רשות ני"ע: שני דירוגי אשראי לאורך כל חיי החוב

רשות ניירות ערך: עידוד השימוש בשני דירוגי אשראי לצורך שכלול והגברת המידע למשקיעים • הרשות פרסמה חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר הסתמכות על דירוג כפול בבחירת השקעות וניהולן

הבורסה לניירות ערך | צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

סגל רשות ניירות ערך בראשות היו"ר ענת גואטה, פרסם עמדה מקצועית לעידוד השימוש בשני דירוגי אשראי לצורך שכלול והגברת המידע למשקיעים. דירוג כפול הינו תופעה רווחת במרבית השווקים המפותחים בעולם. דוחות דירוג של יותר מחברת דירוג אחת מתפרסמים לעתים כתוצאה מדרישה של משקיעים מוסדיים או אחרים ולעתים באופן וולונטרי על ידי המנפיקים עצמם, אשר סבורים כי הדבר ירחיב את בסיס המשקיעים הפוטנציאלים שלהם. לאור זאת, לצד מהלכים נוספים שמקדמת הרשות להגברת הגילוי והדיווח של המידע המהותי למשקיעים, פועלת הרשות להתניע ולעודד את השוק במטרה להרחיב את השימוש בדירוג כפול בקרב מנהלי קרנות נאמנות.

בנוסף, הרשות פועלת לייצר תמריצים לתאגידים שיבחרו להעדיף מסלול של דירוג כפול על פני דירוג יחיד באופן וולונטרי. עמדת הסגל תפורסם בעניין זה בזמן הקרוב.

הרשות מדגישה כי היא רואה כרכיב קריטי במיצוי היתרונות של הדירוג הכפול את הבטחת קיומו למשך כל תקופת החוב. לפיכך, נאמר בהודעתה, חשוב כי המשקיעים יבטיחו עניין זה תוך שימוש בכלים העומדים לרשותם במסגרת החוק וכן באמצעות השפעתם על עיצוב מיטבי של שטרי הנאמנות.

יתר על כן, מדגישה הרשות כי על מנהל הקרן מוטלת חובה לקיים דיון בפורום חוב או בפורום אחר, לפי העניין, בכל מצב של שינוי מהותי בעסקי התאגיד או בתנאי אגרת החוב. לצורך זה על מנהל הקרן לעקוב אחר דיווחי התאגיד בהקשר זה, ולנתח את השפעתם על סיכון החוב ולא להסתמך רק על דירוגי החברות. במקביל, על מנהל הקרן לשים לב לשינויים הנערכים בדירוגים עצמם, כמו גם לאירוע חריג של הפסקת דירוג על-ידי חברה מדרגת, ולקיים דיון בפורומים הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה ביחס לאותו נייר הערך.

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "שוק החוב הציבורי בישראל צמח באופן משמעותי בעשור האחרון ומהווה חלופה אמיתית לבנקים. שוק החוב הוא ייחודי בהשוואה לשווקים גלובליים, לאור היותו סחיר ופתוח לכלל ציבור המשקיעים. לכן, האיכות של המידע הניתן לציבור המשקיעים במשך חיי החוב הינה מהותית וחיונית על מנת לשקף את סיכוני ההשקעה באופן נאות במחיר החוב. בשווקים מפותחים דירוג אשראי כפול הפך סטנדרט ותנאי סף מקובל כחלק מתרבות ההשקעה של מוסדיים, מבלי שתתלווה לכך חובה רגולטורית. לעומת זאת, תרבות ההשקעה בשוק החוב בישראל עדיין לא הצליחה לפתח סטנדרט מעין זה. מבחינתנו זו דוגמא לכשל שוק המחייבת את חיזוק מנגנוני הביטחון והמידע למשקיעים בפעילותם בשוק החוב הציבורי.

"הצעד הראשון שלנו הוא יצירת תמריצים לאימוץ הסטנדרט של דירוג אשראי כפול לאורך כל חיי החוב. העת האחרונה, מאופיינת בתנודתיות חדה בשווקים המייצרת מצבי קיצון, בהם נדרש לנקוט במשנה זהירות ואחריות רבה בניהול כספי הציבור ובקבלת החלטות השקעה. סטנדרט הדירוג הכפול יהווה כלי נוסף בידי משקיעים. אני ערה למתרחש בשוק, ולצד מהלכי פיקוח ואכיפה שאנו מובילים לשמירה על עניינם של ציבור המשקיעים בשוק החוב הציבורי, אנו צפויים לפרסם בזמן הקרוב כלים נוספים, אשר יתרמו לחיזוק ארגז הכלים המצוי בידי משקיעים בניהול סיכון האשראי שהינו אינהרנטי להשקעה באגרות חוב".

כתיבת תגובה