תמר פטרוליום חתמה עם נובל אנרג'י על רכישת 7.5% מהזכויות בתמר

תגדיל את חלקה במאגר ל-16.75%. ליעמי ויסמן: "העסקה מיטיבה עם המשקיעים של תמר פטרוליום "

קידוח תמר. צילום: משה שי | פלאש 90

לפני שעה קלה דיווחה תמר פטרוליום כי חתמה על עסקה מותנית לרכישת 7.5% מהזכויות בתמר, מידי Noble energy Mediterranean Ltd. (נובל אנרג'י).

על פי ההסכם, עבור חלקה של נובל אנרג'י תשלם תמר פטרוליום תשלום במזומן באמצעות הנפקת אגרות חוב בבורסה בת"א (סדרה ב') בערך נקוב השווה לכ-560 מיליון דולר, בתנאים ובריבית שנתית דומים לאגח (סדרה א') של החברה, אשר הונפקו ביולי 2017.

כמו כן, תקצה החברה לנובל אנרג'י, בהקצאה פרטית, מניות בשיעור של 43.5%. בעוד המניות תאפשרנה לנובל אנרג'י להנות מהזכויות ההוניות הנלוות, הרי שלנובל לא תעמוד הזכות למינוי דירקטור מטעמה ולא תהיינה לה זכויות הצבעה בחברה. כמו כן, נובל תישא במרביתן המוחלט של עלויות העיסקה.

כזכור, מתווה הגז מחייב את נובל אנרג'י למכור חלק מאחזקותיה בתמר, כך שעד שנת 2021 שיעור אחזקותיה לא יעלה על 25%.

תמר פטרוליום, אשר החלה להסחר בבורסה בישראל ביולי 2017, הינה חברת נפט וגז עצמאית ללא גרעין שליטה, אשר החלה דרכה ברכישת 9.25% במאגר תמר, מתוך חלקה של דלק קידוחים. עם רכישת 7.5% נוספים מהאחזקות מנובל (אחזקות הזהות במהותן לאחזקות שרכשה מדלק קידוחים למעט חובת תשלום תמלוגי על) – נובל אנרג'י אינה מחוייבת בתשלום תמלוגי-על לצדדים שלישיים), תחזיק תמר פטרוליום ב-16.75% מהאחזקות בחזקות תמר (בשטחה נמצא מאגר תמר) ודלית.

ליעמי וייסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום: "עסקת רכישת האחזקות מנובל תשיא ערך לבעלי המניות של החברה , שכן היא תגדיל את חלקם של מחזיקי המניות הנוכחיים בחלוקת דיבידנדים עתידית. בנוסף, העסקה משפרת את יחסי המינוף הפיננסיים של החברה לעומת המצב הקיים, ומבחינת החברה מדובר על עיסקת win win, אשר מעלה את ערכה של החברה ואת השפעתה במשק האנרגיה הישראלי."

כתיבת תגובה