רווחיות אדירה מ'קרפור' ב-2024? זה הצפי של החברה

אלקטרה מוצרי צריכה נערכת להשקה של כ-50 סניפי קרפור בפריסה ארצית במהלך המחצית הראשונה של 2023 | צופה כי בשנת 2024 תגיע פעילות זו להכנסות של כ-3.6 מיליארד שקל ולרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות, של כ-175 מיליון שקל | הכנסות החברה כולה עלו בכ-34.3% בשנת 2022 לכ-6.24 מיליארד שקל

קרפור, סניף באירופה | צילום: יח"צ

הכנסות קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה בשנת 2022 עלו בכ-34.3% לכ-6.24 מיליארד שקל, לעומת כ-4.65 מיליארד שקל אשתקד. עיקר העלייה נבעה מאיחוד תוצאותיהן של החברות שנרכשו במהלך שנת 2021 אשר לא נכללו במלואן בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר יינות ביתן שאוחדה החל מסוף חודש מאי 2021  וחברת סער א.ת. יזמות ומסחר שאוחדה החל מחודש יולי אשתקד, וכן מגידול במחזור המכירות במגזר מוצרי צריכה חשמליים וכן ממכירות הפעילות בדיוטי פרי.

הרווח הגולמי בשנת 2022 עלה בכ-42% לכ-1.85 מיליארד שקל (כ-29.6% מההכנסות), לעומת כ-1.3 מיליארד שקל ב-2021 (כ-28% מההכנסות) ב-2021. העלייה ברווח הגולמי ובשיעורו נבעה בעיקר משיפור הרווח הגולמי במגזר מוצרי צריכה חשמליים, וזאת על אף שחיקת שער האירו והשפעתה לרעה על מחירי הייצוא, משיפור במגזר קמעונאות חשמל, וכן מאיחוד תוצאותיהן של החברות שנרכשו במהלך שנת 2021, אשר לא נכללו במלואן באותה שנה.

הרווח התפעולי לפני הכנסות אחרות, נטו שנבעו בעיקר משערוך נדל"ן להשקעה, ולפני הוצאות רה-ארגון, עלה בשנת 2022 בכ-4.7% לכ-234.5 מיליון שקל, לעומת כ-224 מיליון שקל ב-2021.  

הרווח התפעולי החשבונאי הסתכם בסך של כ-198.3 מיליון שקל, לעומת סך של כ-265.6 מיליון שקל בשנת 2021.

הרווח הנקי של החברה, בנטרול מגזר המזון, הסתכם בשנת 2022 בכ-170 מיליון שקל, לעומת כ-180 מיליון שקל בשנת 2021, כאשר הירידה ברווח נבעה בעיקר מעלייה בהוצאות המימון בגין הפרשי שער.  הרווח הנקי, ללא הנטרול האמור, הסתכם בשנת 2022 בכ-43.6 מיליון שקל לעומת כ-171.9 מיליון שקל אשתקד. 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, הסתכם בשנת 2022 בכ-102.9 מיליון שקל, לעומת 164.1 מיליון שקל ב-2021. השינוי ברווח הנקי של החברה וברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2022, נובע בעיקר מהפרשה בגין תוכנית רה-ארגון, שהקטינה את תוצאות מגזר קמעונאות המזון בסכום של כ-52 מיליון שקל ב-2022. 

ה-EBITDA בשנת 2022 עלתה בכ-26.8% לסך של כ-530.2 מיליון שקל, לעומת סך של כ-418.1 מיליון שקל ב-2021. עיקר הגידול ב-EBITDA של החברה בתקופת הדוח נבע משיפור בתוצאות מגזר מוצרי צריכה חשמליים ומאיחוד מלא של מגזר מזון ומגזר ספורט ופנאי. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2022 עלה בשיעור חד והסתכם בכ-329 מיליון שקל, לעומת תזרים מזומנים שלילי בסך  כ-11.7 מיליון שקל בשנת 2021.

התכניות הנוגעות ל'קרפור'

במהלך הרבעון השלישי של 2022 ביצעה חברת הבת יינות ביתן, תוכניות להתייעלות ורה-ארגון, הכוללות, בין היתר, התייעלות תפעולית בסניפים ובכוח אדם, החלטה על סגירת 5 סניפים מפסידים, שיפור תנאי סחר, בנייה ויישום של תוכנית לשיפוץ סניפים והסבתם לסניפי Carrefour ועוד. בהתאם לתוכניות הנהלת יינות ביתן נערכת האחרונה להאצת הסבת הסניפים ולביצוע השקה של 50 סניפי קרפור במחצית הראשונה של 2023, וזאת על מנת לייצר פריסה ארצית והשקת שלושה פורמטים קמעונאים של Carrefour. 

יינות ביתן החלה כבר ברבעון השני של שנת 2022 בשיפוץ סניפים והכנתם להשקת Carrefour תחת מותג זמני ("SUPER"), כאשר עד לתום שנת 2022 ביצעה שיפוץ והסבה לכ-15 סניפים ועד למועד פרסום הדוח ביצעה שיפוץ והסבה לכ-20 סניפים. השיפוצים וההסבות שבוצעו עד כה, כאמור, תרמו לשיפור משמעותי בתוצאות הסניפים האמורים, וזאת טרם השקתם כסניפי קרפור. תוצאות הסבת הסניפים תומכות בתוכניותיה של יינות ביתן להאיץ את תהליך השקת רשת Carrefour כבר בשנת 2023.

החברה צופה, כי יישום תכנית ההתייעלות והרה ארגון הכוללת את האצת הסבת סניפי הרשת ל- קרפור, ישפר את יכולות החברה לפעול להשגת היעדים והאסטרטגיה העסקית במגזר המזון, אשר העיקרי שבהם הוא השקת רשת Carrefour במחצית הראשונה של 2023, דבר אשר שיפר את ה-EBITDA של מגזר המזון החל מהרבעון הרביעי של שנת 2022, וצפוי להגדיל את הפדיון בחנויות המוסבות. כמו כן, מימוש התוכנית יאפשר להשיק בצורה אפקטיבית את מועדון כרטיסי האשראי החדש שמשיקה החברה, בסמוך להשקת רשת Carrefour.

בדוחות הכספיים לסיכום שנת 2022, נרשמה הפרשה בגין תוכנית הרה-ארגון (לרבות הפרשות בגין ירידת ערך רכוש קבוע ואחרות), שהקטינה את תוצאות מגזר קמעונאות המזון בסכום של כ- 52 מיליון שקל ב-2022. רישום ההפרשה הזו הביא לירידה ברווח הנקי של החברה וברווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בשנת 2022, בסך של כ-52 מיליון שקל ושל כ-21 מיליון שקל, בהתאמה. 

כתיבת תגובה