רשות ני"ע: דווחו על השפעה ישירה מסגירת הבנק בארה"ב

רשות ניירות ערך פרסמה לתאגידים המדווחים בישראל הבהרה בנושא גילוי בדבר השלכות סגירת סיליקון וואלי בנק | התאגיד נדרש בדיווח מיידי באם עשויה להיות השפעה משמעותית על מחיר ניירות הערך של התאגיד, וכן לעדכן על התפתחויות בנושא | כמו כן, במקרה של מסגרת אשראי מהותית מהבנק וכדומה, על התאגיד לדווח

משרדי רשות ניירות ערך בי-ם | צילום: עדירל, ויקיפדיה

מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך פרסמה היום הבהרה לתאגידים המדווחים בישראל בנושא גילוי בדבר השלכות סגירת Silicon Valley Bank.

כזכור, ביום שישי דיווח הבנק לרשות ניירות ערך האמריקאית, ה-SEC, בדיווחיו באתר ה-EDGAR בדבר החלטת הרשות הרגולטורית בקליפורניה, ה-California Department of Financial Protection and Innovation על סגירת הסיליקון וואלי בנק ומינוי התאגיד הפדרלי ככונס נכסים לנכסי SVB. מאותו מועד התפרסמו ידיעות בנדון באמצעי התקשורת.

סגל רשות ניירות ערך בישראל פרסם כי הוא עוקב אחר ההשפעה של האירוע על שוק ההון הישראלי ובכלל זה השפעותיו על התאגידים המדווחים בישראל והשלכות מערכתיות אפשריות. להערכת סגל הרשות, לסגירת SVB עשויות להיות השלכות על תאגידים מדווחים בענפים עסקיים שונים.

בפרסום, סגל הרשות מבקש להבהיר כי תאגיד מדווח נדרש לפרסם דיווח מיידי בהתאם להוראות תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), באם לסגירת SVB יש השפעה מהותית או עשויה להיות לו השפעה מהותית על פעילותו.

כמו כן, התאגיד נדרש בדיווח מיידי באם עשויה להיות השפעה משמעותית על מחיר ניירות הערך של התאגיד. בכלל זה על תאגיד כאמור להוסיף ולעדכן באופן שוטף ורציף על התפתחויות מהותיות בנדון.

בכלל זה קיימת חובת דיווח מיידי אם לתאגיד המדווח יש חשיפה מהותית ל- SVB, אשר לו סכומים מהותיים המופקדים בבנק, אשראי מהותי או מסגרת אשראי מהותית ממנו.

כתיבת תגובה