Inner 620/130

המדינה בתביעה אזרחית כנגד עזבון פואד ע"ס 2.7 מלש"ח

המדינה תובעת מעזבונו של השר לשעבר בנימין (פואד) בן אליעזר ז"ל סך כולל של 2,728,744 ש"ח בתוספת הפרשי ריבית והצמדה בגין כספי השוחד והרווחים שהפיק מהם. המדינה דורשת גם לחלט את הנכסים – מחצית...