נמשכת המגמה של ירידה בריכוזיות בשוק האשראי הצרכני

הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי מפרסמת את הדו"ח התקופתי: ​​בניתוח נתוני 2020-2016 נרשמו עדויות להגברת התחרות בעוצמה מתונה בשוק האשראי הקמעונאי, ובעיקר באשראי הצרכני | עם זאת, באשראי לעסקים קטנים וזעירים לא נרשם שינוי משמעותי במאזן הכוחות בין האשראי הבנקאי לאשראי החוץ בנקאי והבנקים מהווים את מקור האשראי הכמעט בלעדי לעסקים קטנים וזעירים | חלה ירידה בריכוזיות האשראי המשתקפת | כיצד סייע מאגר נתוני האשראי ללקוחות בעלי חשבון ביותר מבנק אחד ומדוע נרשמה האטה בהתקדמות בהסרת חסמים לתחרות

תחרות בין הבנקים. אילוסטרציה | צילום: לארה סבג, פלאש 90

הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי מפרסמת היום (ב') את הדו"ח השלישי. הדו"ח כולל עדכון לגבי השינויים שחלו בתקופה שלאחר פרסום הדוח השני, מרחיב את הניתוח הכמותי וסוקר את התקופה שבין החודשים דצמבר 2016 ודצמבר 2020. התקופה הנסקרת כוללת את תקופת הקורונה, אך עיקר הדגש בדוח הינו בניתוח התמורות בתחרות בחודשים שעד להתפשטות נגיף הקורונה ואילו התמורות בתחרות בראי הקורונה נותחו בפרק נפרד.

הדוח מצביע על כך שמתחילת הרפורמה חלה התקדמות משמעותית בצמצום חסמים לתחרות, המהווה תנאי הכרחי להגברת התחרות. התקדמות זו הואטה לאחר שפורסם בדוח האחרון במרץ 2020, הן בגלל תקופת הקורונה והן כתוצאה מאי-הוודאות הפוליטית ששררה בתקופה הנסקרת. 

ההתקדמות כוללת בראש את עלייתו ההדרגתית לאוויר של הבנק הדיגיטלי תוך שימוש בלשכת שירותי המחשוב, וכן מתן אפשרות לביצוע פעולות נוספות אונליין (הן בהתקשרות עם גופים בנקאיים והן עם ספקי אשראי חוץ בנקאיים וביניהן גופים מוסדרים). 

עם זה, יישום צעדים מהותיים מתעכב, ובפרט – טרם נקבעה אסדרה לעניין שימוש במידע פיננסי מקוון (חוק הבנקאות הפתוחה). אסדרה זו מקודמת במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2021 ו-2022 והיא צפויות לשפר משמעותית את יכולת ההשוואה של לקוחות בין מוצרים וספקים פיננסים שונים. כמו כן, טרם הושלמה האסדרה של נתוני שירותי תשלום ושל שירותי ייזום תשלומים, אך בהתאם להחלטת ממשלה תזכירי חוק בנושא צפויים להתפרסם להערות הציבור עד לסוף שנת 2021. במקביל, טרם הוסרו המגבלות הקיימות לפעולתו של מאגד. במקביל, יש תהליכים שצפויים להיות מושלמים בקרוב – כגון פרויקט המעבר מבנק לבנק אשר צפוי להיות מושלם ב-2021.

הריכוזיות מצטמצמת

ממסקנות הניתוח הכמותי עולה כי נמשכה המגמה של ירידה בריכוזיות בשוק האשראי הצרכני: הירידה נובעת הן מירידה במשקל האשראי הבנקאי ועליית משקל האשראי החוץ בנקאי והן מירידה בנתחי השוק של הבנקים הגדולים ועליה בנתח של הבנקים הבינוניים. מנגד, עיקר השינוי בריכוזיות נובע מירידה ביתרת האשראי של הבנקים הגדולים והסטת מקורותיהם לאשראי לעסקים גדולים. במקביל, נרשמה האטה בקצב הגידול של סך האשראי הצרכני בסך האשראי המשקי (עד למשבר הקורונה). האטה זו מחלישה את המסקנה כי חלה בתקופה האמורה הרחבת היצע האשראי, כחלק מהגברת התחרות.

עוד עולה מהדוח כי אינדיקציה פרו-תחרותית נוספת בשוק האשראי הצרכני הינה ירידה במדדים לכוח שוק של הבנקים, בריבית ובמרווחי הזרם – המהווים מדד לכוח השוק של הבנקים. עם זאת, היקף השינוי הוא ירידה של כחצי נקודת האחוז בריבית המשקפת, להבנתנו, שינויים בעוצמה מתונה בלבד.

בניגוד למגמה העולה באשראי הצרכני, באשראי לעסקים קטנים וזעירים לא נרשם שינוי בולט במאזן הכוחות בין האשראי הבנקאי לאשראי החוץ בנקאי והבנקים מהווים מקור אשראי כמעט בלעדי לעסקים קטנים וזעירים. מבחינת מדדי הרווחיות, נמשכה המגמה של ירידה מסוימת בריביות ובמדדים לכוח שוק של הבנקים במקביל לגידול ביתרות. גם במקרה זה הירידה הינה בהיקף של כחצי נקודת האחוז. 

הלקוחות 'אשמים'

לבסוף קובע הדוח כי אחד החסמים לתחרות הינו הנטייה של הלקוחות לרכוש סל מוצרים מהבנק בו הם מנהלים חשבון עו"ש. בהקשר זה נרשמו שתי אינדיקציות לשיפור בתחרות: ראשית, נרשמה עליה קלה בשיעור הלקוחות שנוטלים הלוואה צרכנית מספק אשראי (בנקאי או חוץ בנקאי) בו הלקוח לא מנהל את חשבון העו"ש שלו. שנית, לאחר הקמת מאגר נתוני אשראי נרשמה ירידה בפרמיית הלקוח השבוי (הפער בין הריבית שמשלמים לקוחות המנהלים חשבון עו"ש יחיד לבין לקוחות המנהלים מספר חשבונות עו"ש). ירידה זאת מהווה אינדיקציה ראשונית לכך ששיתוף נתונים דרך המאגר פועל לצמצום הפערים במחיר האשראי דרך הקטנת התלות של לקוחות בבנק בו הם מנהלים את חשבון העו"ש שלהם. 

הגברת התחרות הינה הליך הדרגתי, ועל כן נצפה שעם השלמת כלל הצעדים הרגולטוריים להגברת התחרות שפורטו לעיל, וצעדים נוספים המפורטים בדו"ח, יתרחש שיפור נוסף בתחרות בשוק האשראי הקמעונאי. עם זאת, נראה שלא ברורה מידת השפעתם של הצעדים הללו על התחרות בשוק האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. הוועדה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות, לאסוף את המידע הנדרש כדי למדוד באופן כמותי את השפעת השינויים ואת מידת הגברת התחרות בשוק האשראי, ולדווח לציבור, לממשלה ולכנסת על ממצאיה.

בבנק ישראל ובמשרד האוצר הזכירו, כי בהתאם להוראות החוק, את הוועדה מובילים מנכ"ל משרד האוצר רם בלינקוב ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, וחברים בה המפקח על הבנקים, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, הממונה על התחרות, והממונה על מערכות תשלומים בבנק ישראל. תפקידה של הוועדה הוא לעקוב אחר יישום הוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל ולהמליץ על צעדים לשיפור והגברת התחרות בשוק האשראי, לערוך בדיקות תקופתיות של מצב התחרות בשוק האשראי ולאתר חסמים בהתפתחות התחרות בשוק.

כתיבת תגובה