inner

כיצד מחשבים פחת בדירה בת עשרות שנים?

ישנם שני סוגי פחת שאנו יכולים לנכות על נכסי מקרקעין: פחת פיזי ופחת חשבונאי. שיטת החישוב שלהם שונה ובכל מקרה מוגבלת בזמן. אך כיצד מחשבים פחת בדירת מגורים שמניבה דמי שכירות?

זה מה שגורם לעולים להפסיד מאות אלפים

מרבית העולים ממדינות הרווחה מגיעים ב"עלייה מרוכזת", בטיסה שנערכת אחת לחצי שנה או שנה. די בכך שהטיסה תידחה לגרום להם נזק של עשרות ומאות אלפי שקלים. והכל בשל תקנות מיסוי מקרקעין שאינן מתאימות לימינו

הקשר בין מס יסף למיסוי מקרקעין | לצפייה

אנשים שמכניסים בשנה יותר מ-640 אלף שקלים, נדרשים לשלם מס יסף על כל שקל שחורג מתקרת הסכום. גם הכנסות ממקרקעין נכללות בהכנסה לצורך חיוב במס יסף. אבל... ישנם גם חריגים
ono-inner

השופטים מצאו הבדל בין עופות ודירות

שני חוקים שחוקקו במסגרת חוק ההסדרים הגיעו לשולחנם של שופטי הבג"ץ. האחד נפסל והשני לא. מדוע? מה ההבדל בין הפרק שעוסק במגדלי העופות והפרק שעוסק במס שהיה אמור להיות מוטל על בעלי ריבוי דירות?

תיקון 74 לחוק עידוד השקעות הון אינו חוקתי

עשרות טלאים כבר נתפרו לחוק עידוד השקעות הון ובמושב החורף הקרוב יגיע תורו של תיקון נוסף שיפלה לרעה חברות קטנות ואנשים פרטיים שירצו לבנות להשכרה ולקבל את הטבות המס הגלומות בחוק