דיסקונט, הפועלים ומזרחי-טפחות ייקנסו במאות אלפי שקלים

בגלל התנהלות לא תקינה במסגרת הליכי גביית חובות מלקוחות, שכללה אי דיווח להוצל"פ על תקבולים: הפיקוח על הבנקים הטיל עיצומים כספיים על הבנקים דיסקונט, פועלים ומזרחי-טפחות | דיסקונט ישלם 1.2 מיליון שקלים, הפועלים ישלם 850 אלף שקלים ומזרחי טפחות 700 אלף שקלים

בניין דיסקונט בתל אביב. צילום: מרים אלסטר | פלאש 90

הפיקוח על הבנקים מצא שהבנקים דיסקונט, פועלים ומזרחי-טפחות לא עמדו בהוראת ניהול בנקאי תקין, שעניינה גביית חובות מלקוחות, והטיל עליהם עיצום כספי בסך 1,200,000 ש"ח, 850,000 ש"ח ו-700,000 ש"ח בהתאמה, בגין הפרת חובת הדיווח להוצאה לפועל.

על כל אחד מהבנקים – בנק דיסקונט, בנק הפועלים ובנק מזרחי-טפחות – הוטל עיצום כספי בגין אי דיווח להוצאה לפועל על תקבולים ששולמו על חשבון החוב. על בנק דיסקונט הוטל עיצום כספי נוסף בגין אי דיווח להוצאה לפועל, תוך זמן סביר, על הסדרי חוב שנערכו בין הבנק ללקוח.

כאשר לקוחות נקלעים לקשיים כלכליים, ואינם מצליחים לעמוד בתשלום חובם לבנק, נוקט הבנק לעיתים בהליכים משפטיים לגביית החוב אשר כרוכים, בין היתר, בפתיחת תיק חוב בהוצאה לפועל. במסגרת הליך זה, לקוחות רבים מגיעים להסדרי תשלום עם הבנק או מעבירים תשלומים לבנק להקטנת החוב. כל תקבול ששילם הלקוח לבנק או לבאי כוח הבנק מקטין את החוב בספרי הבנק, כאשר הבנק נדרש במקביל לדווח להוצאה לפועל על קבלת התשלום, לשם הקטנת יתרת החוב גם בתיק ההוצאה לפועל.

בהוראה ייעודית שעוסקת בנושא גביית חובות מלקוחות, ועומדת בליבת היחסים שבין הבנק והלקוח, נקבעו חובות לעניין דיווח ללשכת ההוצאה לפועל על תקבולים שהתקבלו על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה וכן חובות דיווח אודות הסדרי חוב שנערכו עם לקוחות. חובת הדיווח בתוך שבעה ימים מיום קבלת התקבול, נובעת מהחשיבות הרבה הקיימת בביצוע הקטנות לחוב במועדן, וזאת כדי שתהא ללווה ולערב אפשרות להתחקות אחר החוב המדויק בזמן אמת. אי דיווח להוצאה לפועל בזמן על ידי הבנק מהווה ליקוי מהותי, שכן יש בו כדי להביא למצג מטעה של החוב העומד לחובת החייב, וזה עשוי להשפיע על החלטות החייב למשל בעת הגעה להסדר חוב מול הבנק. התנהלות זו אף עלולה להשית על הלקוח חובות ביתר. החובה לדווח ללשכת הוצאה לפועל על הסדר חוב, תוך זמן סביר, נועדה גם למנוע נקיטת סנקציות נגד הלקוח במהלך ההסדר.

מהבנקים השונים נמסר כי התקבולים נרשמו בספרי הבנק ונלקחו בחשבון בהליכי סגירת החוב, ולפיכך לטענת הבנקים לא נגרמו נזקים כספיים ללקוחות. הפיקוח דרש מהבנקים לתקן את הליקויים שאותרו ולמנוע הישנות מקרים מסוג זה וממשיך בבדיקת הנושא.

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות בהגברת האכיפה הצרכנית וימשיך לפעול לביצוע בקרות מתוך המידע המתקבל מהציבור וכן מבצע ויבצע בקרות יזומות תוך שימוש בסמכויותיו לתיקון ליקויים ולאכיפתם. אנו רואים במקרה זה התנהלות בלתי תקינה אשר עשויה להביא לפגיעה משמעותית בלקוחות במקום בו קיים פער כוחות מובנה בין הבנק ובין הלקוח. לפיכך על אף שהדיווחים מבצועים על ידי באי כוחם של הבנקים הוטלה אחריות מוגברת על קיום ההוראות המגנות על הלקוחות".

הליקויים בהתנהלות הבנקים מזרחי-טפחות ודיסקונט עלו מבקרה יזומה שנערכה על יישום ההוראה והליקויים בבנק הפועלים אותרו מתלונות ציבור שהתקבלו בפיקוח על הבנקים.

כתיבת תגובה