Inner 620/130

1,800 יח"ד הוחלטו להפקדה בהר הצופים בירושלים

שלוש תכניות שקידמה רשות מקרקעי ישראל הוחלטו להפקדה בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים | התוכניות נועדו להפוך את מרחב הר הצופים המנותק מהעיר, למרחב עירוני פעיל, אינטנסיבי ומעורב שימושים | המדובר הוא בשטח...

השכוניברסיטה: אושרה תכנית הבינוי בהר הצופים

עיריית ירושלים, באמצעות הוועדה המקומית לתכנון ובניה אישרה להפקדה בוועדה המחוזית שלוש תוכניות בינוי חדשות בהר הצופים | התוכניות, ייצרו רצף בין שכונת הגבעה הצרפתית לבין הקמפוס האוניברסיטאי בהר הצופים

אלפי יח"ד ייבנו בשטחי האוניברסיטה העברית

הסדר מקרקעין בין משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל והאוניברסיטה העברית צפוי להביא לפיתוח אלפי יח"ד ועשרות אלפי מ"ר לתעסוקה ומסחר • מועצת מקרקעי ישראל תדון בהחלטה בתוך 90 יום