רשות התחרות: חברות הפינטק נתקלות בדרישות מוגזמות

דו”ח רשות התחרות: הבנקים מציבים לחברות פינטק דרישות מוגזמות ובלתי ישימות • סיבה אפשרית שנבדקת להערמת הקשיים: בידי חברות אלה לאתגר את המערכת המסורתית ובכך להגביר את התחרות בשירותים הבנקאיים • ומה אתם חושבים?

פינטק | צילום אילוסטרציה: Zapp2Photo, שאטרסטוק

רשות התחרות פרסמה היום (ג’) להערות הציבור טיוטת דוח בעניין חברות הפינטק והקשיים שלהן בפעילות מול המערכת הבנקאית. 

חברות הפינטק שבמרכז הבדיקה שנערכה על ידי מחלקת שווקים ברשות הן חברות שמשתמשות בטכנולוגיה חדשנית לצורך אספקת שירותים ומוצרים פיננסים שונים שכיום ניתנים בעיקר על ידי הבנקים. בידי חברות אלה לאתגר את המערכת המסורתית ובכך להגביר את התחרות בשירותים הבנקאיים. בדיקת הרשות התחילה בהמשך לפניות שהגיעו מחברות פינטק על קשיים שהן נתקלות בפעילות מול המערכת הבנקאית. 

250/200 סייד בר + קובייה בכתבה

חשבון בבנק הוא חיוני לצורך פעילות של חברות פינטק שכן בלעדיו, הן לא יכולות להציע מוצרים ושירותים עבור לקוחותיהן. משמעות הדבר שהבנקים שולטים ביכולת מתחריהם לגשת לתשומה שנדרשת להם לצורך פעילותם. עובדה זאת, לצד המבנה הריכוזי של המערכת הבנקאית בישראל, יוצרים תמריץ שלילי מובנה לבנקים לפתוח ולנהל חשבונות של חברות פינטק. עם זאת ראוי שייאמר, כי לא נמצאו על ידי הרשות ממצאים המלמדים שהקשיים שמעמידים הבנקים בפני חברות הפינטק נובעים ממניעים אנטי תחרותיים.

פתיחה וניהול של חשבון בנק כפופים לעמידת המבקש בדרישות הבנקים, בהתחשב בעיקר בחובות הבנקים מכוח משטר איסור הלבנת הון. אולם בדיקת הרשות העלתה כי גישת הבנקים מחמירה יתר על המידה. מהבדיקה עולה כי הבנקים מטילים דרישות ומגבלות שמקשות על חברות הפינטק לפתוח ולנהל חשבון בבנק, אשר חלקן בלתי ישימות ושתוצאתן עשויה לעכב ואף למנוע את פעילותן של חברות פינטק. 

בכלל זה, נמצא שהבנקים לוקחים על עצמם את תפקידו של הרגולטור גם אם מדובר בגוף מפוקח בעל רישיון שחלות עליו חובות מכוח משטר איסור הלבנת הון. חלק מהדרישות אינן מתחשבות באופן נאות באמצעים להפחתת סיכון שננקטו (כגון קיומו של רישיון או תחולת צו איסור הלבנת הון ייעודי) ובכך אינן מידתיות, וחלק מהן אינן ניתנות ליישום בפועל (כגון דרישה לאישור מעו”ד או רו”ח על קיום כל הוראות הדין). יתר על האמור, נמצא שחלק מהבנקים דורשים קבלת מידע תחרותי רגיש ואף במעורבות בלב הפעילות המסחרית של חברות הפינטק המתחרות בהם, באופן שעלול להעלות חששות תחרותיים.

כאמור, לא נמצאו ראיות שהתנהלות הבנקים היא במטרה לפגוע במתחריהם, אך התמונה הכוללת שעולה היא שנוח לבנקים לייצר סביבה המקשה על חברות פינטק לפעול. התוצאה היא  שהבנקים נמנעים מניהול הסיכונים הכרוכים בפעילותם מול חברות הפינטק. 

המלצות הרשות

הרשות גיבשה מספר המלצות שנועדו להקל על החברות מול המערכת הבנקאית שעיקריהן:

“קידום מהיר של הליך מתן רישיונות – כיום יש הרבה חברות פינטק שממתינות לקבל רישיון. קיומו של רישיון מעיד על כך שפעילות הגוף נבחנה על ידי הרגולטור ומשכך, עצם קיומו צריך להפחית את הסיכון של הבנק בניהול פעילותו ובהתאם את דרישותיו מהן. לכן אנו ממליצים שרשות שוק ההון תקדם הליך מהיר ויעיל של מתן רישיונות לחברות פינטק.

“קידום צו איסור הלבנת הון של נותני שירות בנכס פיננסי ורכזי הצעה – אנו ממליצים על קידום צווי איסור הלבנת הון לגופים אלה בהקדם, על מנת להקטין את סיכוני הבנקים בפעילות מול חברות פינטק באופן שייתר חלק מדרישותיהם מהן.

870/135 ליינר ארטקל

“גיבוש פרקטיקות נאותות ודגלים לבנים – אנו ממליצים על הקמת צוות בין-משרדי לגיבוש פרקטיקות נאותות ודגלים לבנים לבנקים לצורך הקלה על סביבת הפעילות של הבנקים וחברות הפינטק ושיאפשרו את הפחתת הדרישות וההגבלות של הבנקים מחברות הפינטק.

“מתן אפשרות חיבור ישיר למערכת זה”ב לגופים שאינם בנקים –אנו ממליצים שבנק ישראל יאפשר חיבור ישיר למערכת זה”ב שבניהולו לגופים שאינם בנקים. מתן גישה ישירה למערכת זה”ב תפחית את התלות של גופים שאינם בנקים בבנקים”.

טרם כתיבת הדוח נערך עליו דיון פנים ממשלתי בהשתתפות הפיקוח על הבנקים, רשות שוק ההון, רשות ניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון, משרד האוצר ומשרד המשפטים ואף נעשו צעדים שונים במטרה לקדם פתרונות לקשיים שמעורר הדוח. כך למשל הפיקוח על הבנקים פטר את הבנקים מחובת רישום נהנה בחשבון לגופים שקיבלו רישיון למתן אשראי ולהפעלת מערכת לתיווך באשראי (P2P),. חלק מהערות גורמים ממשלתיים אלה לממצאי הדוח שולבו בתוכו והתייחסותם המלאה מצורפת כנספח לדוח. 

טיוטת הדוח עומדת כעת לשימוע ציבורי. ניתן להעביר לרשות התחרות הערות לכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]  עד ליום 1 בנובמבר 2020.

Inner 620/130

מומלץ עבורך

כתיבת תגובה