מימוש חסכונות בצל משבר הקורונה

חופשות ללא תשלום, פיטורי עובדים ושינויי שכר, הן חלק משגרת המשבר הנוכחי – ובעלי עסקים רבים תוהים מול העתיד הלוט בערפל • אז במה לבחור כדי לשרוד: הלוואה מקרן בערבות מדינה, דחיית תשלומים, או שמא יש פתרון אחר, טוב יותר, כמו: מימוש חסכונות לטווח ארוך או העמדת הלוואה ליחיד כנגד חסכונותיו בקופת הגמל? • עו”ד רועי קריב מרחיב את היריעה

מימוש חסכונות לטווח ארוך

תחילה חשוב להעביר, כי המדינה אינה מעודדת מימוש חסכונות והכלל הוא, כי במשיכת חסכונות שלא בהתאם לתנאים הקבועים בדין, תגורר בצידה חיוב במס בשיעור של 35%. יחד עם זאת, המדינה כן הכירה במספר חריגים בהם משיכת הכספים מקופת הגמל תהיה פטורה ממס. עתה נעמוד על חלק מאותם חריגים:

box

משיכת כספים על ידי עצמאי בשל אבטלה

עצמאי אשר סגר את העסק או הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה מעסק או ממשלח יד והפקיד לקופת הגמל סכומים בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק, זכאי למשוך חלק מהכספים שנצברו בקופת הגמל. נבהיר, כי גובה משיכת הכספים בפטור ממס תלוי בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

פטור ממס לבעלי הכנסות נמוכות

שכיר או עצמאי שלו ולבת זוגו אין הכנסות העולות על שכר המינימום בחודש מסוים ואם יש לו ילד מתחת לגיל 18, אזי מכפלת הסכום האמור (שכר מינימום), זכאי למשוך מקופת הגמל בפטור ממס את ההפרש בין הכנסותיו לגובה שכר המינימום.

משיכת כספים מקופת גמל לא פעילה

שכיר או עצמאי אשר מיום 1.1.2014 לא הופקדו כספים לקופת גמל על שמו ולא הועברו אליה או ממנה כספים לקופת גמל אחרת והיתרה הצבורה בקופת הגמל לא עולה על סך של 8,000 ₪ במועדים הקבועים הקובעים בחוק, זכאי לפטור ממס במשיכת היתרה הצבורה בקופת הגמל. נבהיר, כי אם יש ליחיד יותר מקופת גמל אחת לא פעילה על שמו וכל אחת בנפרד עונה לתנאים האמורים, באפשרותו למשוך את היתרה הצבורה בכל אחת מהן בפטור ממס וזאת בתנאי שקופות הגמל על שמו לא מנוהלות באותה חברה.

Inner article

משיכת כספים מקופת גמל על ידי מי שנקבע לו נכות

שכיר או עצמאי שנקבעה לו נכות רפואית לאחר פתיחת קופת הגמל, בשיעור העולה על 75%, זכאי למשוך את הכספים מקופת הגמל בפטור ממס.

משיכת כספים שהפקיד עצמאי עד ליום 31.12.2005

יחיד אשר הפקיד כספים בקופת הגמל באופן עצמאי עד ליום 31.12.2005 וצבר 15 שנות ותק בקופה או הגיע לגיל 60 וחלפו 5 שנים מיום שהחל להפקיד כספים לקופת הגמל, זכאי למשוך כספים אלו (לרבות הרווחים הצבורים) בפטור ממס וכסכום חד פעמי. בנוסף, העברת כספים מקופת גמל אחת לאחרת על ידי היחיד, לא תפגע בזכאותו. יש להדגיש, כי בכדי להנות מהזכאות האמורה, יש לעמוד בתנאים נוספים הקבועים בתוספת הראשונה לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל).

לקיחת הלוואה כנגד חסכונות בקופת גמל

ביום 6.4.2020 ברקע משבר הקורונה והשלכותיו על הכלכלה בישראל, יצאה הוראת שעה (עד ליום 30.9.2020) מטעם המומנה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, המאפשרת לגופים המוסדיים (החברות המנהלות את קופות הגמל, קרנות השתלמות וקרנות הפנסיה) להעמיד הלוואה בתנאים נוחים יותר לציבור החוסכים.

 

לפני סיום

טרם נחתום טור זה, ראוי להתעכב ולציין כי מימוש חסכונות לטווח ארוך עשוי לגרור בצידו גם פגיעה בחוסך. כך למשל, מימוש חסכונות כיום עשוי לפגוע בקצבה העתידית לה יהיה זכאי היחיד בהגיעו לגיל פרישה או בהטבות המס המגיעות בזמן קבלת קצבה. בנוסף, מימוש חסכונות עשוי להוביל לירידה או לאבדן מלא של שיעור הכיסוי הביטוחי לו זכאי החוסך. מה גם, שייתכן שלאור התנודתיות הגבוהה בשוק ההון וההפסדים לאורה, משיכת כספים במועד זה עשויה להיות פחות רווחית ולכן גם שיקול זה צריך להילקח בחשבון במארג השיקולים של היחיד טרם קבלת החלטה האם לממש בעת הזו חסכונות לטווח ארוך או לקחת הלוואה כנגד חסכונות אלו.

שימוש מושכל תוך הפעלת שיקול דעת בהתאם לנסיבות הספציפיות לכל מקרה, הינו המעשה הנכון לימים אלה, ולכן גם מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם קבלת ההחלטה על מימוש חסכונות לטווח ארוך או לקיחת הלוואה כנגד החסכונות.

**אין באמור כדי חוות דעת משפטית. ואין במאמר זה כדי לקיים יחסי עורך דין –לקוח. לצורך קבלת חוות דעת משפטית יש לפנות לעו”ד בתחום.

הכותב הוא יוצא רשות המסים. בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר שני במנהל עסקים, עם התמחות במסים (M.B.T) ובעלים של משרד עורכי הדין קריב.

לשאלות בנושא ניתן ליצור קשר באמצעות הדוא”ל: [email protected]

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה