Inner 620/130

אלפי מבנים לא נבדקו מעולם

ישנן רשויות שאכן התחילו על דעת עצמן במיפוי האזורים הבעייתיים והידועים כבעלי סיכון ממשי ומיידי לקריסה, בעיקר אזורי איכלוס אוכלוסיות מוחלשות ו/או אזורים הידועים כדיור ציבורי, על מנת להיערך, או לחיזוק המבנים, או לפינוי,...