, כי המשרד להגנת הסביבה ביסס את החלטתו להטלת עיצום על תשתית עובדתית מלאה ורלוונטית שהצטברה במשך מספר חודשים, וכי השיקולים שמנה בית המשפט המחוזי לביסוס החלטתו אינם מוליכים למסקנה כי החלטת הממונה חורגת ממתחם הסבירות. עוד קבע כי אין לקבל את הטענה כי מדובר בהפרה "טכנית", וכי פרסום דוח באתר האינטרנט של החברה מגשים תכליות נוספות ובהן הפיקוח הציבורי על עבודת הרגולטור.

עוד נקבע כי חובת הפרסום והנגשת המידע הסביבתי הם חלק משמעותי וחשוב ברגולציה הסביבתית, והבאת הנתונים לידיעת הציבור מאפשרת לקיים ביקורת ציבורית אפקטיבית ולשמש בהפעלת לחץ על מזהמים לפעול באופן שעולה בקנה אחד עם ערכים סביבתיים. מרגע שמצא הממונה כי הופרו ההוראות, והוחלט כי מוצדק להטיל עיצום כספי על החברה בגין הפרה זו, שיקול הדעת בדבר גובה העיצום הוא מוגבל, ואין מקום לקבוע כי שיעורו של העיצום היה צריך להניא את הממונה מההחלטה להטיל עיצום כספי.

לאור נימוקים אלה, נקבע, כי "החלטת הממונה להטיל עיצום כספי על המשיבה… מצויה במתחם הסבירות, ולא קמה עילה להתערב בה. הפרת חובת הפרסום הקבועה בהוראות החברה אינה הפרה טכנית ואין מקום להקל בה ראש. הבאת המידע הסביבתי לידיעת הציבור היא נדבך מרכזי ברגולציה הסביבתית הקיימת, והיא נועדה לקידום תכליותיו של חוק אוויר נקי. החלטת הממונה במקרה דנן התקבלה בהתאם לסמכותו בחוק ובהתאם לסכום העיצום שנקבע בגדרו".

בעקבות הפסיקה, מסרה השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "בית המשפט העליון נתן גיבוי לחקיקה הסביבתית. חוק אוויר נקי נועד למנוע סיכון פוטנציאלי של זיהום אוויר, ולהבטיח את איכות האוויר לכלל הציבור"

כתיבת תגובה