החברות יידרשו לדווח: כך משפיעה עלינו העלאת הריבית

האינפלציה הגוברת בישראל ובעולם והעלאת הריבית על ידי בנק ישראל הובילה את רשות ניירות ערך לפרסם עמדה בה היא מציבה דרישות גילוי מחברות המדווחות לציבור המשקיעים בנושא השפעות האינפלציה ועליית הריבית בדוחות הרבעוניים

המסכים בבורסה | צילום: משה שי, פלאש 90

בתקופה האחרונה, ישראל – בדומה ליתר העולם – חווה רמת אינפלציה גבוהה משמעותית מזו ששררה בעשור האחרון. מצב זה הוביל את בנק ישראל, בדומה לבנקים מרכזיים אחרים בעולם להעלות את שיעור הריבית ומגמה זו צפויה להימשך לכל הפחות במהלך השנה הקרובה.

לנוכח מגמות אלו, פרסם סגל רשות ניירות ערך עמדה באשר לדרישות הגילוי בנושאים אלו, אשר תפורסם במסגרת הדוח הרבעוני הקרוב וזאת במטרה לשקף למשקיעים את השלכות המגמות האלו על כל חברה באופן ספציפי ולאפשר להם להעריך סיכונים באופן נאות.

בהתאם לעמדת הסגל, חברות נדרשות לתאר את האופן שבו השפיעו האינפלציה והריבית בפועל על ביצועיהן בתקופת הדוח וכן לתאר את ההשפעות האפשריות על ביצועיהן בעתיד ככל שמגמות אלו יימשכו. בפרט, נדרש גילוי מורחב מחברות החשופות במיוחד לעליית ריבית והן נדרשות לתאר את האופן שבו בכוונתן להתמודד עם מצב זה.

לצד זאת, מחדדת העמדה היבטים שונים הנוגעים להשלכות החשבונאיות על שווי הנכסים הרלבנטיים של עליית שיעורי היוון (מדידת ירידת ערך ומדידת שווי הוגן).

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה