Inner

מהפכה בתחום מיסוי נאמנות הנדל"ן בישראל

פסק דין תקדימי בחוק מיסוי מקרקעין עשוי לשנות את תחום הנאמנויות בישראל • לפסק הדין השלכות דרמטיות על כל תחום הנאמנויות בחוק, וניתן לצפות כי המדינה תבחר לערער על תוצאות פסק הדין לבית המשפט...

יחסי 'קרבה' בחוק מיסוי מקרקעין

פעולות בין קרובים נבחנות בצורה מיוחדת על ידי חוק מיסוי מקרקעין, המעניין הוא שלא כל קרוב לצורכי מס שבח יחשב גם כקרוב לצורכי מס רכישה

דירה ללא היתר, פטורה ממס שבח?

פטור ממס שבח על דירות מגורים שנבנו בניגוד להיתר בניה/ייעוד תכנוני • בתי המשפט יוצקים תוכן "ערכי" לדיני המס - באופן שאינו מאפשר לקבל הטבות מס לדירות שנבנו בניגוד להיתרי בניה או ייעוד תכנוני...

כך ירוויחו היזמים מהקדמת הבחירות

בפעם השנייה – הוראת השעה להגדלת היצע דירות המגורים צפויה להמשיך לחול גם בתחילת שנת 2019 עקב הקדמת הבחירות וכיצד ניתן להרוויח מכך?!
Inner

עוד מקל ל'פינוי-בינוי'

רעידות האדמה האחרונות ודו"ח מבקר המדינה על חוסר מוכנות העורף לא מונעות מרשויות מע"מ מלהציג עמדה פרשנית נוקשה להוראות החקיקה – התוצאה: גזירה נוספת הגורמת לנטל כלכלי מיותר על יזמי ההתחדשות העירונית | מאמר...

על האשם ועל השבח

פסיקה חדשה של וועדת הערר עמדה פעם נוספת על החשיבות הכלכלית של חישוב השבח, גם במקרה בו נישום היה זכאי להפחית הוצאות בתקופת החזקתו בנכס, ולא עשה כן