Inner 620/130

משוק המכתבים לשוק החבילות: הדואר יופרט ב-100%

בתחילה תקודם הנפקה לבורסה של עד 40% ממניות חברת הדואר | במקביל להנפקה, שר התקשורת ושר האוצר יקדמו הליכי הפרטה מלאה דרך מכירת שאר מניות המדינה בחברת הדואר באמצעות מכירה פרטית, או הנפקה או...