המשכורת שוב בעלייה: השכר הממוצע עלה ב-4.7%

למ"ס מפרסמת את נתוני שכר הממוצע (ברוטו) למשרת שכיר בישראל לפי נתוני חודש ספטמבר | השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,214 ש"ח, עלייה של 4.7% לעומת ספטמבר 2021 ( 11,670 ש"ח) | אולם בניכוי מדד המחירים לצרכן שזינק, לא חל כל שינוי כלפי ספטמבר | עלייה של 7.3% במספר משרות השכיר | ומה מלמדים נתוני הבזק על מגמת אוקטובר?

אילוסטרציה | צילום: elbud, שטארסטוק

הלמ"ס מפרסמת היום (א) את נתוני השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש ספטמבר 2022. לפי הנתונים, המתייחסים לעובדים ישראלים, השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 12,214 ש"ח, עלייה של 4.7% לעומת ספטמבר 2021 ( 11,670 ש"ח).

השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים (מנוכה במדד המחירים לצרכן החודשי) היה 10,831 ש"ח, כמעט ללא שינוי לעומת ספטמבר 2021 (10,823 ש"ח).

מספר משרות השכיר היה 3.902 מיליון, עלייה של 7.3% לעומת ספטמבר 2021 (3.638 מיליון) וירידה של 0.8% לעומת אוגוסט 2022 (3.935 מיליון).

אומדני הבזק לאוקטובר 2022 – המתבססים על נתונים חלקיים, הקיימים בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מלמדים כי שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים – למשרד שכיר היה 11,460 ש"ח, עלייה של 4.0% לעומת אוקטובר 2021 (11,015 ש"ח). גם בניכוי עליית מדד המחירים לצרכן  העלייה נשמרת באוקטובר – השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים של העובדים הישראלים היה 11,815 ש"ח, עלייה של 4.3% לעומת אוקטובר 2021 (11,324 ש"ח).

משרות שכיר – לפי אומדני ההבזק לחודש אוקטובר 2022 מספר משרות השכיר של סך כל העובדים היה 4.156 מיליון, עלייה של 3.5% לעומת אוקטובר 2021 (4.014 מיליון) וכמעט ללא שינוי לעומת ספטמבר 2022 (4.161 מיליון). מספר משרות השכיר של העובדים הישראלים (מתוך מספר משרות השכיר של סך כל העובדים) היה 3.897 מיליון, עלייה של 3.2% לעומת אוקטובר 2021 (3.777 מיליון) וכמעט ללא שינוי לעומת ספטמבר 2022 (3.902 מיליון).

בחודש ספטמבר 2022 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.504 מיליון משרות שכיר (64.2% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 13,386 ש"ח.

 שכר ממוצע למשרת שכיר ומשרות שכיר לפי מגזרים, ספטמבר 2022

מגזרשכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים (ש"ח)משרות שכיר (אלפים)אחוז משרות שכיר מכלל משרות השכיר במשק
סה"כ המשק12,2143,902.4100.0%
חברות לא-פיננסיות13,3862,504.364.2%
מגזר ממשלתי11,644732.218.8%
מלכ"רים פרטיים6,594283.77.3%
משקי בית6,028277.37.1%
חברות פיננסיות19,767105.02.7%

בחודש ספטמבר 2022 השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק היה 27,511 ש"ח, עלייה של 5.1% לעומת ספטמבר 2021 (26,182 ש"ח).

מספר משרות השכיר בתחום ההייטק היה 388.3 אלף, עלייה של 9.9% לעומת ספטמבר 2021 (353.3 אלף) ועלייה של 0.4% לעומת חודש אוגוסט 2022 (386.8 אלף).

משרות השכיר בתחום ההייטק היו 10.0% מכלל משרות השכיר במשק לעומת 9.8% בחודש אוגוסט 2022.

כתיבת תגובה