Inner 620/130

מול נתוני הלינות במלונות: מה עושים הנופשים החרדיים?

במחצית הראשונה של השנה נרשמו 12.1 מיליון לינות במלונות התיירות בארץ • ומה קורה במגזר החרדי? ארבעה חלקים בנופשים החרדיים: הטסים, השבתיים, הצפוניים והמלונאים • הכירו את עולם הנופש החרדי לגווניו