תקנון האתר

א. תנאי השימוש וההשתתפות באתר

 1. בעצם גלישתך באתר ושימוש בשירותיו, הנך מסכים ומקבל את כל התנאים וההוראות האמורים להלן.
 2. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי זה או אחר, אלא שימוש אישי בלבד. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי באתר, אנא פנה אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה או על גבי האתר תחת העמוד "צור קשר".
 3. נאסר בזאת במפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או מידע אודות גולשים אחרים ו/או מפרסמים לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי. אין לנקוט בכל פעולה כדי לקדם תכנים של הגולשים או של צדדים שלישיים או כדי לזכות ליתרון מסחרי.
 4. כמו כן, חל איסור חמור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר.
 5. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
 6. האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה ו/או נימוק.

ב. העדר אחריות

 1. הגלישה והשימוש בתכני אתר ובכל רכיביו, הנה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמשים לעשות באתר שימוש סביר וזהיר בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.
 2. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי (מאמרים, טיפים, המלצות, נתונים, מחשבונים וכד'), בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן המוצג בפורומים על ידי הגולשים.
 3. כמו כן, האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.
 4. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

ב.  רישום לאתר

 1. בשלב זה, על מנת ליהנות מהמידע באתר והשירותים המוצעים בו, המשתמשים אינם נדרשים להרשם לאתר או למסור פרטים אישיים.
 2. יחד עם זאת, האתר שומר על זכותו בכל עת וללא הודעה מוקדמת להתנות את ההשתתפות באתר, בין במלואו ובין בחלקו, ברישום מוקדם או במסירת פרטים אישיים.
 3. לצורך ההרשמה, ככל שתידרש כזאת על ידי האתר, יתבקשו הגולשים להזין שם משתמש וסיסמא, וכן פרטים מזהים אחרים, אשר ישמשו אותם בעת השימוש החוזר באתר.

ג. לוח נדל"ן

 1. כשירות לציבור הגולשים, מאפשר האתר למשתמשיו לפרסם מודעות בלוח הנדל"ן באתר (להלן: "המודעה" או "המודעות"), במסגרתן יוכלו להציע נכסי נדל"ן שונים כגון דירות ובתים למכירה ולהשכרה, להשכרה, נדל"ן מסחרי, משרדים וכו' (להלן: "לוח הנדל"ן").
 2. לוח הנדל"ן נועד להעניק לציבור הגולשים מידע נכון, אמיתי ומעודכן בקשר לנכסי נדל"ן במגזר החרדי ולסייע לציבור הגולשים באתר במכירת ובקניית נכסי נדל"ן בהתאם לצרכיהם.
 3. במסגרת המודעה, יתבקשו המשתמשים לפרט את סוג הנכס, תיאור שלו, מיקומו וכן פרטים נוספים אודותיו בהתאם לסוג הנכס ולעסקה המוצעת. כמו כן, יתבקשו המשתמשים להזין פרטי התקשרות ולציין את עובדת היותם בעליו החוקיים של נכס או לחלופין את היותם מתווכים.
 4. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, בפרסום מודעה בלוח הנדל"ן, המשתמש מתחייב כי:
  1. תוכן המודעה הינו נכון ומדוייק ואין בו כדי לטעות את הגולשים הן באשר למצב הנכס או לזהות בעליו.
  2. פרטי ההתקשרות שמסר לצורך יצירת קשר הנם פרטים נכונים ואינם של אדם או גוף אחר מלבדו.
  3. המודעה איננה כוללת קישור לאתר אינטרנט כלשהו.
  4. המודעה איננה כוללת כל תוכן שיש בו משום פגיעה בזכויותיהם של צדדים שלישים, לרבות חומרים או תכנים שיש בהם משום פגיעה קניין רוחני ובכלל זה בזכויות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או אחר.
  5. המודעה איננה כוללת כל תוכן שיש בו משום פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף או שיש בו משום פגיעה ברגשות הציבור.
  6. המודעה איננה כוללת מידע בטחוני רגיש, או מידע רגיש או סודי אחר.
  7. המודעה איננה כוללת כל תוכן שאיננו חוקי ו/או מנוגד לתנאי תקנון זה.
 5. נאסר בזאת להשתמש בלוח הנדל"ן לכל מטרה שאיננה לצורך פרסום נכסי נדל"ן.
 6. לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה האתר רשאי שלא לאשר ו/או להסיר ו/או לערוך ו/או לשנות כל מודעה באתר, זאת ללא נימוק או ההודעה מראש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי אי עמידה באחת מן התנאים לפרסום המודעה המנויים לעיל תביא למחיקה אוטומטית של המודעה.
 7. משתמש יהיה רשאי לפרסם מודעה אחת בלבד בקשר לאותו נכס.
 8. בשלב זה, לא ניתן לערוך את המודעה לאחר פרסומה. במידה ותבקשו לערוך ו/או להסיר את המודעה, אנא פנו אלינו ואנו נדאג לעשות כן.
 9. למשתמשים באתר ניתנת הרשאה לצפות במודעות ולעשות בהם שימוש אישי לצרכיהם הפרטיים. נאסר בזאת במפורש לאסוף מידע ו/או נתונים כלשהם בכל אמצעי קיים או עתידי לרבות באמצעות תוכנה אוטומטית המלקטת מידע כלשהו מהאתר וכן בכל אמצעי ממוחשב ו/או טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או אנלוגי אחר.
 10. נאסר בזאת במפורש, לעשות כל שימוש בפרטי המודעות שאינו השימוש לשמן נועדו על ידי המפרסם. כל פנייה למפרסם המודעה, אשר עניינה איננה לשם התעניינות בנכס המוצע, תהווה הפרה חמורה של תקנון זה, אשר תגרור נקיטה בצעדים משפטיים.

ד. מחשבון משכנתא

 1. אנו מבינים כי אחד מן השיקולים המרכזיים ברכישת נכס הוא היכולת הכלכלית לממנו באמצעות נטילת הלוואת משכנתא ארוכת טווח.
 2. לצורך כך, ועל מנת לסייע לגולשי האתר בעריכת חישובים רלוונטיים, מוצב באתר מחשבון משכנתא אליו מוזמנים המשתמשים להזין נתונים ולקבל אינדיקציה כללית על גובה הלוואה שיעור הריבית.
 3. מובהר, כי מחשבון המשכנתא ניתן כשירות בלבד ונועד כאמור לספק לגולשים אינדיקציה כללית וראשונית ואין בו לחייב את האתר ו/או כל גוף אחר. כל שימוש ו/או הסתמכות על מחשבון המשכנתא הינה באחריות המשתמש בלבד. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל הפסד או נזק שייגרמו למי מהמשתמשים עקב שימוש במחשבון או הסתמכות עליו. בטרם שימוש בנתונים או בתחשיבים שיינתנו ממחשבון המשכנתא, מומלץ לערוך בדיקה עצמאית ולהתייעץ עם בעל מקצוע בתחום.

ה. תוכן גולשים- פורומים, תגובות ומודעות 

 1. רכישת נכס נדל"ן איננה משימה פשוטה והיא מעלה עימה שאלות רבות. לצורך כך מפעיל האתר פורומים, אשר נועדו להעניק לגולשים במה להתייעץ, לשאול שאלות, ולשתף ידע ונסיון רלוונטי, אשר יש בו כדי לתרום לגולשים האחרים.
 2. בנוסף, מאפשר האתר לגולשים להגיב ולחוות דעתם על מאמרים, ידיעות ותכנים שמתפרסמים באתר, אשר יופיעו תחת אותו תוכן (להלן: "התגובות").
 3. על הגולשים המשתתפים בפורומים ומעלים תגובות לתכנים באתר להשתמש בשפה ובלשון נקייה ולהמנע מלפגוע בשמם הטוב ו/או בפרטיותם ו/או ברגשותיהם של כל אדם ו/או גוף ובייחוד כותבי התכנים והמשתתפים האחרים.
 4. אין לפרסם ו/או להעלות לאתר, בכל דרך, תכנים או חומרים, לרבות טקסטים, תמונות, גרפיקה או וידאו, שיש בהם משום פגיעה בזכויותיהם של צדדים שלישים, לרבות חומרים או תכנים שיש בהם משום פגיעה בזכויות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או מהוות פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף ו/או מסית לאלימות ו/או לגזענות ו/או בעל אופי מיני ו/או הפוגע ברגשות הציבור.
 5. המשתמשים מתחייבים כי כל החומרים והתכנים אשר יועלו על ידם לאתר הנם תכנים מקוריים שלהם או בידיהם רישיון מתאים, וכי חומרים אלו באחריותם הבלעדית.
 6. מבלי לגרוע מאחריות המשתמש לתכנים שהועלו על ידו לאתר, האתר יהיה רשאי להסיר כל תוכן ו/או מידע שהועלו לאתר לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.
 7. שימו לב!התכנים והמידע המתפרסמים בפורומים ו/או בתגובות ו/או במודעות מתפרסמים מטעם המשתמשים בלבד ובאחריותם. האתר לא יהיה אחראי לתוכן או למהימנות כל תוכן המופיע באזורים אלו ולא יישא באחריות כלשהי בקשר אליהם. על כל משתמש לעשות בדיקה סבירה של צרכן סביר בטרם יחליט להסתמך על עצה, טיפ, חוות דעת או כל מידע שקיבל באמצעות האתר. האתר ממליץ למשתמשיו לפנות לבעל מקצוע מיומן על מנת לקבל חוות דעת מקצועית ומהימנה.
 8. לאתר ו/או למנהל פורום מטעמו הזכות המלאה להסיר כל תוכן שיראה לו, זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא הצורך ליתן כל נימוק וללא הודעה מראש. כל הנכתב בפורומים הוא למידע בלבד, איננו מהווה תחליף לייעוץ אישי וכל שימוש במידע ובאמור בפורום הוא על דעת ואחריות הגולשים בלבד ולא יוכל להוות עילה לתביעה כנגד מנהלי האתר והפורום.

ו. נוהל הודעה והסרה

 1. התכנים והחומרים שמועלים לאתר על ידי המשתמשים מתפרסמים באתר בהתאם להצהרת המשתמשים כי המידע הנו נכון ואינו מפר כל זכות של צד שלישי. אין באפשרות האתר לוודא, והוא איננו מוודא בפועל, את נכונות הצהרה זו.
 2. מובהר, כי כפלטפורמה להעלאת תכני גולשים, האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.
 3. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם האתר באמצעות העמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.

ז. מפרסמים באתר

 1. אתר ביזנעס מאפשר לבעלי עסקים שונים, תמורת תשלום, להציב פרסומות שונות ברחבי האתר (להלן: "המפרסמים").
 2. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ועל אחריותם. אין האתר יכול לערוב על תוכנם, והוא לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין מפרסם כלשהו.
 3. על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר. שכן כאמור האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.
 4. מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי האתר או מי מטעמו מעודד או ממליץ על המפרסם או על השירות הניתן באמצעותו. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי כלשהו.

ח. שירותים בתשלום

 1. בשלב זה, כל השירותים המוצעים באתר הנם ללא תשלום.
 2. עם זאת, האתר שומר לעצמו את הזכות להחליט, בכל עת, כי שירות מסויים, כולו או חלקו, יותנה בתשלום מראש.

ט. הגנת הפרטיות ושימוש במידע

 1. אתר ביזנעס מכבד את פרטיותם של הגולשים באתרו ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו אודות הגולשים וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 2. בעת השימוש באתר כגון בעת כתיבת מודעות בלוח הנדל"ן ובשלב מאוחר יותר בעת ההרשמה לאתר ובעת רכישת מוצרים או שירותים מהאתר, הנכם נדרשים למסור פרטים אישיים.
 3. פרטים אלה, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הגולשים, יישמר במאגר המידע של האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסויים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.
 4. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר.
 5. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.
 6. במידה ואישרת זאת האתר יהיה רשאי לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
 7. בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.
 8. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
 9. האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

ט. קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לאתר בלבד.
 2. אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר.

י. יצירת קשר

 1. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.
 2. תוכלו ליצור עימנו קשר באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר" או בפניה למייל האדום
 3. חברת : ביזנעס תקשורת בע"מ

יא. שונות

 1. האתר יהיה רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
 2. האתר יהיה רשאי להעביר את האתר לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו בכל עת.
 3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 4. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו