של מי זכות ה'וטו' באסדת הקידוח 'תמר'?

נציגי הממשלה הודיעו לנובל ודלק כי הן מחזיקות בזכות וטו בתמר • על נובל להסיר את זכות הווטו עד למועדים הקבועים במתווה הגז • דלק נדרשת להסיר את זכות הווטו תוך חודש ימים

אסדת הקידוח תמר | צילום: אלברטוס צילומי אוויר, נובל אנרג'י, פלאש 90

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי), מאיר לוין, מסר היום, לאחר עבודה בינמשרדית משותפת של משרד האנרגיה, משרד האוצר, משרד המשפטים ורשות התחרות,  לשותפות בתמר את חוות דעתו, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, לפיה מנגנון השיווק והמכירה הקיים היום בין שותפות תמר מביא לכך שכל אחת מהשותפות בתמר מחזיקה בזכות וטו, שכן הוא מאפשר לכל שותפה למנוע עסקאות מכירה של גז טבעי או לכפות בהן תנאים. בהתאם למתווה הגז שהתקבל באוגוסט 2015 נובל נדרשה לרדת באחזקותיה בתמר ל-25% וזאת עד לא יאוחר מחודש דצמבר 2021. עוד נקבע במתווה הגז, כי החל מהמועד שבו תרד נובל בשיעור אחזקותיה כאמור היא לא תהיה רשאית להחזיק בזכות וטו כלשהיא בנוגע למאגר תמר ובכלל זה בכל נושא הקשור למכירת גז מהמאגר.

על פי חוות דעתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי), המצב הקיים היום במאגר תמר, לפיו יש בידי נובל למנוע עסקאות מכירה של גז או לכפות בהן תנאים הוא מצב שבו נובל מחזיקה בזכות וטו. חוות הדעת קובעת, כי טרם התקיימו התנאים המחייבים את נובל להסיר את זכות הוטו. נובל אמנם הפחיתה את שיעור אחזקותיה בתמר ל-25%, אך כיוון שמכירת אחזקותיה נעשתה לחברת תמר פטרוליום, שנחשבת גורם קשור, המכירה אינה נחשבת כמכירה, כהגדרתה במתווה הגז. לנובל הוקצה במתווה, כאמור, פרק זמן של עד חודש דצמבר 2021 על מנת לעמוד במתווה הגז ולפיכך היא אינה מצויה, נכון להיום, במצב של הפרת מתווה הגז. לפי חוות הדעת, על נובל לשנות את מנגנון קבלת ההחלטות בתמר כך שעד ליום מכירת הזכויות בתמר לצד שלישי שאינו קשור לדלק או נובל, או עד חודש דצמבר 2021, לפי המוקדם מביניהם, נובל לא תחזיק בזכות וטו.

במקביל פנתה היום הממונה על התחרות לדלק והתריעה בפניה כי אף היא מחזיקה בזכות וטו בתמר, שכן על פי המצב הקיים כיום יש באפשרותה למנוע עסקאות למכירת גז בתמר או לכפות בהן תנאים. החזקת זכות וטו זאת עומדת בניגוד להחלטת הממונה על התחרות משנת 2006, אשר העניקה פטור מהסדר כובל לשותפות תמר, אך התנתה את מתן הפטור בתנאי שלפיו לא יוכלו דלק וישראמקו למנוע לבדן קבלת החלטות בתמר. פנייה דומה נעשתה גם לישראמקו.

להבדיל מנובל, אשר במסגרת המתווה ניתן לה פרק זמן של עד לחודש דצמבר 2021 להשלים את מכירת אחזקותיה מעבר ל-25% בתמר, שרק אז ייכנס האיסור על החזקה בזכות וטו לתוקף, דלק וישראמקו מחויבות שלא להחזיק בזכות וטו כבר משנת 2006. לפיכך, בהתאם למכתביה של הממונה על התחרות, נדרשות דלק וישראמקו להביא בתוך חודש לתיקון מנגנון קבלת ההחלטות בתמר כך שאף אחת מהן לא תוכל למנוע קבלת החלטות בתמר לבדה, ובלבד שבמהלך החודש האמור הן לא תפעלנה לבדן את זכות הווטו שבה הן מחזיקות.

תמר: עד אוקטובר

ברקע הדברים פניית שותפות תמר שאינן מחזיקות גם במאגר לוויתן לממונה על התחרות בטענה שדלק ונובל – המחזיקות גם במאגר לוויתן – עושות שימוש בזכות וטו במסגרת משאים ומתנים לשיווק גז ממאגר תמר על מנת למנוע מתמר לספק גז במחירים שהם מחירים תחרותיים למאגר לוויתן. באופן ספציפי טענו השותפות בתמר שפנו בתלונה, כי דלק ונובל מנעו מהן להציע הנחה על מחיר הגז לחברת חשמל ומונעות מהן להציע הצעות מחיר תחרותיות ללוויתן בחוזים עתידיים אחרים. על פי הנטען בתלונה, התנהלות זאת עומדת בניגוד לשתי הוראות: אחת, בכל הנוגע לנובל – הוראת מתווה הגז אשר אסרה על נובל להחזיק בזכות וטו בתמר משעה שאחזקותיה ירדו ל-25% בהתאם לדרישות מתווה הגז; שניה, בכל הנוגע לדלק – תנאי החלטת הפטור מהסדר כובל שניתן על ידי הממונה באוגוסט 2006 אשר אישרה את השותפות בתמר וקבעה כחלק מתנאי הפטור כי דלק וישראמקו לא יוכלו למנוע לבדן קבלת החלטות בתמר.

נכון להיום ההחזקות בלוויתן ובתמר הן כמפורט להלן:

מחזיקי הבעלות בקידוחים | מקור: משרד המשפטים

חוות דעתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי), שאושרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ומכתבה של הממונה על התחרות הוצאו לאחר עבודה בינמשרדית משותפת של משרד האנרגיה, משרד האוצר, משרד המשפטים ורשות התחרות, אשר עמלו במשותף לגיבושם של המסמכים. במסגרת הליך עבודה זה נשמעו עמדותיהם של שותפי תמר השונים בכתב ובעל פה מספר פעמים.

כזכור, באפריל הודיעו נציגי הממשלה לשותפות בתמר, כי בטרם יביעו את חוות דעתם הסופית וישקלו צעדים נוספים, הם מאפשרים לצדדים להגיע להסכמות שייתרו את הצורך של המדינה לנקוט עמדה פורמלית.  עד לרגע זה, הצדדים לא הציגו לגורמי הממשלה מתווה המאיין את ההחזקה בזכות הווטו, ולמשרדים דווח כי המגעים בין השותפות בתמר עלו על שרטון. נוכח זאת מצאו גורמי הממשלה לנכון להבהיר את עמדת המדינה ביחס לזכויות הווטו בתמר.

בצד הדברים האלה הבהירה חוות הדעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט כלכלי), כי השותפות בתמר יכולות להגיע להסדרים של מכירה בנפרד של הגז או להסדרים של קבלת החלטות בשותפות תמר על פי רוב דעות וכי פתרונות אלה, על פניו, יאיינו את זכות הווטו.

כתיבת תגובה