Inner 620/130

לימודים לתואר – הרבה פחות יקר ממה שחשבתם

מוותרים על תואר אקדמי משיקולים כלכליים? אל תעשו את הטעות הזו * האוניברסיטה הפתוחה מציעה לסטודנטים הצעות ופתרונות מעשיים שהופכים את לימודי התואר להרבה יותר אפשריים

גידול של 125% בשיעור הסטודנטים החרדים למדעי המחשב

נתונים חדשים של המל"ג מראים גידול מיוחד במגמות מדעי המחשב בקרב הסטודנטים החרדים. יו"ר ות"ת, פרופ' יפה זילברשץ "הגידול החד הוא ההוכחה הטובה ביותר להצלחת התכנית הרב שנתית לאוכלוסייה החרדית".